Infoskjermer over perongen på t-banen i Oslo

Innsynshenvendelsen var vellykket.

P. Reinholdtsen

Kjære Sporveien Oslo AS,

I taket på perongen av Nydalen t-banestasjon henger det informasjonstavle som viser når -t-banene kommer i begge retninger. De aktuelle tavlene kjører en eldre utgave av operativsystemet Debian GNU/Linux, hvilket kommer frem når de feiler under oppstart.

Kan dere sende meg anbudsdokumentene fra da disse skjermene ble kjøpt inn, kontrakten som er inngått med leverandøren og dokumentasjon som gjelder vedlikehold av disse skjermene? Veldig fint om dere også sender saksnumrene for tilhørende saker i den offentlige postjournalen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Viseth, Andreas, Sporveien Oslo AS

2 Attachments

Vi viser til din innsynsbegjæring, og vedlegger registreringsprotokoll og kontrakten. Vedleggene er unntatt offentlighet.

Når det gjelder vedlegg med priser og kalkyler er dette drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Det samme gjelder for vedlegg med tekniske spesifikasjoner. Sporveien AS har derfor unntatt dokumentet fra offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13, jf § 2 første ledd c) jf. forvaltningsloven jf § 13 første ledd nr 2 som hjemler unntak fra offentlighet for opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2).
Det er ikke aktuelt med merinnsyn etter etter offentleglova § 11, da dette vil bryte med taushetsplikten.

Vedleggene inneholder også tekniske spesifikasjoner som inneholder opplysninger er som det er av sikkerhetsmessig betydning for Sporveien å holde hemmelig. Et eventuelt innsyn vil kunne brukes til å gjennomføre straffbare handlinger.
Dokumentene er derfor unntatt fra offentlighet og vil ikke bli utlevert. Hjemmelen for avslag er offentleglova § 24 tredje ledd som gir adgang til å gjøre unntak for for opplysningar når «unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare,…».

Det er vurdert om det kan gis innsyn i deler av dokumentet, jf § 12. De unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentet, og hele dokumentet er derfor unntatt fra innsyn, jf § 12 c).
Sporveien har vurdert om det skal gis merinnsyn etter offentleglova § 11, men ønsker ikke å gjøre dette av hensyn til sikkerheten, som er mer tungtveiende enn hensynet til offentlig innsyn.

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til dem, jfr. offentleglova § 32 første ledd tredje pkt, jf forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes Sporveien Oslo AS.

Vennlig hilsen
Andreas Viseth
Kommunikasjonsstaben
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 907 52 786
Epost: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #771]]
Sendt: 8. mars 2018 10:20
Til: Firmapost - Sporveien <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Infoskjermer over perongen på t-banen i Oslo

Kjære Sporveien Oslo AS,

I taket på perongen av Nydalen t-banestasjon henger det informasjonstavle som viser når -t-banene kommer i begge retninger. De aktuelle tavlene kjører en eldre utgave av operativsystemet Debian GNU/Linux, hvilket kommer frem når de feiler under oppstart.

Kan dere sende meg anbudsdokumentene fra da disse skjermene ble kjøpt inn, kontrakten som er inngått med leverandøren og dokumentasjon som gjelder vedlikehold av disse skjermene? Veldig fint om dere også sender saksnumrene for tilhørende saker i den offentlige postjournalen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #771]

Er [Sporveien henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sporveien Oslo AS? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Sporveien Oslo AS,

Viser til svar datert 2018-03-15 fra Andreas Viseth på min innsynshenvendelse om informasjon relatert til informasjonstavlene på T-banestasjoner. Det fremgår ikke fra svaret hvilket saksnummeret i sporveiens offentlige postjournal de tilsendte dokumentene er hentet fra. Kan dere sende meg dette, samt hvilket saksnummer min innsynshenvendelse har fått?

