Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune

Oslo kommune, byrådet hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Ønsker forklaring/redegjørelse på om det er fast instruks/system/rutine med utdeling av innsynhenvendelser etter offentlighetsloven til organer i Oslo kommune.

Om det er system i bruk da er ønskelig å ha informasjon om selveste systemet, oppbygging og bruk. Det er også av interesse hvordan det skal brukes til beste for de som sender inn innsynshenvendelse etter offentlighetsloven til Oslo kommune.

Det er også av interesse å ha informasjon om system/rutine for intern kommunikasjon når det gjelder tilbakemeldinger til å fra organer i kommunen, som dreier seg om innsynshenvendelser.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Hva er det som surrer her med å forstå mine spørsmål! Det oppfattes som kverulerende taktikk hos Oslo Kommune byrådet å stille spørsmål om spørsmålene som er stilles til byrådet uten å gjøre forsøk å gi svar på noe som helst.

Svar til opprinnelig henvendelse:

INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA - INNSYNSHENVENDELSE UTDELING TIL
ORGANER INNOM OSLO KOMMUNE

Det vises til din e-post av 19.desember 2018 med ovennevnte emnetittel der du stiller enkelte
spørsmål.

Svar på spørsmål 1: Dette er så vidt vi kan se besvart tidligere, se vårt brev av 24.01.2018.

Svar på spørsmål 2 og 3:
Vi er noe usikre på hva du spør om, men antar dette også er dekket av svaret til deg i vårt brev
av 24.01.2018. Dersom det ikke er tilfelle, ber vi deg kort presisere spørsmålet.

Med hilsen
Tale Teisberg
Trond Andersen
Kommunaldirektør
Seksjonssjef

Det brukes nummer som Oslo kommune byrådet har brukt seg av i sine forsøk på svar .....

1.
Ønsker forklaring/redegjørelse på om det er fast instruks/system/rutine med utdeling av innsynhenvendelser etter offentlighetsloven til organer i Oslo kommune.

(Her er det mulighet å svare med JA – NEI). Det rekker kort om det er ført på papir og følges ikke i interne rutiner med hvordan det skal gjennomføres. Er det ulike tolkninger som brukes innom kommunen med behandling av innsysnhenvendelser etter offentlighetsloven.)

2.
Om det er system i bruk da er ønskelig å ha informasjon om selveste systemet, oppbygging og bruk. Det er også av interesse hvordan det skal brukes til beste for de som sender inn innsynshenvendelse etter offentlighetsloven til Oslo kommune.

(Her er det å undre over at Raymond Johansen sa før valget at han skulle øke innsyn i kommunens handlinger og agerende. Deres svar ses på som tvertimot, det stemmer godt med at nesten alt skal purres på også. Sen er det helt normal praksis att ett antall innsynshenvendelser som sendes til Oslo kommune skal purres og purres på i evigheter. Hva er fortjenesten hos Oslo Kommune byrådet og ikke svare på innsynshenvendelser som sendes inn etter offentlighetsloven og i følge Raymond Johansen sine ord i valgkampen. Eller er det her snakk om utro tjener som ikke gjør som den politiske leiinga har sagt, fleste minnes vel Astrid Søgnen og hennes agerende i sin tid. Finnes det innsynshenvendelser som er gamle og ikke er svart på sen starten av denne Byrådet i Oslo i 2015. Eller har dere mulighet å se på hvor mange innsynshenvendelser som ikke er svart på og som er eldre enn eksempel ett år versus tre år. Hva er normal tid som brukes på og svare på innsynshenvendelser etter offentlighetsloven som rettes til Oslo kommune. Finnes det noen mesterlig rekord med antall purringer på svar på innsynshenvendelse sendt til Oslo kommune i nyere tid, bare undrer over det jeg.)

3.
Det er også av interesse å ha informasjon om system/rutine for intern kommunikasjon når det gjelder tilbakemeldinger til å fra organer i kommunen, som dreier seg om innsynshenvendelser.

(Hvordan tolkes og brukes reglene som er satt fra før om innsynshenvendelser som rettes til Oslo kommune av organer innom kommunen. Eller er det mulighet at det ikke eksisterer intern instruks som er for alle innom kommunen å følge. Er det system med oppfølging av svar på henvendelser som Oslo kommune byrådet sender ut til sine organer. Om organ "føler" at det ikke er dens ansvar å svare på henvendelser som tildeles organet, hva gjøres da hos organet med innsynshenvendelsen. Her er det helt enkelt spørsmål om det er klare rutiner som er i bruk av Oslo kommune og en skulle kunne forvente seg at det finnes rutiner og følges sen tid tilbake.)

