Klage på avslag i innsynshendvendelse til Fredrikstad kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Østfold

Jeg har ikke mottatt svar på min hendvendelse om fornyet vurdering
av innsyn/klage etter offentleglova i hendvendelsen om kontorer for
parkeringen i Fredrikstad kommune. Min klage i denne sak oversendes
derfor også til Deres kontor

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Det er en tekst-versjon av innsynshenvendelser «Avtale om kontorer
for parkeringen i Fredrikstad kommune». Den siste, komplette
versjonen er tilgjengelig fra
http://www.mimesbronn.no/request/avtale_....

Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 23. april 2016
Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg har sett at Hr. Samuelsen i parkeringen i Fredrikstad kommune
har fått seg nye lokaler. Det ville være meget interessant å få
oversendt avtalen kommunen har inngått for dette lokalet i
Ferjestedsveien 2. Er det kjøp eller leie?
Dessuten ville det være vel så interessant å få se den avtalen
Fredrikstad kommune hadde for de gamle lokalene Hr. Samuelsen og
parkeringen hadde. Saksbehandlingen og det som er bestemt i forhold
til dette ønsker jeg også å få tilsendt.

Vh

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-23T11:39:28+02:00" title="2016-04-23
11:39:28 +0200">23. april 2016</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som
er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig
tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre
dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger

e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department
and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-28T08:02:41+02:00" title="2016-04-28
08:02:41 +0200">28. april 2016</time>

Leie av Ferjestedsveien er en privatrettslig avtale som ikke
leveres ut
til tredje part.
Tidligere lokaler for Parkering&transport var i kommunens egne
lokaler og
ikke underlagt egen leiekontrakt.

Frode Samuelsen

-------------------------------
P. Reinholdtsen la igjen en merknad: (28. april 2016)
Svaret fra kommunen ser ut til å ikke være i henhold til kravene i
offentleglovens § 31 (Avslag og grunngiving), som sier at "Organet
skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget,
og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt.
Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til
føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må
organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget
byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om
klagefristen." Se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-...
for hele loven. Kommunen har hverken oppgitt paragrafreferanser og
heller ikke opplyst om klagemulighetene slik loven krever.

Slik jeg kjenner offentlegloven er argumentet fra kommunen om at
dokumentet er privatrettslig irrelevant, da alt kommunen gjør er på
vegne av fellesskapet og enhver derfor i prinsippet har rett til å
ettergå hva kommunen gjør, med mindre et finnes et konkret unntak i
lovverket som gir rett til unntak.

Det kan dermed kanskje være en ide å be dem vurdere saken på nytt,
eventuelt klage på manglende innsyn. Det finnes mange gode forslag
til klagebrev på http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-... .
Kanskje et av dem kan passe her?

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 28. april 2016
Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer
innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av
min innsynshenvendelse «Avtale om kontorer for parkeringen i
Fredrikstad kommune».

Klage over avslag på innsyn

Det vises til avslag på mitt krav om innsyn i saken. I avslaget
oppgis ikke lovhjemmel for avslaget. Dette er i strid med
offentleglova §31(1), der det heter:

”Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid
vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva
ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er
grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som
pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse
om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget
skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.”

Jeg ber derfor om at det snarest opplyses hvilken lovhjemmel i
offentleglova som hjemler avslaget.
Jeg tillater meg samtidig å minne om kravet til merinnsyn som
gjelder i alle tilfeller der det ikke foreligger plikt til å unnta
fra offentlighet, dvs. i alle tilfeller der det i lovteksten heter
at opplysningene kan unntas fra offentlighet. Jeg viser her til §
11, der det heter:

”Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet
likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi
innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet
for unntak.”

I dette ligger en plikt til alltid å vurdere om det foreligger et
reelt og saklig behov for innsyn som om det er hjemmel for å unnta
dokumenter eller opplysinger. Behovet for unntak skal veies opp mot
allmennhetens interesse i å få innsyn i de aktuelle opplysningene.

På bakgrunn av ovenstående ber jeg om en ny vurdering av mitt
innsynskrav. Jeg minner videre om at innsynskrav skal behandles
”uten ugrunna opphold”, noe som stiller krav om rask behandling.
Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at
innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3
virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der
følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om
innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet
opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere
uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer
bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3
virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske
vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets
justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32
(1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på
side 18.”
alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere
steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai
2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s.
151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til
offentleglova, s. 106: ”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre
punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna
opphald. Dette vil seie at kravet skal avgjerast så snart som det
er praktisk mogleg. Fleirtalet av innsynskrav gjeld dokument som
det ikkje er aktuelt å gjere unntak for eller relativt korte
dokument der det fort vil gå fram om det er aktuelt med unntak.
Desse krava er såpass enkle å avgjere at dei ofte bør kunne
avgjerast same dag som dei er mottekne, om det aktuelle kravet då
ikkje kjem heilt på slutten av dagen, det kjem svært mange
innsynskrav, eller det oppstår andre liknande situasjonar. To til
tre verkedagar må vere nærast maksimal tid i slike tilfelle. Dersom
det derimot må gjerast undersøkjingar, kravet reiser vanskelege og
tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og difor
medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid, men kravet må like
fullt behandlast så snart det er praktisk mogleg.”

Jeg ber derfor om snarlig og korrekt behandling av mitt
innsynskrav.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse
er tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://www.mimesbronn.no/request/avtale...

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-28T18:50:18+02:00" title="2016-04-28
18:50:18 +0200">28. april 2016</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som
er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig
tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre
dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger

e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department
and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-28T18:50:18+02:00" title="2016-04-28
18:50:18 +0200">28. april 2016</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som
er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig
tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre
dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger

e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department
and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Østfold og sendt videre for behandling.
 

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #107]]
Sendt: 9. mai 2016 07:21
Til: *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Klage på avslag i innsynshendvendelse til Fredrikstad kommune

Gøril Hjelseth,

1 Attachment

Att: Frode Samuelsen

Vedlagt oversendes e-post av 09.05.16 fra Arne Larsen hvor han klager over
kommunens avslag av 28.04.16 på krav om innsyn i leieavtaler knyttet til
parkering i Fredrikstad kommune.

Avslag på krav om innsyn kan påklages, og Fylkesmannen er rett
klageinstans. Før vi eventuelt tar klagen til behandling, må kommunen ta
stilling til klagen slik forvaltningsloven § 33 andre ledd krever. Dersom
kommunen opprettholder avslaget, oversender kommunen klagen til
Fylkesmannen sammen med dokumentene i saken for endelig avgjørelse, jf.
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. Dersom kommunen tar klagen til følge
og gir innsyn, ber vi om å bli orientert om det ved en e-post til
[1][epostadresse].

Vi minner om at klager skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold,
jf. offentlighetsloven § 32 tredje ledd.

Klager er orientert om oversendelsen ved en kopi av dette brevet.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39
[2]www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både både inngående og utgående e-post blir
vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/ostfold

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Det ble nettopp gitt innsyn i avtalen i https://www.mimesbronn.no/request/avtale... .