Kjære Uninett Norid,

Jeg vil gjerne få be om innsyn i uttrekk fra deres kundebase. Er på jakt etter en liste over alle registrerte domenenavn under NO topp domenet, gjerne i csv format med følgende felter:

navn på domenet
organisasjonsnavn
org nummer
registreringstidspunkt
tidspunkt for siste endring av domenet
status for domenet

Om dette ikke er mulig lurer jeg på om dere kjenner andre måter å få denne listen på som dere heller ville anbefale? F.eks. via DNS spørringer eller innsyn i registre/dokumenter hos dere eller hos andre organisasjoner?

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Uninett Norid

Vi takker for din henvendelse "Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i kundebase", som nå er registrert med
følgende saksnummer:

138609

Henvendelsen blir behandlet fortløpende av en kundebehandler hos oss.

Hvis du har behov for å gi flere opplysninger til saken, kan du svare på
denne e-postmeldingen ved å trykke svar-knappen (reply). Det er viktig
at du ikke endrer emnefeltet.

Med hilsen
UNINETT Norid AS
Kundetjenesten

[English summary]
We thank you for your request "Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i kundebase", which has been assigned
the following request number:

138609

Please include the request number in the subject line if you want to reply to
this email.

Best regards,
UNINETT Norid AS
Customer Service

Uninett Norid

Hei,

Norid utleverer ikke kopi av hele eller deler av kundedatabasen, se
beskrivelse av retningslinjer for Whois-tjenesten på våre websider
https://www.norid.no/no/domenenavnbaser/...

Norid drives etter privatrettslige regler, jf domeneforskriften § 1 og er
underlagt norsk lovgivning, herunder personopplysningsloven. I henhold til
personopplysningsloven skal enhver behandling av personopplysninger ha
behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven § 8 eller 9, samt
oppfylle grunnvilkårene for behandling i personopplysningslovens § 11. Den
begrensede utlevering av opplysninger som finner sted i Whois-basen, er
basert på samtykke fra den enkelte abonnent og er begrenset til å gjøre
visse opplysninger om abonnementet tilgjengelig til bruk for
enkeltoppslag.

Opplysninger om kundeforhold er underlagt taushetsplikt i henhold til
avtalen mellom Norid og abonnenten, jf Regelverket for .no pkt 16.2 og
16.3. Norid har således ikke behandlingsgrunnlag til å utlevere hele eller
deler av kundedatabasen eller Whois-databasen.

Vennlig hilsen
Unni Solås
avdelingsleder administrativ avdeling

UNINETT Norid AS

telefon 07355
postadresse: Postboks 4769 Sluppen, NO-7465 Trondheim
besøksadresse: Abels gate 5 - Teknobyen

www.norid.no

>
> Kjære Uninett Norid,
>
> Jeg vil gjerne få be om innsyn i uttrekk fra deres kundebase. Er på jakt
etter en liste over alle registrerte domenenavn under NO topp domenet,
gjerne i csv format med følgende felter:
>
> navn på domenet
> organisasjonsnavn
> org nummer
> registreringstidspunkt
> tidspunkt for siste endring av domenet
> status for domenet
>
> Om dette ikke er mulig lurer jeg på om dere kjenner andre måter å få
denne listen på som dere heller ville anbefale? F.eks. via DNS spørringer
eller innsyn i registre/dokumenter hos dere eller hos andre
organisasjoner?
>
> Med vennlig hilsen,
>
> Gorm Eriksen
>
> -------------------------------------------------------------------
>
> Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten
Mimes brønn.
>
> Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
> https://www.mimesbronn.no/help/officers
>
> Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
>
>
> -------------------------------------------------------------------
>

Kjære Uninett Norid,

I følge offentlighetsloven §31 skal avslag henvise til presis lovhjemmel som er bakgrunnen for vedtak. Deres svar henviser til både lover, avtaler og regelverk, men ikke til hvilken paragraf som er benyttet i offentlighetsloven.

Jeg får en anelse om at det er snakk om §13, men er litt usikker nå på hvor saken står så det greieste hadde kanskje vært om dere laget et nytt svar som oppfyller kravet i loven og nevner hjemmel i offentlighetsloven.

Beklager dette.

Fra loven:

§ 31.Avslag og grunngiving

Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.

Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Kjære Uninett Norid,

Jeg skriver for å klage på Uninett Norid sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i kundebase».

