Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Espen Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i kommunikasjon med Kameo

Vi venter på at Espen Nilsen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Finanstilsynet,

I følge Kameo har de måtte stoppe utlåning via folkefinansiering da Finanstilsynet har gitt de beskjed om at de ikke enda har rukket tilpasse seg denne finansieringsformen og dermed har fattet vedtak om at Kameo skal stoppe sin virksomhet i Norge.

Utdrag fra Kameo sitt nyhetsbrev:

"Den norska filialen har sedan lanseringen i Norge 2017 haft en löpande kontakt med myndigheterna angående crowdfunding. Den norska lagstiftningen har ännu inte hunnit med att anpassa sig till den nya finansieringsformen.

I avvaktan på en anpassning till nordiskt regelverk har den norska filialen informerats av Finansinspektionen om att de måste stoppa utlåning i Norge och anpassa sig till särskilda norska regler som skiljer sig från de svenska och danska reglerna. Anpassningen till Finansinspektionens krav har redan påbörjats och den norska filialen räknar med att snart kunna publicera nya lån igen. "

Jeg finner ikke noe korrespondanse mellom Finanstilsynet og Kameo i deres postjournal for 2018. Ber derfor om innsyn i all korrespondanse mellom Kameo og Finanstilsynet som har foregått i 2018.

Med vennlig hilsen,

Espen Nilsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Kjære Finanstilsynet,

Her er en lenke til saken hos Kameo slik at det er enklere for dere å identifisere saken jeg ber om innsyn i https://www.kameo.no/Endringer-paa-Kameo...

Med vennlig hilsen,

Espen Nilsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

Vi viser til din innsynsbegjæring i vårt dokument 16/10715- 22: Vedrørende virksomhet.
Begjæringen avslås med begrunnelse i offentleglova § 20 1. ledd bokstav b.

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd.
Vedtak om avslag på innsynsbegjæring kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage oversendes Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten, jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Den 17. mai 2018 ba vi om innsyn i kommunikasjon med Kameo AS orgnr. 814 217 272

Den 22. mai 2018 ble innsynet avslått i sin helhet grunnet offentleglova § 20, 1.ledd bokstav b som gir rett til unntak ”av omsyn til Norges utanrikspolitiske interesser”, med henvisning til at Norge har plikt til å nekte innsyn fordi opplysningene er gitt under forutsetning av hemmelighold.

Unntak begrunnet med henvisning til § 20 bokstav b krever at de etterspurte opplysningene er mottatt under forutsetning av at de ikke skal offentliggjøres eller det følger av fast praksis at de skal holdes hemmelige. Dersom organet mener man kan unnta opplysningene med henvisning til denne hjemmelen ber vi om en nærmere angivelse av hva som er grunnlaget for at organet mener det foreligger en slik forutsetning. Vi viser også her til offentleglova § 31 andre ledd.

Dere har også avslått hele dokumentet, uten at noen hjemmel til dette er nevnt, Det er i utgangspunktet kun mulig å unnta opplysninger. Kan dere spesifisere hvilken hjemmel som er benyttet for å hemmeligholde hele dokumentet og ikke bare opplysninger?

Med vennlig hilsen,

Espen Nilsen

Innsyn, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-16: Pålegg om stans av virksomhet. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26 www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn, Finanstilsynet

Espen Nilsen,

Dokumentet er unntatt offentlighet i medhold av offentleglova § 20 første ledd bokstav b). Bestemmelsen begrenser innsynsretten i tilfeller hvor opplysningene er mottatt under forutsetning av eller det følger av fast praksis at de ikke skal offentliggjøres. Det aktuelle brevet er sendt fra Finanstilsynet til Finanstilsynet i Danmark. Det er fast praksis for at dialog med skandinaviske tilsynsmyndigheter ikke offentliggjøres. Muligheten for å utveksle informasjon mellom skandinaviske tilsynsmyndigheter, uten at denne informasjonen skal offentliggjøres, er en viktig forutsetning for Finanstilsynets tilsynsarbeid. Innsyn i dokumentet er på denne bakgrunn avslått i sin helhet.

Innsyn – Arkivet

____________________________________________________
FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Espen Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #905]]
Sendt: 22. mai 2018 15.39
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar på innsynsforespørsel

Den 17. mai 2018 ba vi om innsyn i kommunikasjon med Kameo AS orgnr. 814 217 272

Den 22. mai 2018 ble innsynet avslått i sin helhet grunnet offentleglova § 20, 1.ledd bokstav b som gir rett til unntak ”av omsyn til Norges utanrikspolitiske interesser”, med henvisning til at Norge har plikt til å nekte innsyn fordi opplysningene er gitt under forutsetning av hemmelighold.

Unntak begrunnet med henvisning til § 20 bokstav b krever at de etterspurte opplysningene er mottatt under forutsetning av at de ikke skal offentliggjøres eller det følger av fast praksis at de skal holdes hemmelige. Dersom organet mener man kan unnta opplysningene med henvisning til denne hjemmelen ber vi om en nærmere angivelse av hva som er grunnlaget for at organet mener det foreligger en slik forutsetning. Vi viser også her til offentleglova § 31 andre ledd.

Dere har også avslått hele dokumentet, uten at noen hjemmel til dette er nevnt, Det er i utgangspunktet kun mulig å unnta opplysninger. Kan dere spesifisere hvilken hjemmel som er benyttet for å hemmeligholde hele dokumentet og ikke bare opplysninger?

Med vennlig hilsen,

Espen Nilsen

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-11: Vedrørende foretakets virksomhet. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

2 Attachments

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-13: Svar på Finanstilsynets brev av 23. januar 2018. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

2 Attachments

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-14: Brev av i dag - Anmodning om tolkningsuttalelse - finansforetaksloven § 2-18. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-15: Brev av i dag - Anmodning om tolkningsuttalelse - finansforetaksloven § 2-18. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-21: Søknad om utsatt iverksettelse av vedtak om pålegg om stans av virksomhet. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-12: Vedr. sak. Vedlagt følger offentlig (sladdet) versjon av det ønskede dokumentet.
Sladdingen er utført med hjemmel i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd.
Vedtak om avslag på innsynsbegjæring kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage oversendes Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten, jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Espen Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.