Justisministerens journalføringsvaner

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange dokumenter Tor Mikkel Wara har sendt til journalføring i arkivet i 2018, til og med 10. mai.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei,

 

Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig.

 

På forhånd takk!

 

Med hilsen

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjons- og økonomiavdelingen

Seksjon for dokumentforvaltning

[1][Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Vi viser til innsynsbegjæring med spørsmål om en sammenstilling av
opplysninger i elektronisk journal om hvor mange dokumenter Tor Mikkel
Wara har sendt til journalføring i arkivet 2018, til og med 10 mai.

 

Det er bedt om innsyn etter offentleglova § 9 om innsyn i «…samanstilling
av opplysninger som er elektronisk lagra i databasane til organet…»

 

Innsynsbegjæringen innvilges etter offentleglova § 9.

 

Justis- og beredskapsdepartementet har registrert 119 journalførte
dokumenter stilet til statsråden i perioden 4 april – 10 mai 2018 – se
vedlagte oversikt over disse journalførte dokumentene.

 

Statsråden journalfører imidlertid ikke selv dokumenter. Dokumenter som
mottas i Justis- og beredskapsdepartementet skal iht  departementets
rutiner for dokumenthåndtering, registreres og journalføres av
departementets Dokumentasjonssenter som også foretar en vurdering av
dokumentets arkivverdighet.

 

Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på at eventuelle henvendelser til
statsråden som privatperson eller som partipolitiker ikke er å betrakte
som dokument for departementet og derfor ikke journalføres jf
offentleglova § 4, tredje ledd bokstav e).

 

Med hilsen

 

Wendel Ekeli

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Departementsrådens sekretariat

 

vis sitert seksjon

Kjære Innsyn,

Takk for grundig og ryddig svar.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn