Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, byrådet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg ønsker en oversikt over alle som har blitt ansatt på Kuben vgs på yrkesfag fra starten av skolen og til dags dato. Jeg behøver navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv.

Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelses avtalene.

Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynsønsker.

På forhånd, mange takk.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse om offentlige ansettelser av yrkesfaglærere på Kuben vgs. Se innsynsønske under:

"Jeg ønsker en oversikt over alle som har blitt ansatt på Kuben vgs på yrkesfag fra starten av skolen og til dags dato. Jeg ønsker navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv.
Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.
Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelses avtalene.
Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynønsker."

Jeg opplever å bli ignorert - i strid med Offentlighetsloven. Dette er ikke akseptabelt, og jeg forventer nå et svar/utlevering av dokumentene og at dette videresendes klageinstans snarest.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over innsyn etter Offentleglova Innsyn i ansettelser av yrkesfagl rer p Kuben vgs fra start av og til dags dato 1.pdf

    192K Download View as HTML

Vedlagt følger brev fra Byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene/Byrådslederens kontor, Seksjon for intern
administrasjon, Dokumentsenteret

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [2][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til uhildet og upartisk person/instans som vurderer innsynsklager sendt til byrådet i Oslo.

Jeg skriver for å klage på byrådet i Oslo, sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Jeg har fra før forsøkt å innhente informasjon i saken ifra UDE i Oslo men forgjeves. Jeg har ikke tillit eller tro på at UDE i Oslo kommer med noe brukbart svar som kan oppfattes som svar. Jeg har fra før brev ifra HR-direktør i UDE som nekter å gi svar på stilte spørsmål til Oslo Kommune. Derfor har jeg tatt kontakt med byrådet i Oslo til å rette på mangel på mine rettmessige ønsker om informasjon.

Minner om kravet til behandling uten ugrunnet opphold, noe som stiller strenge krav til rask saksbehandling. Sivilombudsmannen har flere ganger lagt til grunn at enkel innsynskrav skal behandles samme dag og senest i løpet av 1-3 virkedager. For mer omfattende innsynskrav og klager, gjelder en absolutt grense på ca 8 dager.

Det er ikke å akseptere fra mitt ståsted at innsynsklager sendes i sin helhet til lavere instans innom kommunen. Min erfaring med UDE tilsier at en klage til tredjepart er helt nødvendig og har sin rett.
Jeg derfor fremmer en ønske at klagen sendes umiddelbart til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen kan i første rekke overvåke at klagen behandles og svares på etter retningslinjer som byrådet i Oslo har innarbeidet og Fylkesmannen oppfatter som passende. Det er noenlunde normal fremgangsmåte at byrådet fremmer ønske om informasjon i saker som denne ifra lavere instanser innom kommunen og sen videresender det til klager (Mimes brønn i dette tilfellet).

Dersom innsynsnekt opprettholdes for hele eller deler av dokumentene som jeg har bedt om innsyn i, ber jeg om at min klageoversendes høyere klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32(3).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Vær så snill å send svar snarest mulig....

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

Hvordan står det til med å sende min klage fra 29. januar videre til behandling. Først sender jeg ønske innsyn til byrådet den 10 januar og sen igjen anmodning/klage den 17. januar og den 29 januar 2018. Jeg finner ikke noe om det her på mimesbronn.no uansett anstrengelse og tid som brukes på å lete etter det svaret som skulle ha vært her for lenge siden.

Det skal ikke være umulighet for dere og klare av det som forventes av dere fra Byrådslederen i Oslo. Jeg vil påminne på Byrådslederens valgflesk med at det skal være mer åpenhet og enklere for folk flest og innhente informasjon etter offentlighetsloven hos kommunen. Jeg trodde det var Oslo kommune han Raymond pratade om, men det ser ikke ut som om det gjaldt Oslo.

Jeg ønsker snarlig behandling og svar, og at det sendes kopi til det departementet som byrådet hører under med kopi til meg. Departement som kan føre tilsyn med at byrådet fremmer mine rettmessige krav om innsyn og ser dere i byrådet etter i kortene.

Det ser ikke ut som om klageinstansen som byrådet bryr seg av gjør noe med å fremme svar og derfor er det passende at byrådet sender klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kopi til det departementet som klagen hør under, og det snarest.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartementet og be om vurdering etter Offentlighetsloven § 9. Vurderingen av hjemmelsgrunnlaget for å nekte innsyn. Ved å klage over avslag på begjæring om innsyn etter offl, jf offl § 9, skal forvaltningsorganet først vurdere hvorvidt det er adgang etter loven til å unnta et dokument fra offentlighet. Denne vurderingen er et rent lovtolkningsspørsmål, hvor bestemmelsen i fvl § 34 annet ledd tredje punktum ikke kommer til anvendelse.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartement og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Eller send denne saken som jeg har påpekt fra før direkte til Fylkesmannen til vurdering. Det er ikke å akseptere denne forakten som byrådet viser med å ikke behandle saken etter regler i forvaltningen.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING
Vi viser til vår klage om dokumentinnsyn. Klage ble fremmet 17. januar 2018. Med gjentatt klage og purring av klagen den 29. januar og igjen den 11. mars.
Da det nå er gått 5 virkedager uten noen form for tilbakemelding, etterlyses svar i saken.

