Informasjonskampanje frivillig retur

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Det kjøres i disse dager en større informasjonskampanje angående nye regler for frivillig retur av asylsøkere.

Ber herved om innsyn i dokumenter som beskriver planlegging, utarbeidelse og bestilling av denne kampanjen.

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er et automatisk svar,
og du kan ikke svare på denne e-posten.  

 

Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av
tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama
eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på
denne lenka: [2]http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er eit automatisk
svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten.
Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning
individual cases, submission of additional documents, procedures and
application processes will not be processed or answered via this email
address. For more information please follow this link:
[3]http://www.udi.no/en/contact-us/. This is an automatic response and you
cannot reply to this email.

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00, [4]www.udi.no 

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)
P.O. Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway 
Telephone: +47 23 35 15 00, [5]www.udi.no

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. http://www.udi.no/
5. http://www.udi.no/

Kjære Utlendingsdirektoratet,

Jeg har ikke mottatt svar på denne henvendelsen og lurer på hva årsaken er?

Har dere behandlet saken?

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

k9 la igjen en merknad ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Etter 373 antall dager har jeg ennå ikke mottatt svar på min innsynforespørsel.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Vennlig hilsen

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/inform...

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er et automatisk svar,
og du kan ikke svare på denne e-posten.  

 

Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av
tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama
eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på
denne lenka: [2]http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er eit automatisk
svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten.
Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning
individual cases, submission of additional documents, procedures and
application processes will not be processed or answered via this email
address. For more information please follow this link:
[3]http://www.udi.no/en/contact-us/. This is an automatic response and you
cannot reply to this email.

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00, [4]www.udi.no 

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)
P.O. Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway 
Telephone: +47 23 35 15 00, [5]www.udi.no

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. http://www.udi.no/
5. http://www.udi.no/

udi, UDI - Utlendingsdirektoratet

2 Attachments

Sak: 2015/08199-1

Dokument: Informasjonskampanje frivillig retur

 

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Informasjonskampanje
frivillig retur i sak Anskaffelse – Offentlig kampanje for endringer i
returstøtten per 010915 mottatt 13.08.2015.
Det innvilges delvis innsyn i dokumentet, enkelte opplysninger er sladdet
med hjemmel i Forvaltningslovens § 13, pkt. 2.

 

Meroffentlighet er vurdert.

 

 

 

Vi beklager at det har tatt uforholdsmessig lang tid å behandle
innsynsbegjæringene, registrert under sak 15/08199.

Som du ser knytter det seg mange vedlegg til noen av dokumentene, og alle
har blitt behandlet med tanke på delvis innsyn.

Det har dessverre tatt tid å sette av ressurser til å gjøre dette.

 

Avdelingen har vært sterkt presset på ressurser i kjølvannet av de høye
ankomstene av asylsøkere som kom høsten 2015.

Den lange saksbehandlingstiden på innsynsbegjæringen har sammenheng med
dette.

Vi beklager dette på det sterkeste, men har nå behandlet selve
innsynsbegjæringen og gitt delvis innsyn.

 
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse].

 

 
Vennlig hilsen,
UDI Dokumentsenteret

[2]cid:image001.gif@01D107F3.9928A480

Utlendingsdirektoratet

[3]www.udi.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.udi.no/

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Til Gorm Eriksen
Dokumentet 15/08199-8 Svarbrev - manglende behandling av innsynskrav i
saken Innsynsbegjæring - Informasjonskampanje frivillig retur er sendt av
Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Klagen til justisdepartementet finnes som https://www.mimesbronn.no/request/klage_... .