Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hallvard Nygård, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Kildekode til EVA Admin

Vi venter på at Hallvard Nygård skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Valgdirektoratet,

Dere har lagt ut kildekode for EVA Admin 2017 og 2019.

Det ser ut som dere har tatt bort deler av kildekoden som er essensiell for å verifisere den og for å kjøre den.

Ber at dere sender over disse delene (listet i readme.md):

* admin-docker - docker-oppsett for å enkelt kunne kjøre EVA Admin
* admin-testing - integrasjonstester og funksjonelle tester
* admin-other - verktøy og andre ting som ikke faller innenfor de to første kategoriene

Stemmer det også at eneste endring fra 2017 til 2019 er en endring i admin/admin-integration/src/pom.xml?
Eneste endringen jeg finner er at 'jackson-jaxrs-json-provider' er lagt til.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Corinne.Strupe@valg.no, Valgdirektoratet

Hei

 

Vi har mottatt ditt innsynskrav. Vi forventer å kunne gi en tilbakemelding
i løpet av uke 41.

 

 

 

Mvh.
CORINNE sTRUPE
seniorrådgiver

Administrasjon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post    [1][epostadresse]

                [2][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 29 51

Mobil      +47 90 19 82 95

[3]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [[4]mailto:[Innsyns-e-postadresse #2242]]
Sendt: onsdag 25. september 2019 18:21
Til: Postmottak Valgdirektoratet <[5][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Kildekode til EVA Admin

Kjære Valgdirektoratet,

Dere har lagt ut kildekode for EVA Admin 2017 og 2019.

Det ser ut som dere har tatt bort deler av kildekoden som er essensiell
for å verifisere den og for å kjøre den.

Ber at dere sender over disse delene (listet i readme.md):

* admin-docker - docker-oppsett for å enkelt kunne kjøre EVA Admin
* admin-testing - integrasjonstester og funksjonelle tester
* admin-other - verktøy og andre ting som ikke faller innenfor de to
første kategoriene

Stemmer det også at eneste endring fra 2017 til 2019 er en endring i
admin/admin-integration/src/pom.xml?
Eneste endringen jeg finner er at 'jackson-jaxrs-json-provider' er lagt
til.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[6][Innsyns-e-postadresse #2242]

Er  [7][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Valgdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:
[8]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[9]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.valg.no/
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2242]
5. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2242]
7. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
8. https://www.mimesbronn.no/change_request...
9. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære [email address],

Hva er grunnen til oppholdet?

Ref Offentleglova §29:
"Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald."

Normal skal et innsynskrav besvares så kjapt som mulig. Senest innen 5 dager. Noe annet er et avslag.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Corinne.Strupe@valg.no, Valgdirektoratet

Hei igjen,

I følge forvaltningsloven §11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) så har et forvaltningsorgan, på bakgrunn at det kan forventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, mulighet til å gi et foreløpig svar.

Grunnen til at din henvendelse ikke kan behandles tidligere er at de som skal deg et svar ikke har anledning til det før i uke 41 siden de er på ferie.

Mvh.
CORINNE STRUPE
seniorrådgiver
Administrasjon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post    [epostadresse]
                [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Telefon  +47 33 41 29 51
Mobil      +47 90 19 82 95
www.valg.no
 
Frie, direkte og hemmelige valg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2242]]
Sendt: tirsdag 1. oktober 2019 12:11
Til: Strupe, Corinne <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: Midlertidig svar på innsynkrav etter Offentleglova - Kildekode til EVA Admin

Kjære [epostadresse],

Hva er grunnen til oppholdet?

Ref Offentleglova §29:
"Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald."

Normal skal et innsynskrav besvares så kjapt som mulig. Senest innen 5 dager. Noe annet er et avslag.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kildekode til EVA Admin».

Dere oppgir at innsynskravet ikke kan behandles i nærmeste framtid pga ferieavikling. Offentlighetsloven gir ikke hjemmel for å unnta et dokument fra innsyn med en slik begrunnelse.