Når jeg ser på den oversendte kontrakten, dokumentet ved navn "KON 00044 Del 3 Vedlikeholdsavtalen den store SSA V 151206 26383.doc", så lurer jeg på om dere har sendt over feil fil. Det oversendte dokumentet er så vidt jeg kan se en ikke utfylt standardkontrakt fra Statskonsult. Kopien jeg har fått mangler informasjon i feltene for blant annet avtalens navn, vederlag, tidsrom, leverandør, kunde, hvem som har sigert, dato for signering og kontaktpersoner. Jeg antar her at en inngått og arkivert kontrakt inneholder informasjon om hva kontrakten gjelder og er signert av relevante parter. Kan det være relatert til at det oversendte dokumentet er på et av formatene til MS Word? I så tilfelle, kan dere kanskje sende dokumentene over som PDF i stedet? Bruk av PDF vil i tillegg være mer i tråd med forskrift om publisering, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... , hvilket kan være en fordel. https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word, hvis det trengs.

Det fremgår ikke av de tilsendte dokumentene hvilke bilag som fulgte kontrakten. Kan dere sende en liste over dissse bilagene?

Innsyn i kontraktens bilag er avslått med henvisning til offentleglova § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2. Kan dere sende meg en utvidet begrunnelse for dette? Jeg kan ikke se hvordan opplysninger fra 2007 fortsatt kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Innsyn i bilagene er også avslått med henvisning offentleglova § 24 tredje ledd. Kan dere sende meg en utvidet begrunnelse også for dette, da jeg har problemer med å se hvilke av bilagene dette kommer til anvendelse for.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Skjermen på Nydalen stasjon som gjorde at jeg oppdaget at skjermene kjører Debian, har vært ute av drift i alle fall fra 2. mars 2018 og til i dag, 19 dager senere. Hadde vært interessant å vite hvordan vedlikeholdet av disse skjermene er ment å fungere.

Viseth, Andreas, Sporveien Oslo AS

6 Attachments

Hei, vi viser til din henvendelse av 16. mars 2018

 

I 2007-2008 ble det etter konkurranse inngått kontrakter med firmaene Init
GmbH (KON-00044) og Poltech AB (KON-00045) om anskaffelse og service for
SIS-enheter (sanntids visningsenheter) (over 300) til samtlige (over 100)
T-banestasjoner. Du har tidligere fått tilsendt registreringsprotokollen,
som redegjør for totalpriser og prosessen.

Videre har du fått tilsendt selve kontrakten uten vedlegg. Vedleggene er
angitt i kontrakten og siteres nedenfor

 

Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei) JA NEI
Bilag 1:            Kundens kravspesifikasjon x  
Bilag 2:            Leverandørens løsningsspesifikasjon x  
Bilag 3:            Oversikt over utstyr, programvare og andre x  
ytelser
Bilag 4:            Prosjekt- og fremdriftsplan x  
Bilag 5:            Tjenestenivå med standardiserte prisavslag x  
Bilag 6:            Administrative bestemmelser x  
Bilag 7:            Samlet pris og prisbestemmelser x  
Bilag 8:            Endring i avtaleteksten x  
Bilag 9:            Endringer etter avtaleinngåelsen x  
Andre bilag:   x

 

Bilag 1 -6 inneholder tekniske spesifikasjoner som inneholder opplysninger
om vedlikehold av disse objektene. Det er av sikkerhetsmessig betydning
for Sporveien å holde disse vedleggene hemmelig fordi et eventuelt innsyn
vil kunne brukes til å gjennomføre straffbare handlinger. Sporveien har
ansvaret for jernbanesikkerheten, jf jernbaneloven med forskrifter som
pålegger oss å beskytte våre anlegg mot alt som kan true drift og
sikkerhet. Også straffeloven § 194 «Forstyrrelse av den sikre drift av
jernbane og buss» straffer den som ved vold, materiell ødeleggelse,
meddelelse av feilaktig informasjon eller på annen måte forstyrrer den
sikre drift av jernbane eller buss, og herved volder fare for tap av
menneskeliv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø.»

 

Informasjonstavlene er viktige for sikker drift, og unntas derfor fra
offentlighet med hjemmel i offentleglova § 24 tredje ledd som gir adgang
til å gjøre unntak for for opplysningar når «unntak er påkravd fordi
innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld
opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje
enkeltpersonar for fare,…».

 

Det er vurdert om det kan gis innsyn i deler av dokumentet, jf § 12. De
unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentet, og hele
dokumentet er derfor unntatt fra innsyn, jf § 12 c).