Da jeg ikke har fått konkret henvisning til lov som er bakgrunn for vedtaket, eller svar på spørsmål om nærmere begrunnelse, ser jeg meg nødt til å klage på behandling av denne saken p.g.a. feil saksbehandling.

Dersom svar uteblir, ber jeg om at min klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Uninett Norid

Vi takker for din henvendelse "Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -Innsyn i kundebase", som nå er registrert med
følgende saksnummer:

140130

Henvendelsen blir behandlet fortløpende av en kundebehandler hos oss.

Hvis du har behov for å gi flere opplysninger til saken, kan du svare på
denne e-postmeldingen ved å trykke svar-knappen (reply). Det er viktig
at du ikke endrer emnefeltet.

Med hilsen
UNINETT Norid AS
Kundetjenesten

[English summary]
We thank you for your request "Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -Innsyn i kundebase", which has been assigned
the following request number:

140130

Please include the request number in the subject line if you want to reply to
this email.

Best regards,
UNINETT Norid AS
Customer Service

Uninett Norid

Hei,

i henhold til offentleglova § 28, 2 ledd må innsynskravet gjelde “ei
bestemt sak” “eller i rimelig utstrekning saker av ein bestemt art.” Din
henvendelse tilfredsstiller ikke dette kravet, og avslås dermed.

Det vises til Justisdepartmentets tolkningsuttalelse, saksnr 201011023 EO
KRY/OKL hvor det fremgår at det ikke er innsynsrett i en hel database
eller et helt register:

"Sjølv om krava i §§ 3 og 4 hadde vore oppfylte, ville ein uansett ikkje
kunne krevje innsyn i heile OEP eller EPJ. Etter offentleglova § 28 andre
ledd må innsynskrav gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning
saker av ein bestemt art. Innsynskrav i eit heilt register som OEP eller
EPJ vil ikkje gjelde noka bestemt sak, og eit slikt krav kan heller ikkje
seiast å gjelde ”saker av ein bestemt art”. Eit innsynskrav som gjeld
heile databasen, kan såleis avvisast òg på dette grunnlaget. Sjå nærare om
dette i NOU 2003: 30 punkt 8.2.2, på side 81.»

Uansett gis det avslag på din anmodning om innsyn fordi opplysningene er
unntatt fra offentleglova, jf offentlegforskrifta § 1, 3 ledd, bokstav l)
som lyder:
“Offentleglova gjeld heller ikkje for desse dokumenta hos sjølvstendige
rettssubjekt:
...
l) dokument i sak om registrering av domenenamn hos UNINETT Norid AS”

Opplysningene du etterspør omfattes av unntaket og er således uansett
unntatt fra innsyn etter offenleglova. Unntaket gjelder ikkje “positive
avgjerder”, jf. § 1, 4 ledd. Slike positive avgjerder - dvs.
tildelingsvedtakene ved registrering av domenenavn - kommer imidlertid til
uttrykk ved en datastreng i kommunikasjonen mellom Norids automatiserte
system og registrarens system og innholder ikke meningsbærende informasjon
i seg selv.

For å ivareta allmennhetens behov for informasjon om hvem som er nåværende
domeneabonnent har Norid for øvrig innhentet samtykke fra den enkelte
abonnent om en begrenset publisering av abonnentens kontaktopplysninger.
Gjennom Norids whoisoppslag gis allmenheten tilgang til mer informasjon
enn det som finnes i tildelingsvedtakene. Dette er imidlertid en tjeneste
Norid har valgt å tilby og som kun kan benyttes under betingelsene som er
satt for tjenesten. Whoisdatabasen kan selvfølgelig ikke lastes ned med
hjemmel i offentleglova. Det at vi har valgt å gi tilgang til utvidete
data gjennom denne tjenesten utvider heller ikke innsynsretten ut over
selve tildelingsvedtakene.

Det gis på denne bakgrunn avslag om innsyn, jf offl § 28, 2 ledd, og
videre gis det avslag om innsyn jf. offl § 2, 3 ledd, jf.
offentlegforskriften § 1, 3 ledd, bokstav l). Det vises til Veileder til
offentleglova s 21. Avslag om innsyn kan påklages til Nasjonal
Kommunikasjonsmyndighet, Lillesand,, jf offl § 32. Vedlagt er link til
deres hjemmeside http://www.nkom.no Klagefristen til Nkom er tre uker fra
du mottar avslaget om innsyn og klagen sendes til Norid, som vil
videreformidle klagen til Nkom, jf Offl § 32, 1 ledd, bokstav a).