Ber om status i denne klagesaken, og eventuelt kopi av brev som skulle vært sendt til klageinstans.
Det er ikke å akseptere å ikke behandle klagesaken, og det blir sett på som nekt om det fremmes ikke svar innom rimelig tid som det nevnes i Offentlighetsloven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Det undrer stor at det ikke sendes svar på henvendelsen hit til mimesbronn.no

Er det noe som ikke passer og gi informasjon om som byråd for utdanning vil behalle for seg selv eller er det noen annen form for forakt for forvaltningen som bestemmer.

Det er passende for et organ og følge forvaltningsskikk som brukes og er akseptert å bruke seg av.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Hvordan står det til at det ikke svares på enkle henvendelser her på mimesbronn.no ifra Oslo kommune. Er det samme sak som om med den hemmelige rapporten om korrupte parkeringsvaktene som ikke skulle komme frem og kom frem to år senere.

Kan Oslo kommune byrådet gi en knallgod forklaring på at det ikke svares på noe som helst av innsyns henvendelser som sendes rettmessigt inn etter offentlighetsloven.

Jo vi vet at Søgnen har en del andre saker å drive på med nå.... spesiel når det gjelder tillit. Men vi tror at det er kun for galleriet at byrådet for utdanning skal fremme granskning av Søgnen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Som sist da skrev jeg:

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.
Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».
Hvordan står det til at det ikke svares på enkle henvendelser her på mimesbronn.no ifra Oslo kommune. Er det samme sak som om med den hemmelige rapporten om korrupte parkeringsvaktene som ikke skulle komme frem og kom frem to år senere.
Kan Oslo kommune byrådet gi en knallgod forklaring på at det ikke svares på noe som helst av innsyns henvendelser som sendes rettmessig inn etter offentlighetsloven.

Er noe på gang i denne saken eller der det umulig oppgave å følge offentlighetsloven.

Det er best og sende denne saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse men også til Kommunaldepartementet til vurdering av deres handlinger med denne forespørselen som skulle være enkel og fremmes etter offentlighetsloven.

Det forventes noe mer enn kun bekreftelse på mottatt henvendelse som kun er bekreftelse på mottagelse og ikke svar som det har forekommet antall ganger.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 908 15 339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Her merkes det at det ikke svares på noe som helst i denne saken.

Er det pinlig å gi svar på enkle innsynshenvendelse som denne. Om det da undres det hvorfor det da.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager. Det er bedt om fra før ett antall ganger og det undrer hvordan det kan ikke fremmes svar ifra Oslo kommune byrådet om status på ansettelser innom kommunen som skal være vel dokumentert.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Det er over ett år siden det var fremmet ønske om innsyn i "systemer" som brukes ved ansettelser av undervisningspersonell på Kuben vgs og det merkes ikke at det svares på det. Er det noen brukbar forklaring hvorfor det ikke svares som Oslo kommune kan dele med seg her på Mimes brønn..

Det er fremmet ønske om det fra før , enn nå kreves det at denne innsynshenvendelsen sendes videre til klageinstans som eks. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som kanskje kan gjøre noe med å ha liv i å drive frem svar som er etterlengta i over ett år. Det er også tillatt med å sende direkte til Kommunaldepartementet, og spare tid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er stor tvil at det er normen med at en innsynshenvendelse som skal/bør ikke ta mer en 3-5 dager å svare på kan ikke gjøres noe med på mer en ett helt år. Det er nesten og spørre seg om alt er på stell med valgflesket som Raymond klarte å fremme i sin tid om mer åpenhet og enklere innsyn i forvaltningen i Oslo. Det føles som om det er mer lukket og mer "À la Putin style"...... som det føles når en skal vente i mer en ett år på noe svar, og uten bekreftelse på at saken er mottatt som nesten kommer ikke heller.

Gjør noe nå med å si ka dere skal fele og tørr ikke vise frem her på Mimes brønn, og det snarest.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Sen som vanlig prosedyre da er det snakk om videre klagemuligheter og hvilke det er da? Kan vi bli enige om og sende denne saken direkte til Kommunaldepartementet når tidsfristen er over hos dere med å gi svar som har mening i seg og klarer av å gi forklaring på noe som kreves innsyn i her. Eller ønsker Oslo kommune en kort stopp først hos vennene sine hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus?

Først fremmes krav om innsyn den 10. jan 2018 og i dag er 28. mars 2019 og det er en del purringer som er sent underveis. Er alt på stell kjære Inga Marte Thorkildsen....... om ikke da finnutavdetsnarest.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Er noe på gang med å gi svar på en enkel forespørsel.

Det kan ikke være umulighet å si sanninga, kun en gang i livet.