 

Sporveien har vurdert om det skal gis merinnsyn etter offentleglova § 11,
men ønsker ikke å gjøre dette av hensyn til sikkerheten, som er mer
tungtveiende enn hensynet til offentlig innsyn.

 

Bilag 7 med priser forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår. Sporveien AS har derfor unntatt dokumentet fra
offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13, jf § 2 første ledd c) jf.
forvaltningsloven jf § 13 første ledd nr 2 som hjemler unntak fra
offentlighet for opplysninger  som er underlagt taushetsplikt etter
forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2).

 

Totalprisen er imidlertid ikke unntatt offentlighet og fremgår av
registreringsprotokollen du har fått tilsendt.

 

Det er ikke aktuelt med merinnsyn etter etter offentleglova § 11, da dette
vil bryte med taushetsplikten. Det er vurdert om det kan gis innsyn i
deler av dokumentet, jf § 12. De unntatte opplysningene utgjør den
vesentligste del av dokumentet, og hele dokumentet er derfor unntatt fra
innsyn, jf § 12 c).

 

Etter utløpt gyldighetstid for nevnte kontrakter har det vært behov for
anskaffelse av noen få nye enheter til forskjellige lokalisasjoner, uten
at Nydalen er spesifisert. Disse ble kjøpt inn fra Init GmbH. Samlet pris
var under kr 200 000. Nøyaktig pris kan vi ikke oppgi da det er
leverandørens forretningshemmelig, og vi har taushetsplikt opplysninger
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å
hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Hjemmelen er Unnt
off: Offl § 13 jf § 2 første ledd c, jf fvl § 13 første ledd nr 2.

 

Vedlagt innkjøpsanmodning datert 2.6.2015 hvor beløpet er sladdet, jf
ovenfor.

 

Anskaffelsen av informasjonsskjermene er en liten del av en
totalentreprise hvor Vegdekke var hovedentrepenør. Entreprisen var på 150
mill kroner og i slike sammenhenger er de informasjonsskjermene ikke
spesifisert særskilt ut over det som står i vedlagte innkjøpsanmodning

 

Til din etterlysning av saksnummer kan vi opplyse at saken ikke er
journalført som egen sak, men har saksnummer Kon-00044).

 

Konkurransegrunnlaget/anbud

Vi vedlegger også konkurransegrunnlaget (anbudsdokumentene) men har
unntatt de tekniske spesifikasjonene, da de tilsvarer bilag 1 til
kontrakten, og disse er unntatt offentlig slik vi har angitt ovenfor.
Dette er:

•             Bekreftelse på mottak av forespørsel

•             Retningslinjer tilbyder

•             Invitasjon følgebrev til forespørsel

•             Hyllevare kontrakt

•             Tilbudsbrev mal

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Sporveien har brukt adskillige
arbeidstimer på å hjelpe deg denne saken, som det har vært vanskelig å
finne ut av fordi det er gamle forhold. Sporveien ikke underlagt
forvaltningsloven og heller ikke arkivloven, men vi besvarer
innsynsforespørsler etter beste evne.

 

Vennlig hilsen

Andreas Viseth

Kommunikasjonsstaben

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 907 52 786

Epost: [epostadresse]

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #771]]

Sendt: 16. mars 2018 08:46

Til: Firmapost - Sporveien <[epostadresse]>

Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Infoskjermer over perongen på
t-banen i Oslo

 

Kjære Sporveien Oslo AS,

 

Viser til svar datert 2018-03-15 fra Andreas Viseth på min
innsynshenvendelse om informasjon relatert til informasjonstavlene på
T-banestasjoner.  Det fremgår ikke fra svaret hvilket saksnummeret i
sporveiens offentlige postjournal de tilsendte dokumentene er hentet fra. 
Kan dere sende meg dette, samt hvilket saksnummer min innsynshenvendelse
har fått?

