Innsyn i alle utlyste stillinger på Yrkesfag på Kuben vgs fra starten av og til dags dato.

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, byrådet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg ønsker en oversikt over alle utlyste stillinger på Yrkesfag på Kuben vgs. fra starten av skolen og til dags dato. Det er jo utmerket om det sorteres ned etter avdelinger dvs. TiP, Bygg og Elektro. Jeg trenger navn og dato for ansettelse/tiltredelse på de ansatte.

Det er også av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv. som hver og en eneste utlysning førte til, med antall stillings prosent som hver og en fikk.

Om det letter og sende arbeidskontraktene da er jeg naturlig åpen for den muligheten også.

Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 utlyste stillinger, ønsker jeg kopi av de alle.

Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynsønsker.

Jeg vil gjerne påpeke Offentleglova tids begrensning med å gi svar på denne innsyn henvendelsen, og organets plikt og informere om videre klagemuligheter om det svares ikke innen tidsfristen.

På forhånd, mange takk.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [2][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Postmottak BYR - Byrådsavdelingene,

Takk for en kvikk respons i denne saken. Det hadde vært mer passende om byrådet for utdanning hadde send brev til UDE i Oslo og bedt om svar og sen dess sendt det til meg på mimesbronn.no.

Årsak til det at jeg tar kontakt med byråd for utdanning er at UDE i Oslo har ikke vist den minste vilje til og videreformidle noen informasjon, og det er trist å oppleve det igjen og igjen. En kan stille seg undrende hvorfor det er som det er. Er det noe som ikke tåler dagens lys som er prosedyre ved ansettelser i Oslo skolen! Om det er da er det på tida å gjøre rent bord med ukultur i Oslo skolen.....

Kan byråd for utdanning revurder sin handling og kreve UDE i Oslo om svar i mine henvendelser om ansettelser, avgang og utlyste lærerstillinger på Kuben vgs og sende det hit til mimesbronn.no.

Det hadde spart alle mye tid og forenkler hele prosessen med og innhente informasjon som offentliglova og norske regler om parts- og mer offentlighet tilsier.

Jeg håper på en forståelse for mine ønsker og at fornuft vinner over ukloke avgjørelser, som jeg ser og frykter at det kommer.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Til Ørvar Sigfusson
Dokumentet 16/07802-36 Svar på innsynsbegjæring - utlyste stillinger på
yrkesfag ved Kuben vgs er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget
for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg har mottatt brev i fra UDE i Oslo og der skal det være svar på min henvendelse til byrådet fra den 21. mars.

Jeg gjentar min insynshenvendelse og ber om at byrådet ser over min innsyns ønske og svarbrevet som kom fra UDE i Oslo og kommenterer om det er ett fullstendig svar på min henvendelse.

Min første henvendelse:

"Kjære Oslo kommune, byrådet,
Jeg ønsker en oversikt over alle utlyste stillinger på Yrkesfag på Kuben vgs. fra starten av skolen og til dags dato. Det er jo utmerket om det sorteres ned etter avdelinger dvs. TiP, Bygg og Elektro. Jeg trenger navn og dato for ansettelse/tiltredelse på de ansatte.
Det er også av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv. som hver og en eneste utlysning førte til, med antall stillings prosent som hver og en fikk.
Om det letter og sende arbeidskontraktene da er jeg naturlig åpen for den muligheten også.
Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.
Jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 utlyste stillinger, ønsker jeg kopi av de alle.
Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynsønsker.
Jeg vil gjerne påpeke Offentleglova tids begrensning med å gi svar på denne innsyn henvendelsen, og organets plikt og informere om videre klagemuligheter om det svares ikke innen tidsfristen.
På forhånd, mange takk."

Det er påpekt i mine skriv til dere at det dreier seg om Yrkesfag på Kuben vgs. dvs. TiP, Bygg og Elfag. Men det er en del utlyste stillinger som er i fra andre fag og noe som ikke er spesielt merket noe fag. Det er også en del uten dato og dessuten da er det nesten og tro at filen som kom med informasjonen er korrupt, fordi alt er i en salig samling som ikke går å skille åt!

Kan byrådet for utdanninga rette på det og forklare for meg om det er ett tilfredsstillende svar som jeg fikk på min henvendelse til dere. Det er så pass ille med å lese seg frem i denne besvarelsen at jeg nesten kunne påstå at det var gjort med vilje...... men er det?

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i alle utlyste stillinger på Yrkesfag på Kuben vgs fra starten av og til dags dato.».

Send denne saken snarest mulig til klageinstans som eks. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og det snarest.
Det at ett organ som Oslo kommune har ikke mulighet til og gi svar med mening i og har orden i sine saker er ikke å akseptere i det hele tatt. Byrådet fikk mulighet til å forklare seg og gi forklaring på gitt svar som kom ifra UDE i Oslo. Byrådet har avstått fra den muligheten med å ikke gi svar innom lovens frist på 5 dager.

