Innsyn i ansettelsesprosess

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Ingeborg Johansen

Kjære Innovasjon Norge,

Det vises til INs ansettelse av Katharina Andresen. Det bes om innsyn i:

* Alle dokumenter selskaper besitter knyttet til hennes ansettelse. Dette inkluderer bl.a. all korrespondanse fra eller til kandidaten, ev korrespondanse med andre kandidater og interessenter samt ev interne dokumenter (herunder e-post) knyttet til ansettelsen. Det minnes om at SMS og andre type meldinger er å anse som dokumenter.
* All korrespondanse INs adm. dir. har hatt både internt og eksternt knyttet til ansettelsen, inkl ev SMS til medier og/eller kandidaten.
* Katharina Andresen tilbudsbrev
* Katharina Andresen arbeidskontrakt
* Katharina Andresen stillingsbeskrivelse

I tillegg ber jeg om innsyn i følgende:
* Oversikt over alle eksterne som er ansatt uten utlysning ved INs hovedkontor siden 15. september 2014

Jeg minner for ordens skyld om at innsyn som ikke er besvart innen fem arbeidsdager etter offentlighetsloven er å betrakte som avslått. Alle avslag vil påklages.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Marte Nilsen la igjen en merknad ()

En del av disse opplysningene kan unntas med henvisning til offl. § 25 første ledd. Imidlertid kan de ikke unnta alt, og det er også et kan-unntak, altså ikke obligatorisk. Les Innsynsbloggens klagemal for unntaket:

https://innsynsbloggen.wordpress.com/201...

Media, Innovasjon Norge

1 Attachment

Hei,

 

Vi viser til din innsynsbegjæring  datert 23.6.2018.

Vedlagt følger de etterspurte dokumenter vi besitter.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har en «[o]versikt over alle eksterne som
er ansatt uten utlysning ved INs hovedkontor siden september 2014.»  Slik
oversikt kan heller ikke fremstilles med enkle fremgangsmåter, jf
offentlighetsloven § 9.

 

Dette vedtaket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet.
Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt du får underretning om
vedtaket, jf. offentlighetsloven § 32 og forvaltningsloven kapittel VI. En
eventuell klage må sendes til Innovasjon Norge.

Hilsen

Mona Raa Ravndal