Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Finanstilsynet,

Jeg ønsker kun innsyn i journalføring av saken 2017/10693-3, først og fremst for å vite avskjermet navn på den som sendte forespørsel, i førsteomgang er ikke sakens innhold relevant.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Innsyn, Finanstilsynet

Hei

Dokument 17/10693-3 er unntatt offentlighet med Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2 Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn. Forvaltningsloven: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold og 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Dokument 1 og 2 i samme sak er allerede utgitt i sladdet versjon med skjult avsender, derfor kan vi ikke gi innsyn i opplysninger om avsender i dok 3, da man kan sammenstille opplysningene.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26 www.finanstilsynet.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: post
Sendt: 8. juni 2018 07.39
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sylvia <[Innsyns-e-postadresse #974]>
Sendt: 8. juni 2018 00.39
Til: post <[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3

Kjære Finanstilsynet,

Jeg ønsker kun innsyn i journalføring av saken 2017/10693-3, først og fremst for å vite avskjermet navn på den som sendte forespørsel, i førsteomgang er ikke sakens innhold relevant.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #974]

Er [Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Finanstilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Kjære Finanstilsynet,

Jeg skriver for å klage på Finanstilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3».

Vårt krav på innsyn i etatens postliste avslås med den begrunnelse at andre har fått innsyn i dokumentet allerede og informasjon der det avskjermede navn på avsender og innhold kan ikke være relevant. Jeg kjenner ikke mottaker av sladdet brev, og det vil være særdeles kronglete, nær sagt umulig å gjøre en slik sammenfletting. Arbeid jeg neppe vil gjøre. For øvrig ble jeg når innsyn i dokumentet uteble kontaktet av spesialrådgiver Arild Tømmerås og gjort kjent med problemstilling for å nekte innsyn, og det var av respekt for ham jeg kun ber om journalføring for å sjekke påstand i den samtalen. Hvorledes avsender feilaktig kopler bitcoin til pyramidespill, og ubehjelpelig argumentasjon er jeg ikke interessert i per se hvis informasjonen jeg har mottatt stemmer. Jeg vil kun sjekke journal/postlister for å legge min opprinnelige forespørsel til hvile. Det burde ikke være problematisk ettersom Tømmerås i telefonsamtale sa at en som tidligere har bedt om innsyn hadde fått se brev med avsenders navn, og det følgelig allerede har skjedd en publisering.

Å nekte meg innsyn i journalføring er i strid med offentlighetsloven og jeg viser til følgende klippet og limt fra veiledning hos www.pressen.no:

Det følger av offentleglova § 10 at ”organet skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter”. Journalen skal inneholde en samlet oversikt av inn og utgående dokumenter som etter offentleglova §§ 2 og 3 må regnes som saksdokumenter for organet. Dette følger av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98 (arkivforskriften) § 2-6. Med andre ord skal alle organer som er underlagt offentleglova, også føre postjournal i tråd med nevnte regelverk.

Det er altså ikke bare slik at alle skal føre postjournal, allmennheten har også en lovfestet rett til innsyn i denne.

Om innholdet i journalen, stiller arkivforskriftens § 2-6, klare krav både til hva som skal journalføres, og hvordan:

«(e)it offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakane organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.»

De nærmere kravene til journalføring går fram av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98. Her heter det blant annet i § 2-7:

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer,

c) sendar og/eller mottakar»,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.»

På bakgrunn av dette ber jeg om en ny vurdering av mitt krav på innsyn i deres journal. Dersom etaten fastholder sin påstand for at det ikke trenger å føre postjournal, ber vi at saken oversendes klageinstans for behandling. Vi viser i denne forbindelse til offentleglova § 32 som fastsetter at alle avslag på krav om innsyn, skal oversendes organets nærmeste overordnede instans ”uten ugrunnet opphold”. Det følger av forvaltningspraksis, både fra Sivilombudsmannen og fylkesmenn, at det her ligger et krav om rask saksbehandling. Vi viser her til sak 2007/952 der Sivilombudsmannen blant annet uttaler:

”I saker som gjelder dokumentinnsyn, både begjæringer om innsyn med hjemmel i offentlighetsloven og begjæringer om partsinnsyn etter forvaltningsloven, gjelder det særlige krav til rask saksbehandling. Dette gjelder både ved førsteinstansens behandling av saken og for klageorganets vedkommende.(..) I tidligere saker om innsyn har jeg uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssaker.” Tilsvarende følger av Sivilombudsmannen sak 2008/1718.