Vennlig hilsen
Unni Solås
avdelingsleder administrativ avdeling

UNINETT Norid AS

telefon 07355
postadresse: Postboks 4769 Sluppen, NO-7465 Trondheim
besøksadresse: Abels gate 5 - Teknobyen

www.norid.no

>
> Kjære Uninett Norid,
>
> I følge offentlighetsloven §31 skal avslag henvise til presis lovhjemmel
som er bakgrunnen for vedtak. Deres svar henviser til både lover, avtaler
og regelverk, men ikke til hvilken paragraf som er benyttet i
offentlighetsloven.
>
> Jeg får en anelse om at det er snakk om §13, men er litt usikker nå på
hvor saken står så det greieste hadde kanskje vært om dere laget et nytt
svar som oppfyller kravet i loven og nevner hjemmel i offentlighetsloven.
>
> Beklager dette.
>
> Fra loven:
>
> § 31.Avslag og grunngiving
>
> Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til
den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav
eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for
avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt.
Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i
forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å
klage og om klagefristen.
>
> Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke,
krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore
avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg
grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet
vart motteke.
>
> Med vennlig hilsen,
>
> Gorm Eriksen
>
>

vis sitert seksjon

Uninett Norid

Hei,

svar på din innsynshenvendelse "Innsyn i kundebase"
(https://www.mimesbronn.no/request/innsyn... er nå sendt på den
opprinnelige saken.

Vennlig hilsen
Unni Solås
avdelingsleder administrativ avdeling

UNINETT Norid AS

telefon 07355
postadresse: Postboks 4769 Sluppen, NO-7465 Trondheim
besøksadresse: Abels gate 5 - Teknobyen

www.norid.no

>
> Kjære Uninett Norid,
>
> Jeg skriver for å klage på Uninett Norid sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Innsyn i kundebase».
>
> Da jeg ikke har fått konkret henvisning til lov som er bakgrunn for
vedtaket, eller svar på spørsmål om nærmere begrunnelse, ser jeg meg nødt
til å klage på behandling av denne saken p.g.a. feil saksbehandling.
>
> Dersom svar uteblir, ber jeg om at min klage oversendes klageinstans for
behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.
>
> Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...
>
> Med vennlig hilsen,
>
> Gorm Eriksen
>
>
>
> -------------------------------------------------------------------
> Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
> [Innsyns-e-postadresse #43]
>
> Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
> https://www.mimesbronn.no/help/officers
>
> Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
>
> -------------------------------------------------------------------
>

Kjære Uninett Norid,

Avslaget er hjemlet i offentleglova § 28, 2. ledd. Vi ønsker å påklage
vedtaket da det ikke er spurt om innsyn i hverken en bestemt sak eller
et eksisterende dokument slik unntaksbestemmelsen krever.

Etter offentleglova § 9 kan alle kreve innsyn i ”ei samanstilling av
opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom
samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.”

Det vil si at ethvert offentlig organ har plikt til å etablere et nytt
dokument dersom det er nødvendig for å etterkomme et innsynskrav,
såfremt dokumentet kan etableres ved å lage ei sammenstilling av
opplysninger som finnes elektronisk lagret i databasene til organet,
og denne sammenstillingen kan lages ved enkle fremgangsmåter.

Vi minner om at vilkåret vedrørende ”enkle fremgangsmåter” ikke
knytter seg til kompleksiteten av de teknologiske hjelpemidlene som
tas i bruk, men til omfanget av arbeidsbyrden som begjæringen vil
medføre organet.

Vi viser i den forbindelse til ”Rettleiar til offentleglova” under
punkt 4.4.3 hvor det heter: ”Dette inneber at organet berre vil ha ei
slik plikt når organet har dataverktøy som kan etablere
samanstillinga, og at det einaste organet treng å gjere for å få
samanstillinga etablert er å gi enkle kommandoar, til dømes
skildringar av kva resultat ein ynskjer.”

