Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, byrådet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg ønsker en oversikt over alle som har blitt ansatt på Kuben vgs på yrkesfag fra starten av skolen og til dags dato. Jeg behøver navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv.

Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelses avtalene.

Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynsønsker.

På forhånd, mange takk.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse om offentlige ansettelser av yrkesfaglærere på Kuben vgs. Se innsynsønske under:

"Jeg ønsker en oversikt over alle som har blitt ansatt på Kuben vgs på yrkesfag fra starten av skolen og til dags dato. Jeg ønsker navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv.
Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.
Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelses avtalene.
Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynønsker."

Jeg opplever å bli ignorert - i strid med Offentlighetsloven. Dette er ikke akseptabelt, og jeg forventer nå et svar/utlevering av dokumentene og at dette videresendes klageinstans snarest.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over innsyn etter Offentleglova Innsyn i ansettelser av yrkesfagl rer p Kuben vgs fra start av og til dags dato 1.pdf

    192K Download View as HTML

Vedlagt følger brev fra Byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene/Byrådslederens kontor, Seksjon for intern
administrasjon, Dokumentsenteret

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [2][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til uhildet og upartisk person/instans som vurderer innsynsklager sendt til byrådet i Oslo.

Jeg skriver for å klage på byrådet i Oslo, sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Jeg har fra før forsøkt å innhente informasjon i saken ifra UDE i Oslo men forgjeves. Jeg har ikke tillit eller tro på at UDE i Oslo kommer med noe brukbart svar som kan oppfattes som svar. Jeg har fra før brev ifra HR-direktør i UDE som nekter å gi svar på stilte spørsmål til Oslo Kommune. Derfor har jeg tatt kontakt med byrådet i Oslo til å rette på mangel på mine rettmessige ønsker om informasjon.

Minner om kravet til behandling uten ugrunnet opphold, noe som stiller strenge krav til rask saksbehandling. Sivilombudsmannen har flere ganger lagt til grunn at enkel innsynskrav skal behandles samme dag og senest i løpet av 1-3 virkedager. For mer omfattende innsynskrav og klager, gjelder en absolutt grense på ca 8 dager.

Det er ikke å akseptere fra mitt ståsted at innsynsklager sendes i sin helhet til lavere instans innom kommunen. Min erfaring med UDE tilsier at en klage til tredjepart er helt nødvendig og har sin rett.
Jeg derfor fremmer en ønske at klagen sendes umiddelbart til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen kan i første rekke overvåke at klagen behandles og svares på etter retningslinjer som byrådet i Oslo har innarbeidet og Fylkesmannen oppfatter som passende. Det er noenlunde normal fremgangsmåte at byrådet fremmer ønske om informasjon i saker som denne ifra lavere instanser innom kommunen og sen videresender det til klager (Mimes brønn i dette tilfellet).

Dersom innsynsnekt opprettholdes for hele eller deler av dokumentene som jeg har bedt om innsyn i, ber jeg om at min klageoversendes høyere klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32(3).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Vær så snill å send svar snarest mulig....

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

Hvordan står det til med å sende min klage fra 29. januar videre til behandling. Først sender jeg ønske innsyn til byrådet den 10 januar og sen igjen anmodning/klage den 17. januar og den 29 januar 2018. Jeg finner ikke noe om det her på mimesbronn.no uansett anstrengelse og tid som brukes på å lete etter det svaret som skulle ha vært her for lenge siden.

Det skal ikke være umulighet for dere og klare av det som forventes av dere fra Byrådslederen i Oslo. Jeg vil påminne på Byrådslederens valgflesk med at det skal være mer åpenhet og enklere for folk flest og innhente informasjon etter offentlighetsloven hos kommunen. Jeg trodde det var Oslo kommune han Raymond pratade om, men det ser ikke ut som om det gjaldt Oslo.

Jeg ønsker snarlig behandling og svar, og at det sendes kopi til det departementet som byrådet hører under med kopi til meg. Departement som kan føre tilsyn med at byrådet fremmer mine rettmessige krav om innsyn og ser dere i byrådet etter i kortene.

Det ser ikke ut som om klageinstansen som byrådet bryr seg av gjør noe med å fremme svar og derfor er det passende at byrådet sender klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kopi til det departementet som klagen hør under, og det snarest.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartementet og be om vurdering etter Offentlighetsloven § 9. Vurderingen av hjemmelsgrunnlaget for å nekte innsyn. Ved å klage over avslag på begjæring om innsyn etter offl, jf offl § 9, skal forvaltningsorganet først vurdere hvorvidt det er adgang etter loven til å unnta et dokument fra offentlighet. Denne vurderingen er et rent lovtolkningsspørsmål, hvor bestemmelsen i fvl § 34 annet ledd tredje punktum ikke kommer til anvendelse.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartement og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Eller send denne saken som jeg har påpekt fra før direkte til Fylkesmannen til vurdering. Det er ikke å akseptere denne forakten som byrådet viser med å ikke behandle saken etter regler i forvaltningen.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING
Vi viser til vår klage om dokumentinnsyn. Klage ble fremmet 17. januar 2018. Med gjentatt klage og purring av klagen den 29. januar og igjen den 11. mars.
Da det nå er gått 5 virkedager uten noen form for tilbakemelding, etterlyses svar i saken.

Ber om status i denne klagesaken, og eventuelt kopi av brev som skulle vært sendt til klageinstans.
Det er ikke å akseptere å ikke behandle klagesaken, og det blir sett på som nekt om det fremmes ikke svar innom rimelig tid som det nevnes i Offentlighetsloven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Det undrer stor at det ikke sendes svar på henvendelsen hit til mimesbronn.no

Er det noe som ikke passer og gi informasjon om som byråd for utdanning vil behalle for seg selv eller er det noen annen form for forakt for forvaltningen som bestemmer.

Det er passende for et organ og følge forvaltningsskikk som brukes og er akseptert å bruke seg av.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Hvordan står det til at det ikke svares på enkle henvendelser her på mimesbronn.no ifra Oslo kommune. Er det samme sak som om med den hemmelige rapporten om korrupte parkeringsvaktene som ikke skulle komme frem og kom frem to år senere.

Kan Oslo kommune byrådet gi en knallgod forklaring på at det ikke svares på noe som helst av innsyns henvendelser som sendes rettmessigt inn etter offentlighetsloven.

Jo vi vet at Søgnen har en del andre saker å drive på med nå.... spesiel når det gjelder tillit. Men vi tror at det er kun for galleriet at byrådet for utdanning skal fremme granskning av Søgnen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Som sist da skrev jeg:

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.
Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».
Hvordan står det til at det ikke svares på enkle henvendelser her på mimesbronn.no ifra Oslo kommune. Er det samme sak som om med den hemmelige rapporten om korrupte parkeringsvaktene som ikke skulle komme frem og kom frem to år senere.
Kan Oslo kommune byrådet gi en knallgod forklaring på at det ikke svares på noe som helst av innsyns henvendelser som sendes rettmessig inn etter offentlighetsloven.

Er noe på gang i denne saken eller der det umulig oppgave å følge offentlighetsloven.

Det er best og sende denne saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse men også til Kommunaldepartementet til vurdering av deres handlinger med denne forespørselen som skulle være enkel og fremmes etter offentlighetsloven.

Det forventes noe mer enn kun bekreftelse på mottatt henvendelse som kun er bekreftelse på mottagelse og ikke svar som det har forekommet antall ganger.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 908 15 339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]