 

Når jeg ser på den oversendte kontrakten, dokumentet ved navn "KON 00044
Del 3 Vedlikeholdsavtalen den store SSA V 151206 26383.doc", så lurer jeg
på om dere har sendt over feil fil.  Det oversendte dokumentet er så vidt
jeg kan se en ikke utfylt standardkontrakt fra Statskonsult.  Kopien jeg
har fått mangler informasjon i feltene for blant annet avtalens navn,
vederlag, tidsrom, leverandør, kunde, hvem som har sigert, dato for
signering og kontaktpersoner.  Jeg antar her at en inngått og arkivert
kontrakt inneholder informasjon om hva kontrakten gjelder og er signert av
relevante parter. Kan det være relatert til at det oversendte dokumentet
er på et av formatene til MS Word?  I så tilfelle, kan dere kanskje sende
dokumentene over som PDF i stedet?  Bruk av PDF vil i tillegg være mer i
tråd med forskrift om publisering,
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... , hvilket kan være
en fordel.
https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... har en
oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word, hvis det trengs.

 

Det fremgår ikke av de tilsendte dokumentene hvilke bilag som fulgte
kontrakten.  Kan dere sende en liste over dissse bilagene?

 

Innsyn i kontraktens bilag er avslått med henvisning til offentleglova §
13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2.  Kan dere sende meg
en utvidet begrunnelse for dette?  Jeg kan ikke se hvordan opplysninger
fra 2007 fortsatt kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde
av hensyn til den som opplysningen angår.

 

Innsyn i bilagene er også avslått med henvisning offentleglova § 24 tredje
ledd.  Kan dere sende meg en utvidet begrunnelse også for dette, da jeg
har problemer med å se hvilke av bilagene dette kommer til anvendelse for.

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #771]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Kjære Sporveien Oslo AS,

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN

Saken gjelder kontrakter i sak KON-00044 KON-00045. Innsyn i kontraktenes bilag 1-6 nektes med henvisning til offentleglova § 24 tredje ledd. Dette gjelder også bilag 7, der innsyn nektes med henvisning til offentleglova § 13, jf § 2 første ledd c) jf. forvaltningsloven jf § 13 første ledd nr 2.

Når det gjelder bilag 1-6, så minner jeg for det første om at dette unntaket gjeld opplysningar, ikkje heile dokument. Det betyr at dersom det er hjemmel for å bruke bestemmelsen, gjelder det kun enkeltopplysninger, mens resten må frigis.
Jeg stiller spørsmål ved om det er hjemmel for å bruke bestemmelsen.

Som grunnlag for dette viser jeg til følgende fra Justsisdepartementets rettleiar, s 146 flg, for første punktum: Avslaget er begrunnet med at «innsyn vil lette gjennomføringa av straffbare handlingar».

For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er nyttige ved utføring av straff bare handlingar. For det andre må det vere ei viss fare for at opp lysningane faktisk vil bli brukte på denne måten.

Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til hjelp ved straffbare handlingar. For detaljerte teikningar av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje. Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg tilhøyrande for valtninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette unntaket.

Føresegna kan vidare gi høve til å gjere unntak for opplysningar som kan gjere utanforståande oppmerksame på moglegheita for å utføre ei straffbar handling. Dette kan til dømes dreie seg om opplysningar om tidspunkt for pengetransportar, detaljerte opplysningar om kvar det finst våpen, detaljerte opplysningar om kvar sjeldne fugleartar finst og liknande.

Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane gjennom innsyn hos forvaltninga. Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at det til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om kontrollrutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.

For andre punktum (innsyn vil «utsetje enkeltpersonar for fare») viser jeg til følgende, også fra JDs rettleiar, s 147, 148:

Dette unntaket gir for det fyrste eit organ høve til å verne om kjeldene sine, til dømes dersom ei kjelde elles kunne bli utsett for represaliar eller fare dersom identiteten hans eller hennar vart kjend. Unntaket vil ikkje berre verne om dei som har gitt opplysningar direkte til forvaltninga, men også om kjelda og dei enkelte vidareformidlarane når opp lysningane har gått gjennom fleire ledd.

(…) Unntaket vil gjelde uavhengig av kor personen som skal vernast oppheld seg og uavhengig av frå kven faren trugar.

Begge vilkårene over krever at innsyn må være «påkrevd». Ordlyden tilsier at det skal mye til. Videre må behovet for å unnta veies opp mot behovet for innsyn. Dokumentet gjelder spørsmål av stor offentlig interesse.