Vi minner også om at det bare kan gjøres unntak der det er et reelt
behov for unntak som veier tyngre enn det generelle hensynet til
offentlig innsyn. Dette er et grunnleggende prinsipp som både følger
av plikten til å utøve ”meirinnsyn” (§11) og som Stortinget vektla i
sin behandling av offentleglova i Innst. O. nr. 41 (2005-2006) punkt
2.4.2:

”Flertallet legger til grunn at lovgivers intensjon var og fortsatt
er, at man på tross av mulig hjemmel til å nekte innsyn likevel skulle
vurdere å gi innsyn dersom det ikke ville være betenkelig. Flertallet
legger til grunn at forvaltningen har en plikt til å vurdere
meroffentlighet. Det må i denne sammenheng tas hensyn til lovgivers
intensjon om åpenhet som hovedregel. Flertallet mener at forvaltningen
må ha vurdert om det foreligger en mulig skadefølge hvis den likevel
ikke finner at meroffentlighet kan forsvares. Terskelen for å nekte
innsyn bør etter flertallets oppfatning være høy.

Flertallet registrerer at meroffentlighetsregelen i gjeldende lov
foreslås videreført. Flertallet er tilfreds med at
meroffentlighetsregelen foreslås styrket ved at det blir presisert i
loven at forvaltningen ved meroffentlighetsvurderingen skal foreta en
avveining av hensynene som taler for og imot offentlighet, samtidig
som forvaltningen oppfordres til å gi innsyn dersom hensynene som
taler for offentlighet veier tyngst. Etter flertallets syn er det
meget viktig at meroffentlighet alltid blir vurdert, og at det selv om
det er adgang til å gjøre unntak likevel gis innsyn i tilfeller der
det ikke er et reelt og saklig behov for å nekte innsyn. De foreslåtte
presiseringer vil etter flertallets syn ivareta at loven praktiseres i
samsvar med disse retningslinjene.”

Vi tillater oss også å minne om at den nye offentleglova har et klart
mål om mer åpenhet rundt forvaltningens saksdokumenter. Dette følger
direkte av lovens formålsparagraf, § 1, og er uttalt både i lovens
forarbeider og i Justisdepartementets veileder, punkt 1:

”Det mest sentrale føremålet med den nye lova er å styrke retten til
innsyn i saksdokument i forvaltninga. Den nye offentleglova utvidar på
fleire område retten til innsyn samanlikna med offentlegheitslova 1970
ved at lova omfattar fleire verksemder, og inneber ei utviding av kva
slag informasjon det kan krevjast innsyn i. Vidare blir høvet til å
gjere unntak frå innsyn innsnevra. Dessutan blir rettane til den som
krev innsyn under sakshandsaminga av innsynskravet styrka.”

Den nye loven har også tatt inn viderebruk av offentlig data i
formålsparagrafen: "Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av
offentleg informasjon."

Samtlige bestemmelser i offentleglova må tolkes i lys av dette.

Sivilombudsmannen uttaler i sak 2013/2480 at man må kunne forvente at
den datatekniske kompetanse som organets ansatte har til å trekke ut
opplysninger fra databasene, også må være tilgjengelig for den som
krever innsyn etter bestemmelsen, og at det må kreves en viss grad av
datakyndighet fra forvaltningens side:

"Ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt, må det kunne
forutsettes at den eller de som skal foreta den aktuelle
sammenstillingen, har tilstrekkelig kompetanse til å hente ut
informasjon fra databasen på enklest mulig måte. Kravet må altså
forstås slik at sammenstillingen må kunne gjøres med «enkle
fremgangsmåter» av personell som har tilstrekkelige fagkunnskaper til
å sammenstille informasjon fra den aktuelle databasen."

Hva som er «enkle framgangsmåter» skal altså vurderes konkret i hvert
enkelt tilfelle. I denne vurderingen må også, slik vi ser det,
opplysningenes karakter og samfunnsmessig betydning tillegges vekt. I
tråd med offentlighetsprinsippet og prinsippet om merinnsyn i § 11,
skal det mye til for å nekte innsyn i opplysninger som har stor
samfunnsmessig interesse. Behovet for unntak må veies opp mot behovet
for innsyn. For vårt krav betyr dette at det må kunne kreves noe mer
anstrengelser dersom man anser opplysningene som viktige for
samfunnet. Vår påstand er at disse opplysningene er av stor betydning
for samfunnet, og at det er opplysninger som ikke finnes samlet noe
annet sted. Demokratihensyn taler derfor for innsyn.

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget.