For all del da er det uklart om det er system som følges ved utdeling av innsynshenvendelser som sendes til Oslo kommune byrådet. Eks. Utdanningsetaten krever i sine skriv at all kommunikasjon sendes direkte til Utdanningsetaten jamvel om purring på svar sendes til Utdanningsetaten og sen sendes saken som klage til selveste Oslo kommune byrådet. Da kommer det som standard svar ifra Utdanningsetaten at alle saker skal sendes direkte til Utdannings etaten nå Utdanningsetaten har ikke klart å svare på innsynshenvendelse som rettes etter offentlighetsloven. Det oppleves som underlig praksis og derfor undres det om det er system i bruk ved fordeling og oppfølging av innsynshenvendelser som sendes til og behandles hos Oslo kommune. Eller er det mange ulike systemer som brukes og ingen har styr på det hele, det har vist seg i andre saker hos kommunen.

Derfor er det helt perfekt at Oslo kommune gi sin forklaring på sin forståelse på denne enkle innsynshenvendelsen og da kan det rettes opp med misforståelse som trolige kommer til livs. Eller er det fortfarende misforståelse eller vansker med å forstå, eller er det fiskeri som pågår her med å "ikke klare av" å forstå.

Ønsker at andre saksbehandlere enn de som svarte på denne henvendelsen innom Oslo kommune behandler denne saken og viser sine forståelse ferdigheter til det fulle.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organer som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune».

Det merkes at det ikke svares på henvendelsen. Er noe på gang med og forklare seg i saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Om Oslo kommune mener at det er svar på denne saken/henvendelsen da kan dere i kommunen gjengi svarene på direkten her og svare på stillte spørsmål uten og henvise til brev om og om igjen som svarer ikke på stillte spørsmål.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

16 Attachments

 • Attachment

  Hoveddokument.pdf

  459K Download View as HTML

 • Attachment

  1.Kopi Fylkesmannen anser saken som avsluttet innsyn i rutiner og instrukser om klagebehandling.PDF.pdf

  105K Download View as HTML

 • Attachment

  2.Klage over innsyn etter Offentleglova Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune.pdf

  200K Download View as HTML

 • Attachment

  3.Klage over innsyn etter Offentleglova Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune.pdf

  190K Download View as HTML

 • Attachment

  4.Innsyn etter offentleglova innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune.pdf

  188K Download View as HTML

 • Attachment

  5.Svar p Fylkesmannens anmodning om bli orientert om sak innsyn i instrukser om klagebehandling.pdf

  265K Download View as HTML

 • Attachment

  6.Innsyn etter Offentleglova Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune.pdf

  179K Download View as HTML

 • Attachment

  7.Fylkesmannen ber om bli orientert om saken Oslo kommune Byr det innsyn i instrukser om klagebehandling.pdf

  186K Download View as HTML

 • Attachment

  8.Vedtak i klagesak klage p avvisning av klage p henvendelse om rutiner for behandling av innsynsbegj ringer Oslo kommune v Byr dslederens kontor.PDF.pdf

  291K Download View as HTML

 • Attachment

  9.Klage over innsyn etter Offentleglova Behandling av klager om nekt av informasjon hos byr det i Oslo.pdf

  180K Download View as HTML

 • Attachment

  10.Klage over innsyn etter offentleglova behandling av klager om nekt av informasjon til Byr det.pdf

  320K Download View as HTML

 • Attachment

  11.Klage over innsyn etter offentleglova Behandling av klager om nekt av informasjon hos byr det i Oslo.pdf

  189K Download View as HTML

 • Attachment

  12.Innsyn etter offentleglova behandling av klager om nekt av informasjon hos byr det i Oslo.pdf

  190K Download View as HTML

 • Attachment

  13.Klage over innsyn etter offentleglova Behandling av klager om nekt av informasjon hos byr det i Oslo.pdf

  177K Download View as HTML

 • Attachment

  14.Innsyn etter offentleglova behandling av klager om nekt av informasjon hos byr det i Oslo.pdf

  191K Download View as HTML

 • Attachment

  15.Innsyn etter offentleglova Behandling av klager om nekt av informasjon hos byr det i Oslo.pdf

  179K Download View as HTML

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]