Det følger av lovens § 29 første ledd at avgjørelse om innsyn skal treffes ”uten ugrunna opphold”.
Hva som ligger i dette, er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar.”

Ettersom dette er en videreføring av det kravet som gjaldt i henhold til den gamle offentlighetsloven (1970), vil forvaltningspraksis knyttet til tidligere loven være relevant også for den nye.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser uttalt at dette må tolkes slik at innsynskrav i de fleste tilfeller bør kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av en til tre virkedager. En saksbehandlingstid på åtte virkedager vil normalt måtte regnes som uakseptabelt langt. Så lang saksbehandlingstid kan man vanskelig akseptere annet enn i helt ekstraordinære tilfeller, for eksempel fordi innsynskravet er omfattende eller medfører vanskelige vurderinger av taushetspliktens rekkevidde.

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes (min uthevelse). Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles”

Med andre ord er den årsaken dere har oppgitt for utsatt behandling, ikke et relevant hensyn for utsettelse. Vi ber derfor om at vårt innsynskrav behandles i tråd med kravet om behandling ”uten ugrunnet opphold”.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kildek...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Corinne.Strupe@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

Vi viser til din henvendelse av 25. september 2019 hvor du henviser til offentlighetsloven og ber om innsyn i flere dokumenter.

Vi bekrefter at vi har mottatt din klage 1. oktober 2019, hvor du benytter deg din rett til å klage i henhold til offentlighetsloven § 32 (2).

Vi beklager at vi ikke har besvart ditt innsynskrav innen fristen.

Vi har ditt innsynskrav under behandling, og du vil motta svar senest fredag 11. oktober 2019. Dersom kravet eller deler av det blir avslått, vil dette oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til videre behandling som klagesak.

Du blir orientert om en eventuell oversendelse av klagesak, ved at du mottar kopi av oversendelsesbrevet.

Med hilsen
V a l g d i r e k t o r a t e t
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.valg.no
Frie, direkte og hemmelige valg

Kjære [email address],

Har dere planer om å svare?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kildekode til EVA Admin».

Vennligst oversend klage til KMD.

Dere sa:
"du vil motta svar senest fredag 11. oktober 2019"

Dere har ikke svart.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kildek...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

post@valg.no, Valgdirektoratet

6 Attachments

Hei,

 

Vedlagt følger oversendelse av klagesak – avslag på begjæring om innsyn i
offentlig dokument.

 

Mvh.
valgdirektoratet

 

post@Valg.no, Valgdirektoratet

7 Attachments

Ref: 2019/86
Vedlagt følger kopi av brev fra Valgdirektoratet. Brevet sendes
elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument.
Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Valgdirektoratet sendes
til [1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
Vedlagd følgjer kopi av brev frå Valgdirektoratet. Brevet blir sendt
elektronisk utan underskrift og skal reknast som eit originalt dokument.
Papirdokument vil ikkje bli ettersende.
Vi ber om at offisielle svar og førespurnader til Valdirektoratet blir
sende til [2][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
Mielddusin lea Válgadirektoráhta reivve kopiija. Reive sáddejuvvo
elektrovnnalaččat vuolláičállima haga ja dan galgá atnit originála
dokumeantan. Báberdokumeanta ii sáddejuvvo.
Mii bivdit almmolaš vástádusaid Válgadirektoráhta birra:i ja
oktavuođaváldimiid Válgadirektoráhta birra:in sáddet deike:
[3][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse].
Attached is a copy of the letter from The Norwegian Directorate of
Elections. The letter is sent electronically without a signature and
should be considered an original document. Paper documents will not be
forwarded.
We ask that official replies and enquiries to The Norwegian Directorate of
Elections are sent to [4][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse].

Vennlig hilsen / Venleg helsing / Dearvvuođaiguin / Yours sincerely

Valgdirektoratet
Valdirektoratet
Válgadirektoráhta birra
The Norwegian Directorate of Elections

e-post: [5][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Sentralbord: 33 41 29 40
[6]www.valg.no

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
5. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
6. file:///tmp/www.valg.no

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hallvard Nygård, vennligst logg inn og gi alle beskjed.