Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Roy Michelsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i sak 2017/9694

Vi venter på at Roy Michelsen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Hei,

Jeg vil gjerne har innsyn i alle dokumenter i sak 2017/9694

//RM

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

Vi viser til din innsynsbegjæring i vårt dokument 17/9694- 1: Anmeldelse.
Begjæringen avslås med begrunnelse i offentleglova § 24 2. ledd 2. punktum.

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd.
Vedtak om avslag på innsynsbegjæring kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage oversendes Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten, jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

Vi viser til din innsynsbegjæring i vårt dokument 17/9694- 3: Vedrørende anmeldelse.
Begjæringen avslås med begrunnelse i offentleglova § 24 2. ledd 2. punktum.

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd.
Vedtak om avslag på innsynsbegjæring kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage oversendes Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten, jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

Vi viser til din innsynsbegjæring i vårt dokument 17/9694- 4: Bekreftelse på anmeldt forhold.
Begjæringen avslås med begrunnelse i offentleglova § 24 2. ledd 2. punktum.

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd.
Vedtak om avslag på innsynsbegjæring kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage oversendes Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten, jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Klage på avslag om innsyn

Det vises til avslag på krav om innsyn i sak 2017/9694. Vårt innsynkrav er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 24 2.ledd, 2.punktum, dvs. innsyn i melding, tips eller liknende dokument om lovbrudd fra offentlig organ. Vi vil med dette påklage vedtaket.

Vi vil minne om at det i lovens ordlyd og i lovens forarbeider settes visse krav til dokumenter som unntas offentlighet etter denne bestemmelsen.

Etter lovens ordlyd er det et krav at dokumentet faktisk må omhandle handlinger som strider mot formell lov eller forskrift hjemlet i lov. Det presiseres i Justisdepartementets veileder til offentleglova (s.144):

”Handlingar som berre strir mot til dømes yrkesetiske reglar eller tenesteinstruksar utan heimel i lov, vil ikkje gi grunnlag for unntak etter desse føresegnene.”

Det stilles også krav til hva som er dokumentets hovedinnhold. I NOU 2003:30 (s.281) understrekes dette:

”At et dokument inneholder enkeltopplysninger om en lovovertredelse, er altså ikke i seg selv nok til at det kan unntas fra offentlighet. Dokumentet må dreie seg om lovovertredelsen.”

Vi vil også påpeke at denne unntaksregelen er en regel om utsatt innsyn. Unntaksmuligheten vil falle bort når saken er avgjort, jfr. Justisdepartementets veileder til offentleglova (s. 144):

”Saka vil vere avgjord i § 24 andre ledd andrepunktum sin forstand når det er teke avgjerd om å reagere med ein form for sanksjon som følgje av lovbrotet, som straff, tap av løyve, tvangsmulkt eller liknande. Saka vil òg vere avgjord dersom det blir gjort vedtak om suspensjon eller andre mellombelse tiltak, eller når det er bestemt at det ikkje skal reagerast med nokon sanksjon, til dømes av di det ikkje har funne stad noko lovbrot eler at saka blir lagt bort av andre grunnar.”

Vi vil til sist påpeke at i tilfeller hvor beslutningen om å avslutte en sak drar ut i tid, og avslutningen ikke kommer til et formalisert vedtak, vil dette kunne stride mot god forvaltningsskikk. Vi vil i den forbindelse igjen vise til Justisdepartementets veileder til offentleglova (s.145-146):

”God forvaltningsskikk tilsier imidlertid at forvaltningen sørger for å formalisere forholdet når saken reelt sett er avsluttet. Dersom det går tilstrekkelig lang tid uten at det er reagert med sanksjoner og uten at saken formelt sett er avsluttet, vil man etter omstendighetene kunne anse saken som avgjort, slik at dokumentene i saken blir offentlige.”

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget.

Hvis avslaget fastholdes, ber vi om en utvidet begrunnelse for avslaget i tråd med offl. § 31(2), der en både begrunner hvorfor en mener § 24(2) gir hjemmel for unntak, og angir de hovedhensyn som har vært avgjørende i vurderingen av å nekte innsyn.

Vi ber samtidig om at klagen oversendes klageinstans ”uten ugrunna opphold”, slik som er kravet i offl. § 32. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Roy Michelsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

post, Finanstilsynet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

 

 

FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY

AUTHORITY OF NORWAY

 

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26

www.finanstilsynet.no

 

ArkivReferanse:#2faabfec9e2b4b94a7125b503e13552a2018002471#ACOS.WEBSAK#

vis sitert seksjon

Winnje, Gerd Helene,

1 Attachment

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [epostadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Roy Michelsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.