Hvis avslaget fastholdes, ber vi om at klagen oversendes klageinstans
”uten ugrunna opphold” med kopi til oss, slik som er kravet i
offl. § 32. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli
kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å
bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Uninett Norid

Vi takker for din henvendelse "Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -Innsyn i kundebase", som nå er registrert med
følgende saksnummer:

140279

Henvendelsen blir behandlet fortløpende av en kundebehandler hos oss.

Hvis du har behov for å gi flere opplysninger til saken, kan du svare på
denne e-postmeldingen ved å trykke svar-knappen (reply). Det er viktig
at du ikke endrer emnefeltet.

Med hilsen
UNINETT Norid AS
Kundetjenesten

[English summary]
We thank you for your request "Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -Innsyn i kundebase", which has been assigned
the following request number:

140279

Please include the request number in the subject line if you want to reply to
this email.

Best regards,
UNINETT Norid AS
Customer Service

Kjære Uninett Norid,

Vil gjerne purre på behandling av klagen min. Den skal behandles raskt, men det har nå gått to uker uten at jeg finner spor av den i journalen.

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Uninett Norid

Hei,

vi jobber med å vurdere innsyn, eventuelt videresende klage til Nkom. På
grunn av sykdom m.m. kan du ikke regne med noe svar før i slutten av neste
uke.

Vennlig hilsen
Unni Solås
avdelingsleder administrativ avdeling

UNINETT Norid AS

telefon 07355
postadresse: Postboks 4769 Sluppen, NO-7465 Trondheim
besøksadresse: Abels gate 5 - Teknobyen

www.norid.no

>
> Kjære Uninett Norid,
>
> Vil gjerne purre på behandling av klagen min. Den skal behandles raskt,
men det har nå gått to uker uten at jeg finner spor av den i journalen.
>
> Med vennlig hilsen,
>
> Gorm Eriksen
>
>

vis sitert seksjon

Uninett Norid

Hei,

vi vil vurdere saken på nytt, men på grunn av stor arbeidsbyrde og
ferieavvikling kan du ikke regne med å få svar før rundt midten av januar
2016.

Vennlig hilsen
Unni Solås
avdelingsleder
Tjenesteavdelingen

UNINETT Norid AS

telefon 07355
postadresse: Postboks 4769 Sluppen, NO-7465 Trondheim
besøksadresse: Abels gate 5 - Teknobyen

www.norid.no

> Hei,
>
> vi jobber med å vurdere innsyn, eventuelt videresende klage til Nkom. På
grunn av sykdom m.m. kan du ikke regne med noe svar før i slutten av neste
uke.
>
> Vennlig hilsen
> Unni Solås
> avdelingsleder administrativ avdeling
>
> UNINETT Norid AS
>
> telefon 07355
> postadresse: Postboks 4769 Sluppen, NO-7465 Trondheim
> besøksadresse: Abels gate 5 - Teknobyen
>
> www.norid.no
>
>
>
>
>
>>
>> Kjære Uninett Norid,
>>
>> Vil gjerne purre på behandling av klagen min. Den skal behandles raskt,
men det har nå gått to uker uten at jeg finner spor av den i journalen.
>>
>> Med vennlig hilsen,
>>
>> Gorm Eriksen
>>
>>

vis sitert seksjon

Uninett Norid

1 Attachment

Vi viser til din klage av 20.11.2015 på avslag om innsyn i uttrekk av
Norids database.

På grunnlag av klagen din har UNINETT Norid AS vurdert avslaget om innsyn
på nytt. Vi opprettholder avslaget om innsyn og finner ikke å kunne gi
innsyn i uttrekk av vår database, se vedlagte brev for fullstending
vurdering og begrunnelse.

Din klage er nå oversendt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som er
klageinstans i Norids innsynssaker, jf. offentleglova § 32 og
Kunnskapsdepartementets delegasjonsbeslutning 2. april 2009.

Med hilsen
UNINETT Norid AS

Hilde M. Thunem
daglig leder

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Dette ser ut til å være sak 2016/600 hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, med tittel "Klage på avslag om innsyn - Uninett Norid AS". Dokumenter i saken kan ses på OEP som https://oep.no/search/result.html?caseNu... . Litt i tvil om det er samme sak, da det virker å være en annen klager enn her. Jeg mistenker denne saken hos NKOM er sak 2016/7414 hos Sivilombudsmannen.