Vi viser også til Justis- og politidepartementets ”Rettleiar til offentleglova”, der det blant annet heter (s.164):
”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. (…) Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles. Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar.”

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Innsyn, Finanstilsynet

Hei Sylvia Johnsen

Det er riktig at det ved en feil ble gitt innsyn i et dokument der avsenders navn var synlig. Denne feilen ble det rettet opp i og personen som fikk innsyn i dokumentet ble opplyst om feilen og fikk tilsendt en ny sladdet versjon av dokumentet. Dokumentet er ikke publisert noe annet sted enn på eInnsyn.no

Jeg er usikker på hva du ønsker innsyn i. Ønsker du kun navnet på avsender av dokumentet så avslås det.

Alle journalpostene på saken ligger på eInnsyn.no der du kan se sak- og journalpostopplysninger og be om innsyn
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%...

Mvh Arkivet
Direkte tlf.: 22 93 97 89
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]
_____________________________________________________
FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sylvia [mailto:[Innsyns-e-postadresse #974]]
Sendt: 8. juni 2018 11.39
Til: post <[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3

Kjære Finanstilsynet,

Jeg skriver for å klage på Finanstilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3».

Vårt krav på innsyn i etatens postliste avslås med den begrunnelse at andre har fått innsyn i dokumentet allerede og informasjon der det avskjermede navn på avsender og innhold kan ikke være relevant. Jeg kjenner ikke mottaker av sladdet brev, og det vil være særdeles kronglete, nær sagt umulig å gjøre en slik sammenfletting. Arbeid jeg neppe vil gjøre. For øvrig ble jeg når innsyn i dokumentet uteble kontaktet av spesialrådgiver Arild Tømmerås og gjort kjent med problemstilling for å nekte innsyn, og det var av respekt for ham jeg kun ber om journalføring for å sjekke påstand i den samtalen. Hvorledes avsender feilaktig kopler bitcoin til pyramidespill, og ubehjelpelig argumentasjon er jeg ikke interessert i per se hvis informasjonen jeg har mottatt stemmer. Jeg vil kun sjekke journal/postlister for å legge min opprinnelige forespørsel til hvile. Det burde ikke være problematisk ettersom Tømmerås i telefonsamtale sa at en som tidligere har bedt om innsyn hadde fått se brev med avsenders navn, og det følgelig allerede har skjedd en publisering.

Å nekte meg innsyn i journalføring er i strid med offentlighetsloven og jeg viser til følgende klippet og limt fra veiledning hos www.pressen.no:

Det følger av offentleglova § 10 at ”organet skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter”. Journalen skal inneholde en samlet oversikt av inn og utgående dokumenter som etter offentleglova §§ 2 og 3 må regnes som saksdokumenter for organet. Dette følger av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98 (arkivforskriften) § 2-6. Med andre ord skal alle organer som er underlagt offentleglova, også føre postjournal i tråd med nevnte regelverk.

Det er altså ikke bare slik at alle skal føre postjournal, allmennheten har også en lovfestet rett til innsyn i denne.

Om innholdet i journalen, stiller arkivforskriftens § 2-6, klare krav både til hva som skal journalføres, og hvordan:

«(e)it offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakane organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.»

De nærmere kravene til journalføring går fram av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98. Her heter det blant annet i § 2-7:

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer,

c) sendar og/eller mottakar»,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.»

På bakgrunn av dette ber jeg om en ny vurdering av mitt krav på innsyn i deres journal. Dersom etaten fastholder sin påstand for at det ikke trenger å føre postjournal, ber vi at saken oversendes klageinstans for behandling. Vi viser i denne forbindelse til offentleglova § 32 som fastsetter at alle avslag på krav om innsyn, skal oversendes organets nærmeste overordnede instans ”uten ugrunnet opphold”. Det følger av forvaltningspraksis, både fra Sivilombudsmannen og fylkesmenn, at det her ligger et krav om rask saksbehandling. Vi viser her til sak 2007/952 der Sivilombudsmannen blant annet uttaler:

”I saker som gjelder dokumentinnsyn, både begjæringer om innsyn med hjemmel i offentlighetsloven og begjæringer om partsinnsyn etter forvaltningsloven, gjelder det særlige krav til rask saksbehandling. Dette gjelder både ved førsteinstansens behandling av saken og for klageorganets vedkommende.(..) I tidligere saker om innsyn har jeg uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssaker.” Tilsvarende følger av Sivilombudsmannen sak 2008/1718.

Vi viser også til Justis- og politidepartementets ”Rettleiar til offentleglova”, der det blant annet heter (s.164):
”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. (…) Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles. Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar.”