Dette gjelder bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon), bilag 2 (Leverandørens løsningsspesifikasjon), bilag 3 (Oversikt over utstyr, programvare og andre ytelser), bilag 4 (Prosjekt- og fremdriftsplan), bilag 5 (Tjenestenivå med standardiserte prisavslag) og bilag 6 (Administrative bestemmelser). Jeg har problemer med å se at bilagene skal inneholde opplysninger som er av en slik karakter at de rammes av unntakene.

Når det gjelder bilag 7 er innsyn avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 flg:

«Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av «konkurransemessig betydning» for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei (vår utheving). Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.»

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en «forretningshemmelighet». Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbuderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Jeg viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

«Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne».

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

«Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.»

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. I tillegg til at saken gjelder innsyn i miljøinformasjon, er det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

*En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene* (min utheving) Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Avslutningsvis vil jeg minne om at taushetsplikten også her gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumentet.

På bakgrunn av dette ber jeg om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av bilagene, ber jeg om at klagen oversendes klageinstans uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 32 med kopi til meg.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Viseth, Andreas, Sporveien Oslo AS

Hei, vi har mottatt din klage og den er nå under behandling. Jeg ber om forståelse for at vi trenger noe tid for å kunne gi deg et fullgodt svar i samarbeid med relevante leverandører.

Vennlig hilsen
Andreas Viseth
Kommunikasjonsstaben
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 907 52 786
Epost: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #771]]
Sendt: 9. april 2018 16:04
Til: Firmapost - Sporveien <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Infoskjermer over perongen på t-banen i Oslo

Kjære Sporveien Oslo AS,

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN

Saken gjelder kontrakter i sak KON-00044 KON-00045. Innsyn i kontraktenes bilag 1-6 nektes med henvisning til offentleglova § 24 tredje ledd. Dette gjelder også bilag 7, der innsyn nektes med henvisning til offentleglova § 13, jf § 2 første ledd c) jf. forvaltningsloven jf § 13 første ledd nr 2.

Når det gjelder bilag 1-6, så minner jeg for det første om at dette unntaket gjeld opplysningar, ikkje heile dokument. Det betyr at dersom det er hjemmel for å bruke bestemmelsen, gjelder det kun enkeltopplysninger, mens resten må frigis.
Jeg stiller spørsmål ved om det er hjemmel for å bruke bestemmelsen.

Som grunnlag for dette viser jeg til følgende fra Justsisdepartementets rettleiar, s 146 flg, for første punktum: Avslaget er begrunnet med at «innsyn vil lette gjennomføringa av straffbare handlingar».

For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er nyttige ved utføring av straff bare handlingar. For det andre må det vere ei viss fare for at opp lysningane faktisk vil bli brukte på denne måten.

Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til hjelp ved straffbare handlingar. For detaljerte teikningar av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje. Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg tilhøyrande for valtninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette unntaket.

Føresegna kan vidare gi høve til å gjere unntak for opplysningar som kan gjere utanforståande oppmerksame på moglegheita for å utføre ei straffbar handling. Dette kan til dømes dreie seg om opplysningar om tidspunkt for pengetransportar, detaljerte opplysningar om kvar det finst våpen, detaljerte opplysningar om kvar sjeldne fugleartar finst og liknande.

Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane gjennom innsyn hos forvaltninga. Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at det til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om kontrollrutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.

For andre punktum (innsyn vil «utsetje enkeltpersonar for fare») viser jeg til følgende, også fra JDs rettleiar, s 147, 148:

Dette unntaket gir for det fyrste eit organ høve til å verne om kjeldene sine, til dømes dersom ei kjelde elles kunne bli utsett for represaliar eller fare dersom identiteten hans eller hennar vart kjend. Unntaket vil ikkje berre verne om dei som har gitt opplysningar direkte til forvaltninga, men også om kjelda og dei enkelte vidareformidlarane når opp lysningane har gått gjennom fleire ledd.

(…) Unntaket vil gjelde uavhengig av kor personen som skal vernast oppheld seg og uavhengig av frå kven faren trugar.

Begge vilkårene over krever at innsyn må være «påkrevd». Ordlyden tilsier at det skal mye til. Videre må behovet for å unnta veies opp mot behovet for innsyn. Dokumentet gjelder spørsmål av stor offentlig interesse.