Sett farten opp og send denne saken videre til klage innstans som kan i dette tilfellet være Kommunaldepartementet. Det er nødvendighet her helt enkelt at Oslo kommune viser ikke respekt eller kunnskap for forvaltningen. Det er helt enkelt skam at det ikke gjøres noe med å bekjempe korrupsjon som kalles NEPOTISME.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager som rettes imot Oslo kommune.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Hei igjen.....

Er noe på gang med og si sanninga her ....... tror det ikke jeg.

Er det tilatt å stille spørsmål om hvor ofte det er sendt forespørsel til Oslo kommune og bedt om enkelt svar på enkel henvendelse som denne her. Det vil si hvor ofte har Oslo kommune motatt denne henvendelsen og uten å vise vilje å gi svar på noe som helst. Det er ofte og det krever en som kan telle mange ganger om, til og sammenfatte at det er veldigmange ganger som Oslo kommune har motatt henvendelsen og det uten å vise vilje til å gi svar. Det var jo en viss forståelse at det kunne pågå når Astrid Søgnen var leder i Utdanningsetaten. Men det ser ikke ut som om noen forandring har klart å ha fotfeste sen Astrid Søgnen var fjerna. Det er kanskje en fastgrodd ukultur som Byrådet i Oslo aksepterer som greit nok at NEPOTISME er den største kvalifikasjonen som reknes ved ansettleser i Oslo kommune.

Sen denne saken snarest mulig til klageinnstanse som passer her. Det er naturlig Kommunaldepartementet som skulle passe utmerket til å se på deres nekt av å gi informasjon om korrupsjon som er satt i system.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Det merkes ikke at det svares på stilte spørsmål....... Er det vansker med å gjengi svar som kan bekrefte mistanker som rettes imot Oslo kommune om bruk av NEPOTISME ved ansettelser, og at lov og regler følges ikke uansett.

Send denne saken til Kommunaldepartementet med det samme for klagebehandling og gjennomgang. Det ser ikke ut som om noe annet kan gjøres som saken er per dags dato, og har vært helt fra starten av klagers ønske om innsyn.

Klager kan bekrefte at det kommer bekreftelser på forespørsler og kun det. Det svares ikke på noe, det kommer ikke en forklaring hvorfor det svares ikke på noe! Det er ikke bedt om svarfrist på og gi svar det er kun total lydløst og kun gjorte forsøk til å ha denne saken til å forsvinne. Spesielt med at Bente T. Fagerli kommer med sitt komiske svar at saken er sendt til Utdanningsetaten igjen og igjen. Utdanningsetaten svarte ikke på klagers ønske om informasjon i starten av og da var det å kontakte Oslo kommune byrådet men det også uten hell.

Send derfor denne saken med det samme til Kommunaldepartementet for klagebehandling og gjennomgang av deres behandling av denne saken, og deres praksis med å unngå alle regler og lover som har med ansettelser i Oslo kommune å gjøre. Dessuten svars-nekt på alt av henvendelser om informasjon om urett og NEPOTISME i Oslo kommune under ledelse av politiske partier som påstår at de har folkets beste som sitt adelsmerke.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [2][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Henviser til deres svar som likner på de som har kommet fra før:
"ANSETTELSER VED KUBEN VIDERGÅENDE SKOLE
Vi viser til dine henvendelser til sentraladministrasjonen vedrørende ansettelser ved Kuben
videregående skole, senest i brev av 02.06.2019.
Vi viser også til vårt brev av 02.05.2019 til deg hvor vi anførte at dersom det er noe du mener du
ikke har fått svar på vedrørende ansettelser ved Kuben videregående skole m.m, så må du ta direkte
kontakt med Utdanningsetaten.
Med hilsen
Bente T. Fagerli kommunaldirektør
Ole Christian Melhus seksjonssjef "

Det er påpekt mange ganger fra før at det er gjort forsøk med å ta kontakt med Utdanningsetaten og det uten hell..... hvor ofte skal en ha svar fra Utdanningsetaten som ikke er svar før en tar kontakt med Byrådet i Olso kommune som ikke heller klarer av å gi svar på enkle stilte spørsmål.

Kjære Fagerli gjør jobben din og kom med svar og det snarest mulig...... Det er andre muligheter og stille spørsmål det er kjent faktum for meg.

Det er fremmet ønske om innsyn i ansettelser ved Kuben vgs ifra Tone Dahl føre dette byrådsleder for utdanning og nåværende byrådsleder også. Også har det vært sendt brev til Raymond og føre dette direktør for Utdanningsetaten i Oslo (Som Byrådet i Oslo klarte å kvitte seg med, jamvel om hu var din goe venn kjære Fagerli.... kanskje du sitter også ille i stolen din, hvem vet.....) og alt uten hell med å ha svar på enkle spørsmål. Er ikke alt på stell i Oslo kommune med ansettelser, og som dessverre kan ikke svares på med enkle svar. Er det noe som ikke tåler dagens lys kjære Fagerli?

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Send denne saken vider til tredje part som kan tvinge dere og vise respekt fot forvaltningen.

Kommunaldepartementet er mitt første prioritet å ha som tredjepart til å få dere å gi svar i det hele tatt.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]