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #974]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Kjære Finanstilsynet,

Jeg skriver for å klage på Finanstilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3».

Henvendelsen fra spesialrådgiver Arild Tømmerås ga en muntlig begrunnelse etter at jeg sendte inn min klage på manglende innsyn i saken 2017/10693-3. Innsyn i saken var begrunnet i § 13 (1) nr 2, taushetsplikt i forhold til forretningshemmeligheter. Jeg brukte der, som nå, kopiert og sakelig innsigelser mot nektelse av innsyn i dokumentet klippet-og-limet fra www.pressen.no.

Tømmerås besvarte ingen av disse innsigelsene, men ga en høyst personlig begrunnelse for hvorfor avsender måtte være hemmelig, hvilket jeg forsto på tidspunktet, men ikke forstår sett i lys av at den opprinnelige begrunnelsen pekte på forretningshemmeligheter.

Jeg ber i førsteomgang innsyn i journalføring av saken, der det vil framgå hvem som sendte brevet med den tendensiøse overskriften: "Oppfølging aggressiv markedsføring av Bitcoin, som er et ulovlig pyramidespill", fordi jeg er en av de som vil leve av ny og innovativ teknologi, debatt om finansavtalelov og andre regulatoriske innspill er høyst aktuell, og det er interessant å vite hvem som deltar i debatten. En grunnleggende demokratisk rettighet, tenker jeg. Jeg burde ikke behøve å klippe-og-lime fra nettsider dedikert for å hjelpe de av oss som holdes utenfor.

Jeg vil ha innsyn av journalføring, inklusive navn på avsender for å sjekke hvorvidt Tømmerås ga riktig informasjon, ettersom jeg ble ledet til å tro at vedkommende ikke er en habil aktør, men snarere en person som må skjermes fra seg selv. Hvis det stemmer ser jeg ingen grunn til å få innsyn i de såkalte forretningshemmelighetene, og legger saken til hvile.

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Marianne Wood Stokkenes, Finanstilsynet

1 Attachment

 • Attachment

  Klage over innsyn etter Offentleglova Innsyn av journalf ring i sak 1.pdf

  198K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter.

 

 

FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY

AUTHORITY OF NORWAY

 

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26

www.finanstilsynet.no

 

ArkivReferanse:#2faabfec9e2b4b94a7125b503e13552a2018005398#ACOS.WEBSAK#

vis sitert seksjon

Hei Marianne Wood Stokkenes,

Kan du opplyse om hvilke saksnummer/ referanse klage har fått hos klageinstans?
https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

Kjære Innsyn,

Jeg har ikke fått svar fra Marianne Wood Stokkenes vedrørende min klage på innsynsavslag, der jeg ber om saksnummer hos klageinstans.

Jeg har altså fått avslag i sak 17/10693-3, og det opplyses i brev at jeg kan klage vedtak videre til Finansdepartementet. Det ville jeg gjøre. Jeg skrev til Finanstilsynet, og jeg ba dem om å sende klage videre slik jeg har anledning til å gjøre i henhold til loven.

Min forståelse når jeg ikke får svar er at klage aldri ble sendt videre til Finansdepartementet. Det ønsker jeg korrigert. Jeg vil opprettholde min forespørsel om innsyn.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

Siv Hegge, Finanstilsynet

2 Attachments

 • Attachment

  Klage over innsyn etter offentleglova Innsyn i journalf ring i sak 1710693 3 1.pdf

  131K Download View as HTML

 • Attachment

  Offentlig Oppf lging aggressiv markedsf ring av Bitcoin som er et ulove....pdf

  94K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter.

Please see attached documents.

 

FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY

AUTHORITY OF NORWAY

 

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26

www.finanstilsynet.no

 

vis sitert seksjon

Kjære Finanstilsynet,

Jeg skriver for å klage på Finanstilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3».

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg vil klage, og da skal slik jeg forstår det Finanstilsynet videresende saken til klageinstans. Jeg ønsker å få vite hvorvidt klage er videresendt til klageinstans, som jeg ba om, og hva som i så fall er aktuell referanse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Sylvia

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Siv Hegge, Finanstilsynet

1 Attachment

 • Attachment

  Klage over innsyn etter offentleglova Innsyn i journalf ring i sak 1710693 3 1.pdf

  231K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter.

Please see attached documents.

 

FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY

AUTHORITY OF NORWAY

 

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26

www.finanstilsynet.no

 

vis sitert seksjon