Denne "data filen" som vi fikk som svar på henvendelsen var ikke leselig for brukbar informasjon og dessuten med mye av unødvendig og uklar informasjon som ikke har noe med saken å gjøre. Dessuten da utelates det meste av henvendelsen å gi svar på i det hele tatt. Til hvilken nytte er og ikke vise vilje i å følge forvaltningen med å gi svar på rettmessige henvendelser utført av mennesker som skal ha rett på innsyn i kommunens saksdokumenter? Det undrer stort hva UDE i Oslo driver med og forsøke å spenne foten for offentliglova med og vise total forakt for forvaltningen med denne handlingen. Men ikke kun UDE men også byrådet i Oslo kommune har gått samme vei, og det undrer stort etter alle de korrupsjons avsløringene i det siste som eks. boligskandalen der det er total mangel på dokumentasjon som SKAL følge med ved eks. boligkjøp utført av Oslo som kommune. Visse saker er ikke å undre seg over i det hele tatt.

Med hensyn tatt til det da er jeg i sterk tvil om skandaler påvirker byrådet i Oslo i det minste til og forbedre seg til og oppfylle sine plikter som offentlig organ. Ja det skremmer også og ikke kun meg.

Det ser ikke ut som om min henvendelse til byrådet fremmes og at byrådet bryr seg av gjøre noe med å fremme svar og derfor er det passende at byrådet sender klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kopi til det departementet som klagen hør under, og det snarest. Ja presis det, byrådet skal sende saken til det departementet som klagen hør under og be om assistanse i å gi svar med menig på min rettmessige henvendelse om innsyn til utlysninger av lærerstillinger på Kuben vgs fra starten av skolen frem til dags dato. Sen skal/bør byrådet sende med det samme saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som klage på manglende svar, overgått tidsfrist og rot i eget system med arkivering av sine dokumenter som skal være i orden etter arkivloven. Men det viser seg at det ikke er og det har vært bekreftet av UDE i Oslo at det ikke er. Ser en feil ett sted da strever en etter å rette på denne feilen, jeg hjelper gjerne til med å påpeke muligheter i det.

Kopi av klagen sendes til Kunnskapsdepartementet for informasjon om hvor ille det er på UDE i Oslo om oppfølging av innsynshenvendelser som det viser seg her og til Justisdepartementet til å be om vurdering etter Offentlighetsloven § 9. Vurderingen av hjemmelsgrunnlaget for å nekte innsyn. Ved å klage over avslag på begjæring om innsyn etter offl, jf offl § 9, skal forvaltningsorganet først vurdere hvorvidt det er adgang etter loven til å unnta et dokument fra offentlighet. Denne vurderingen er et rent lovtolkningsspørsmål, hvor bestemmelsen i fvl § 34 annet ledd tredje punktum ikke kommer til anvendelse.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organene (Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Justisdepartementet) vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere SMS, Brevpost, Epost og dokumenter allment som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her. Har kanskje påpekt dette her fra før! Oslo kommune erkjenner at deres dokument system ikke er på stell og derfor er det aktuelt og gjøre noe med å finne frem til den feilen i systemet som gjør at dokumenter ikke er på sine plasser i systemet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan bekrefte det med dokumenter som er sendt fra UDE i Oslo der det påståes at det er rot i arkiv og dokumentasjonen i Oslo. Ikke bare rot men også mangel på arkivering av viktige dokumenter i UDE, Kuben vgs. og i Oslo kommune, som om det var akseptert også i kommunen!

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert SMS og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Det er en informasjon som byrådet skal kunne lese en gang til og se seg etter om det følges i det hele tatt i kommunen.... jo vi undrer på det. Her er det gjentatte brudd av Oslo kommune som kan bekreftes i korrespondansen som har vært gjennomført i saken. Var det med vilje gjort av Oslo kommune å trenere saken og forsøke å slippe unne med å gi svar innen tidsfrist som er bestemt i forvaltningen. Er det ikke av bekymring for byrådet og ta seg av og påpeke til resten av Oslo kommune mangler med arkivering og dokumentering i kommunen. Da spesielt med tanke på de mange korrupsjons saker som Oslo kommune har vært involvert i i det siste som eks. Boligskandalen der det er ren katastrofe med dokumenter som skal etter alle regler være med ved kjøp av boliger. Eller har ikke byrådet peiling på at det er regler som skal følges i visse saker!

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Det virker nødvendig ondt å gjøre det i aller fleste saker som har med Oslo kommune å gjøre! Det undrer meg om at samfunnet tjener noe på det i det hele tatt med å ha noen i arbeide i kommunen som jobber kun med og begrense rettigheter til medborgere som organer skulle tjene med sine gjerninger og ikke stå iveien for med sine handlinger.

Kopi av klagen sendes til Kunnskaps-, Justisdepartement og Fylkesmannen i O&A som klageinstans i kopi med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

All kommunikasjon skal være på Epost til mimesbronn.no og kopi av alle brev skal sendes til alle partner som brevet ikke sendes direkte til.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Er det noe som er på gang i denne saken!

Jeg undre litt over at det ikke kommer noe svar eller noen annen form for reaksjon.

Er denne saken sendt videre som eks. til noe departement som kan følge saken og eventulet gi forklaring på tolkning av ord og fraser som brukes om hverandre uten mening, som jeg oppfatter det.

Det hadde vært fint og ha ett komplett svar. Jeg har tiltro at vår nye byrådsleder for utdanning Inga Marte kan vise frem seg med og stå bak det som hun påstår i avisene at hun har gitt instruks til UDE i Oslo om hvordan det skal jobbes på skolene i Oslo men også hvordan det skal jobbes på UDE i Oslo.

Jeg forventer meg svar og det snarest mulig, det er underlig at det svares ikke på en enkel forespørsel som denne!

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]