Innsyn i arbeidsbetingelser for avgått direktør i Boligbygg

Oslo kommune hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Oslo kommune,

Det vises til uttalelser fra styreleder i Boligbygg Oslo KF der han sier at deres praksis er å ikke innsyn i offentlige ansattes lønn.

https://m.nettavisen.no/na24/sjefen-i-bo...

Jeg viser til tildelingsbrevet for Boligbygg for 2017 side 3 der det fremgår at Boligbygg som hovedregel skal ha offentlige dokumenter:

1. Anser Oslo kommune at Boligbygg KF er underlagt offentlighetsloven?
2. Er styreleder korrekt sitert når han sier at innsyn i arbeidsbetingelser for Jon Carlsen ikke kan gis?

Jeg ber basert på min forståelse av offentlighetsloven om:

Innsyn i Jon Carlsens arbeidskontrakt, lønn og arbeidsbetingelser som leder av Boligbygg.

Innsyn i ev fratredelsesavtale.

Innsyn i ny arbeidskontrakt, lønn og arbeidsbetingelser for Jon Carlsen i ny stilling i kommunen.

Jeg minner om behandling uten ugrunnet opphold, og at innsynet er å anse som avslått dersom svar ikke er gitt innen fem dager.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Kjære Oslo kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i arbeidsbetingelser for avgått direktør i Boligbygg».

Det er nå snart gått to måneder siden innsynshenvendelsen ble sendt. At dette er et lovbrudd er åpenbart. Kan dere vennligst begrunne hvorfor denne henvendelsen ikke er besvart, og se å besvare den umiddelbart?

Jeg minner om at denne henvendelsen i lovens forstand er å anse som avslått (fem dager), og jeg har derfor krav på begunnrelse. Jeg vil straks ta kontakt med Fylkesmannen hvis dere fortsetter å nekte å svare.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene,

1 Attachment

Vennligst bekreft mottak av brev.

 

Dette brevet ble først sendt sendt dere 02.01.2018 kl 09.51 og vi fikk
ikke noen feilmelding.

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene,

Virker denne e-postadressen?

Med vennlig hilsen

Trond Bue
konsulent
Dokumentsenteret
Byrådslederens kontor
Oslo kommune
Tlf: 46863635

vis sitert seksjon

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene,

Test

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene,

1 Attachment

 

 

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [2][epostadresse]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[epostadresse]