Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Lukas P. Johnson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ

Vi venter på at Lukas P. Johnson skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Klima- og miljødepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Klima- og miljødepartementet

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har g tt ut over statens reiseregulativ.txt

    1K Download View as HTML

This is the mail system at host alaveteli-prod.nuug.no.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse]>: host mx1.u.dep.no[132.150.12.2] said: 550 #5.1.0
Address rejected. (in reply to RCPT TO command)

Sent request to Klima- og miljødepartementet again, using a new contact address.

Klima- og miljødepartementet

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Klima- og miljødepartementet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lukas P. Johnson [mailto:[Innsyns-e-postadresse #52]]
Sendt: 23. april 2016 16:58
Til: Postmottak KLD <[epostadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ

Kjære Klima- og miljødepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klima- og miljødepartementet

1 Attachment

Vi viser til forespørsel på epost datert 23. april 2016 om innsyn i Klima-
og miljødepartementets (KLD) reiseregninger for 2014 og 2015.

 

Det etterspørres en sammenligning  av hvilke reiser som går ut over
statens satser. For utenlandsreiser gjelder ingen maksimalsatser lenger,
maksimalsatser finnes kun for innenlandsreiser.  Den ønskede
sammenligningen vil derfor kun gjelde innenlandske reiseregninger.
Departementenes regnskapssystem har imidlertid ingen funksjonalitet for å
sammenligne hver enkelt reiseregning mot en bestemt beløpsgrense, dette må
i så fall gjøres manuelt. I perioden 01.01.2014 t.o.m. 31.12.2015 hadde
KLD totalt 4.104 reiseregninger. Å sammenligne enkeltstående reiser mot en
beløpsgrense vil derfor innebære et for stort arbeid til at vi kan bruke
våre ressurser på det.

 

Innsynsbegjæringen avvises derfor under henvisning til Offentlighetslovens
§ 9 som  forutsetter at «….sammenstillingen kan gjøres med enkle
fremgangsmåter». I følge forarbeidene til loven peker dette vilkåret på
den arbeidsbyrden organet vil bli påført ved å lage sammenstillingen. Der
sammenstillingen utelukkende kan gjøres ved hjelp av databaserte løsninger
som kan settes i gang ved hjelp av enkle kommandoer, vil vilkåret være
oppfylt. Dersom derimot sammenstillingen krever mer tidkrevende manuelle
operasjoner, for eksempel der en saksbehandler selv må gå inn og vurdere
hvilke opplysninger som skal sammenstilles, vil ikke dette vilkåret være
oppfylt. Sistnevnte er tilfellet i denne saken.

 

Videre vil en slik oppstilling kunne inneholde enkeltopplysninger som er
taushetsbelagt, noe som ytterligere vil komplisere arbeidet med å sette
opp en sammenstilling som etterspørres.

 

Avslaget kan påklages til Kongen i statsråd som klageinstans, innen tre
uker etter at vedtaket er mottatt.

En eventuell klage skal sendes til Klima- og miljødepartementet, som
oversender klagen til klageinstansen dersom departementet ikke finner å
kunne omgjøre sitt avslag.

Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser tatt
av Kongen i statsråd. Hvis saken ønskes behandlet av Sivilombudsmannen
skal den sendes direkte dit, og ikke til departementet.

 

 

Mvh

 

 

Morten Slang

 

Seniorrådgiver/Senior Adviser

 

O/ØS

Klima- og miljødepartementet/Ministry Of Climate and Environment

Kongens gt. 18-20

Postboks 8013-Dep./P.O.Box 8013-Dep

N-0030 Oslo

 

Tlf.sentr.bord/Switch Board: +47 22 24 90 90

Tlf.dir./Direct Line:                 +47 22 24 57 34

Mob./Mobile:                          +47 95 19 19 89

Epost/Email:                          
[1][epostadresse]               

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Lukas P. Johnson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.