Innsyn parkering Værste

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg ber herved om å få oversendt alle dokumenter i sak 2015/6850

Vh,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn parkering Værste».

Etter 1 måned har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Vennlig hilsen

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

2 Attachments

Her har du avtalene med Værste AS.

Kirkebrygga kommer..

 

 

 

Frode Samuelsen

Virksomhetsleder

Parkering og transport

 

Tlf 95 90 11 07

 

Hr. Samuelsen,

Takk for de vedlagte avtaler og utvist setvice. Kunne De være så vennlig også oversende bilagene?

Kan jeg forstå deg slik at dette er alle dokumentene i den nevnte mappen fra 2015?

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

Hei.
Hvilke bilag?

Mvh
Frode

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #122]]
Sendt: fredag 2. september 2016 07:01
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn Kirkebrygga og avtaler Værste

Hr. Samuelsen,

Takk for de vedlagte avtaler og utvist setvice. Kunne De være så vennlig også oversende bilagene?

Kan jeg forstå deg slik at dette er alle dokumentene i den nevnte mappen fra 2015?

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Kjære Hr. Samuelsen,

Jeg savner bilagene til avtalen du har oversendt for parkeringen på Værste.

Vh,
Arne Larsen

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

Hei.
Hva tenker du på når du skriver bilag?
Forstår ikke hva du mener.

Frode

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #122]]
Sendt: lørdag 24. september 2016 07:28
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsyn Kirkebrygga og avtaler Værste

Kjære Hr. Samuelsen,

Jeg savner bilagene til avtalen du har oversendt for parkeringen på Værste.

Vh,
Arne Larsen

vis sitert seksjon

Kjære Hr. Samuelsen

De har sendt over to stk. avtaler vedr. parkering Værste.
Hver av disse avtaler har 4 stk. bilag eller vedlegg om De vil.
Jeg ønsker oversendt bilag 3 og 4 for hver av de avtaler De har oversendt.

Jeg imøteser Deres svar.

Vh

Arne Larsen

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

Hei.
Når det gjelder innsyn:

"Kjære Fredrikstad kommune,
De dokumentene som danner grunnlaget for hånteringen av den offentlige parkering ved Flora og RemaVærste ønskes herved oversendt.
Det samme ønskes for helsehuset Fredrikstad.
Vh,
Arne Larsen"

Det er ikke offentlig regulert parkering ved Flora eller i og rundt Helsehuset.
Når det gjelder RemaVærste så er det avtalen om leie av tomtegrunn, som du tidligere har fått, som ligger til grunn for offentlig regulert parkering rundt Stadion.

Mvh
Frode Samuelsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #122]]
Sendt: torsdag 6. oktober 2016 09:39
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: Innsyn Kirkebrygga og avtaler Værste

Kjære Hr. Samuelsen

De har sendt over to stk. avtaler vedr. parkering Værste.
Hver av disse avtaler har 4 stk. bilag eller vedlegg om De vil.
Jeg ønsker oversendt bilag 3 og 4 for hver av de avtaler De har oversendt.

Jeg imøteser Deres svar.

Vh

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

2 Attachments

Hei.
Her er det jeg har fått tak i.

OK?

Mvh
Frode

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #122]]
Sendt: torsdag 6. oktober 2016 09:39
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: Innsyn Kirkebrygga og avtaler Værste

Kjære Hr. Samuelsen

De har sendt over to stk. avtaler vedr. parkering Værste.
Hver av disse avtaler har 4 stk. bilag eller vedlegg om De vil.
Jeg ønsker oversendt bilag 3 og 4 for hver av de avtaler De har oversendt.

Jeg imøteser Deres svar.

Vh

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg ønsker alle bilagene takk.
Det er fire i alt. Nå har jeg fått to.

vennlig hilsen,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Dette er de eneste bilagene til den originale saken.

 

Frode Samuelsen

 

Fra: Andreassen Wenche Lise
Sendt: fredag 18. november 2016 14:10
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: SV: Innsyn

 

Hei.

 

Legger ved det som har betegnelse BILAG i saken.

 

Wenche Lise

 

Kjære Hr. Samuelsen,

Det mangler fremdeles oversendelse av to bilag som er nevnt i kontraktene. Det er egenerklæringene for merverdiavgift, en for hver kontrakt.

Vh,

Arne Larsen

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

Hei.
Vi finner ikke disse vedleggene. De ligger heller ikke på fjernarkivet.
Disse to vedleggene er Værste AS sin bekreftelse på at de kan fakturere Fredrikstad kommune med merverdiavgift. Med andre ord at Værste AS er registrert i momsregisteret.

Frode Samuelsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #122]]
Sendt: lørdag 26. november 2016 22:52
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: Innsyn

Kjære Hr. Samuelsen,

Det mangler fremdeles oversendelse av to bilag som er nevnt i kontraktene. Det er egenerklæringene for merverdiavgift, en for hver kontrakt.

Vh,

Arne Larsen

vis sitert seksjon