Jon Karleiv Andreas Lomøys arbeidskontrakt

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Ber om innsyn i Jon Karleiv Andreas Lomøys arbeidskontrakt.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Jon Karleiv Andreas Lomøys arbeidskontrakt».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/jon_ka...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Thomas Andresen, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Geir Eliassen

 

Det vises til din innsynsbegjæring datert 10. mai 2018.  Vi beklager at
det har tatt noe tid å besvare begjæringen. 

 

Vedlagt følger to arbeidsavtaler med vedlegg for Jon Lomøy.  

 

Vennlig hilsen

 

 

 

 

 

Thomas Andresen

Seniorrådgiver

Enhet for personal og juridiske spørsmål

Utenriksdepartementet

Mobil: +47 9413 5468

Telefon: +47 2395 0242

 

 

 

Fra: Geir Eliassen ([Innsyns-e-postadresse #871])
Sendt: 25. May 2018 00:00
Til: Thomas Andresen
Kopi: Enhet for rekruttering og forflytning; Ola Brevik;
Tittel: Klage over innsyn etter Offentleglova - Etterlyser svar på innsyn

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02018005784#ACOS.WEBSAK#

Kjære Thomas Andresen,

Takk for dette.

Jeg har ikke tenkt til å klage på det, men når dere sladder fødselsnummer skal dere egentlig hjemle dette i § 26 siste ledd. Jeg liker når saksbehandlingen er ryddig.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen