Innsynhenvendelse om arbeidsstilling utlyst av Akershus fylkeskommune

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg ønsker innsyn i dokumenter som har med utlyst arbeidsstilling av Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704. Dvs. alle dokumenter som tilkommer i forkant, underveis og i etterkant av gjennomført stillings utlysning.

Jeg forventer meg at Akershus fylkeskommune organ for utdanning kan gi svar på min innsynhenvendelse snarest mulig.

Jeg forventer meg at informasjonen svares/sendes til mimsebronn.no. Innsynskrav skal besvares til epostadressen det sendes fra, noe som også er normal praksis ved de fleste departementsarkiv (f.eks. er dette fast praksis ved arkivet hos Helse- og omsorgsdepartementet).

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynhenvendelse om arbeidsstilling utlyst av Akershus fylkeskommune».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder sak: Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704.

Etter at mer enn 5 virkedager har gått og jeg har ennå ikke mottatt svar, da fremmer jeg klage på manglende svar etter Offentlighetsloven.
Faktisk har jeg rett å ta opp min klage direkte opp med klageinstans etter at tids fristen på fem dager er utløpt. Enn jeg skal vel gjøre ett hederlig forsøk å ta kontakt med fylkeskommunen å fremme mine ønsker/krav om innsyn ende en gang. I håp om snarlig reaksjon og at informasjonen sendes hit til mimesbronn.no uten å nøle.
Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.
Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”
Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:
”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktiskmogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”
Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:
”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”
Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).
Klage skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og deretter skal Fylkesmannen i O&A foreta en ny vurdering, og dersom det ikke gis innsyn i alle dokumenter som kan være dekket av kravet, sendes klagen sammen med alle dokumentene usladdet til klageinstans (i dette tilfellet Justis-departementet) for endelig avgjørelse om loven tolkes og brukes rett.
Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen er nå påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Kopi av klagen sendes til det departement fylkeskommunen hør under som og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at dept. følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. Offl. § 32. Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg merker meg at det ikke svares på min henvendelse hit til Mimes brønn, er det noen forklaring på det som Akershus fylkeskommune kan dele med seg til andre?

AFK er vel inne med at vi lever i en tid med data og Internett som brukes av folk flest og derfor er det som jeg ser det naturlig å bruke seg av deling på nettet også eks. F.B. som mange bruker. M.B. er en naturlig del av våre liv i en tid med informasjonfløte som pågår på FB og AFK bruker seg av også.

I denne utlysningen er det litt uklarheter med som eksempel hva er en ansettelse? Om det er uklarheter med det da kan vi fremme spørsmål om det til eks. Kunnskaps departementet og andre instanser som skulle kunne ha formidlende informasjon og dele med seg om det.

Det er en del påstander som har kommet frem og det hadde vært forklarende om AFK hadde sendt hit til Mimes brønn dokumenter som er om årsak til at stilling var utlyst i første rekke. Behov for flere årsverk kan vel være årsak til det, og da kommer det som naturlig og spørre etter den informasjonen.

Det kan vel ikke være en hemmelighet det da?

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Er det noe som kan bli bedre hos Akershus fylkeskommune med og kommunisere med folk som sender innsyn henvendelser til AFK.

Hva er det som gjør at AFK kan elle ikke vil svar på henvendelser som sendes fra Mimes brønn. Er det at AFK følger ikke en god forvaltningsskikk eller bryr seg ikke om god etikk i sine oppdrag.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

For en tid tilbake da fremmer jeg ønske om innsyn i dokumenter som kommer til i forkant av utlysning av stilling, underveis og i etterkant av utlysningen.

Senere spør vi spesifikk etter dokument(er) som kan bekrefte årsak til at vedkommende stilling utlyses, og vi undrer over at det ikke svares på det og sendes hit på mimesbronn.no.

Her under er del av tekst som sendes for en tid til bake:
"Det er en del påstander som har kommet frem og det hadde vært forklarende om AFK hadde sendt hit til Mimes brønn (mimesbronn.no) dokumenter som er om årsak til at stilling var utlyst i første rekke. Behov for flere årsverk kan vel være årsak til det, og da kommer det som naturlig og spørre etter den informasjonen.
Det kan vel ikke være en hemmelighet det da?"

Om det er unntatt offentligheten og topp hemmelig at det var en årsak til å utlyse denne stillingen i starten av da er det underlig praksis!
Om det er kun hele dokumentet som er en stor hemmelighet da kan AFK gjengi en del av det som kan kalles forklarende for utlysningen av vedkommende stilling med Ref.nr.: 2251170704.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Jorun Bjerke,

+-----------------------------------+
|Akershus fylkeskommune |
|Vår ref:      2016/8292 - 26 |
|Sendt:         24.05.2018 |
+-----------------------------------+

Svar på innsynsbegjæring sendt 13.05.18 og 21.05.18

Jeg viser til dine henvendelser om innsyn sendt 13.05.18 og 21.05.18.

I innsynsbegjæring 13.05.18 ber du om: «Er det søker til stillingen som
har underskrevet arbeidskontrakt med Akershus fylkeskommune etter
utlysning av stillingen med Ref nr. 2251170704? Dvs. er det noen som søkte
vedkommende stillingen som er eller har vært ansatt hos fylkeskommune
etter utlysningen.»

I brev 3.11.16 ble du opplyst om prosessen etter utlysning av stillingen
med Ref nr. 2251170704. Utlysningen ble trukket og det ble ikke tilsatt
noen i den aktuelle stillingen.  I e-post 8.2.18 ble du gitt innsyn i
dokument som viste hvem som er tilsatt ved Rud vgs. etter 2012 på aktuell
avdeling inkl. arbeidsavtaler. Opplysningene ble sendt til din private
e-post da fylkeskommunen ikke vil besørge publisering av disse
dokumentene. Det er forskjell på å gi innsyn i dokumenter og publisere
dokumenter, og vi mener fylkeskommunen har gitt deg innsyn i tråd med
forsvarlig saksbehandling. Dersom du ikke har de aktuelle dokumentene
tilgjengelig lenger, ber jeg deg si ifra så skal jeg sørge for at dette
blir sendt på nytt til din private e-postadresse.

I innsynsbegjæring 21.05.18 ber du om «innsyn i dokumenter som kommer til
i forkant av utlysning av stilling, underveis og i etterkant av
utlysningen.» Akershus fylkeskommune har tidligere behandlet dine
innsynsbegjæringer knyttet til denne saken med ref nr. 2251170704, i
vedtak 14.11.17 og vedtak 09.04.18. Fylkesmannen har stadfestet
fylkeskommunens behandling av dine innsynsbegjæringer i vedtak 12.02.18 og
25.04.18.

Akershus fylkeskommune fastholder vår tidligere vurdering i de ovennevnte
vedtakene, som er stadfestet av Fylkesmannen. Det har ikke kommet til nye
dokumenter i denne saken etter vårt siste vedtak 09.04.18, med unntak av
Fylkesmannens vedtak 25.04.18 og dine innsynshenvendelser.

 

 

Med vennlig hilsen

Jorun Bjerke
advokat, Juridisk stab

Akershus fylkeskommune
Tlf. 22055000
[1]www.akershus.no

References

Visible links
1. http://www.akershus.no/

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynhenvendelse om arbeidsstilling utlyst av Akershus fylkeskommune».

Kjære Akershus fylkeskommune,

Det som hadde vært ett godt svar til min innsyn henvendelse er kun JA eller NEI. Er det mulighet å gi det som svaralternativ i denne henvendelsen?

Det Akershus fylkeskommune kommer med her er overveldig informasjon som sier ikke noe om det som jeg stiller spørsmål om! Er det årsak til det å ikke gi svar på stilte spørsmål med enkle svar. Enten JA eller NEI, mer komplisert trengs det ikke å være i det hele tatt.

Jeg har ikke i denne henvendelsen stilt spørsmål om hvem eller hvilke søkere det var som søkte seg til vedkommende stilling og derfor er det ikke og navngi noen i det hele tatt. Kun enkelt svar som JA eller NEI.

Derfor tar vi det igjen:
Av alle de som søkte vedkommende stilling i sin tid, har noen vært ansatt hos Akershus fylkeskommune etter utlyst stilling?

Kryss av det som er rett:

_________ JA
eller
_________ NEI
(Det er også tillatt og fjerne det svaralternativet som ikke er rett)

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Jorun Bjerke,

Hei,

 

jeg viser til din henvendelse 4. juni 2018 der du ber om et klart
Ja/Nei-svar på spørsmålet: «Av alle de som søkte vedkommende stilling i
sin tid, har noen vært ansatt hos Akershus fylkeskommune etter utlyst
stilling.»

 

Svaret er: Ja.

 

Av alle de som søkte vedkommende stilling i sin tid, har noen vært ansatt
hos Akershus fylkeskommune etter utlyst stilling. Du har også tidligere
fått disse opplysningene, og du har også fått innsyn i dokument som viser
hvem som er tilsatt ved Rud vgs på aktuell avdeling inkludert
arbeidsavtalene. Opplysningene ble sendt til din private e-post da
fylkeskommunen ikke vil besørge publisering av disse dokumentene.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jorun Bjerke

advokat

 

Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0170 Oslo

Tlf. 22055707/ 41290615

 

e-post: [1][epostadresse]

[2]www.akershus.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.akershus.no/