Dette gjelder bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon), bilag 2 (Leverandørens løsningsspesifikasjon), bilag 3 (Oversikt over utstyr, programvare og andre ytelser), bilag 4 (Prosjekt- og fremdriftsplan), bilag 5 (Tjenestenivå med standardiserte prisavslag) og bilag 6 (Administrative bestemmelser). Jeg har problemer med å se at bilagene skal inneholde opplysninger som er av en slik karakter at de rammes av unntakene.

Når det gjelder bilag 7 er innsyn avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 flg:

«Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av «konkurransemessig betydning» for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei (vår utheving). Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.»

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en «forretningshemmelighet». Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbuderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Jeg viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

«Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne».

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

«Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.»

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. I tillegg til at saken gjelder innsyn i miljøinformasjon, er det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

*En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene* (min utheving) Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Avslutningsvis vil jeg minne om at taushetsplikten også her gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumentet.

På bakgrunn av dette ber jeg om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av bilagene, ber jeg om at klagen oversendes klageinstans uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 32 med kopi til meg.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #771]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Næss, Ina Stephanie Guthrie, Sporveien Oslo AS

3 Attachments

 • Attachment

  image003.png

  4K Download

 • Attachment

  KON 00044.Vedlegg 09 TO TB0000 230 XX 0001 b 22 06 2007.26398.zip

  6.0M Download

 • Attachment

  KON 00045.Kontraktsforside.26332.zip

  1.4M Download

Til P. Reinholdtsen.

 

Viser til din klage på avslag på innsynsbegjæring,

og sender her vedlagt de etterspurte dokumentene.

 

 

 

Vennlig hilsen

Ina Næss

Kommunikasjon og marked

Kommunikasjonsrådgiver digitale kanaler

Telefon: 951 49 812

Epost:  [1][epostadresse]

 

[2]www.sporveien.com

 

 

Sporveien AS
Økernveien 9

Postboks 2857, Tøyen

N-0608 Oslo

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sporveien.com/

P. Reinholdtsen

Kjære Ina Stephanie Guthrie Næss,

Tusen takk for svaret. Jeg gleder meg til å sette meg inn i dokumentene. Men jeg ser flere av dem er i formatene til MS Word. Jeg har problemer med å lese formatene til MS Word, og lurer dermed på om du kan sende dokumentene som PDF i stedet? Det ville være mer i tråd med forskrift om publisering, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... , hvilket jo kan være en fordel.

Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word, https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... , hvis det er nyttig.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Marte Nilsen la igjen en merknad ()

Sporveien sier de vurderte klagen din i samarbeid med leverandørene. Det har de ikke anledning til. De skal innhente deres syn på hva som er forretningshemmeligheter og deretter gjøre en selvstendig vurdering av hva som faktisk kan lede til økonomisk tap for leverandørene.

Næss, Ina Stephanie Guthrie, Sporveien Oslo AS

Takk for din henvendelse.

De reglene du referer til står i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning FOR-2013-08-09-967, men det fremgår av forskriftens § 1 at den kun gjelder for organ for stat eller kommune. Sporveien er et aksjeselskap og regnes ikke som et organ for stat og kommune. Dette betyr at Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning ikke kommer til anvendelse for Sporveien.
Vi kan derfor ikke imøtekomme din henvendelse.

Vennlig hilsen
Ina Næss
Kommunikasjon og marked
Kommunikasjonsrådgiver digitale kanaler
Telefon: 951 49 812
Epost: [epostadresse]

www.sporveien.com

Sporveien AS
Økernveien 9
Postboks 2857, Tøyen
N-0608 Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #771]]
Sendt: 9. mai 2018 15:50
Til: Næss, Ina Stephanie Guthrie <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn - Infoskjermer over perrongen på T-banestasjoner i Oslo

Kjære Ina Stephanie Guthrie Næss,

Tusen takk for svaret. Jeg gleder meg til å sette meg inn i dokumentene. Men jeg ser flere av dem er i formatene til MS Word. Jeg har problemer med å lese formatene til MS Word, og lurer dermed på om du kan sende dokumentene som PDF i stedet? Det ville være mer i tråd med forskrift om publisering, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... , hvilket jo kan være en fordel.

Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word, https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... , hvis det er nyttig.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon