Ina Stephanie Guthrie Næss sin arbeidskontrakt og stillingsbeskrivelse

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Sporveien Oslo AS,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Ina Stephanie Guthrie Næss sin arbeidskontrakt (med stillingsbeskrivelse).

– Eventuelt annen dokumentasjon som viser hennes kompetanse på offentleglova/forvaltningsloven/å besvare og saksbehandle innsynskrav i tråd med dette lovverket.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Kirkeng, Anne Laila, Sporveien Oslo AS

3 Attachments

  

Til Marte Nilsen.

 

Viser til din innsynsbegjæring datert 16. mai 2018, og oversender herved
vårt svar.

 

Vedlagt ansettelseskontrakt og stillingsbeskrivelse for Ina Næss.

 

Ansettelseskontrakten er sladdet på følgende måte:

 

Personnummer er sladdet, hjemmelen for unntak fra offentlighetfor
fødelsesnummer er offentleglova § 26 siste ledd. Vi viser også til
hensynet til personvern, personvernloven § 12, som setter strenge grenser
for personnummer.

 

Bankkontonummer er sladdet, da dette angår personlige forhold og må
sladdes av hensyn til den personen det angår. Hjemmelen for unntak fra
offentliget er  Offl § 13 jf § 2 første ledd c, jf fvl § 13 første ledd nr
1

 

Det er ikke lovlig med merinnsyn etter etter offentleglova § 11, da dette
vil bryte med taushetsplikten hva angår bankkonto.
Sporveien har vurdert hvorvidt det skal utøves merinnsyn for personnummer,
men finner ikke dette forsvarlig av hensynet til personvernet, jf
personopplysningsloven § 12.

 

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til dem,
jfr. offentleglova § 32 første ledd tredje pkt, jf forvaltningsloven
kapittel VI. Eventuell klage sendes Sporveien AS.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Anne Laila Kirkeng

Operativ teamleder

Dokumentsenteret

Telefon: 48 00 17 11

Epost: [epostadresse]

 

 

 

Kjære Kirkeng, Anne Laila,

Tusen takk.

Det er tilstrekkelig å vise til § 26 siste ledd for å unnta personnummer, en behøver ikke vise til annen lovgivning. Det skulle også være tilstrekkelig å vise til § 13, jf. fvl. § 13 første ledd første punkt for å unnta bankkontonr.

Dere har ikke besvart den delen av innsynskravet som gjelder dokumenter som kan vise hvilken kompetanse Næss har på offentlighetsloven. Når dere viser til «jf § 2 første ledd c» er det uklart for meg hvilken lovgivning dere sikter til.

Ber om en utvidet begrunnelse for avslaget i lys av det overnevnte, jf. offl. § 31 første ledd. Dere kan vanligvis ikke bruke mer enn 10 dager på å gi en slik utvidet begrunnelse.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

 

Til Marte Nilsen.

 

Med henvisning til din henvendelse datert 25. mai 2018, sender vi her våre
svar:

 

MN: Når dere viser til «jf § 2 første ledd c» er det uklart for

meg hvilken lovgivning dere sikter til.

 

Dette er den hjemmelen i offentleglova som hjemler bruk av
forvaltningsloven § 13, da Sporveien ikke er underlagt forvaltningsloven.

 

 

MN: Ber om en utvidet begrunnelse for avslaget i lys av det overnevnte,
jf. offl. § 31 første ledd.

 

Vi kan ikke se noen grunn til å gi en «utvidet begrunnelse for avslaget»,
da vi har innvilget innsyn i det du har etterspurt. Annen dokumentasjon
som viser Næss’ kompetanse, var noe du ba om eventuelt å få innsyn i, ref
under.

 

«Kjære Sporveien Oslo AS,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Ina Stephanie Guthrie Næss sin arbeidskontrakt (med
stillingsbeskrivelse).

– Eventuelt annen dokumentasjon som viser hennes kompetanse på
offentleglova/forvaltningsloven/å besvare og saksbehandle innsynskrav i
tråd med dette lovverket.

(…)»

 

 

Når du nå ber om innsyn i dokumenter som kan vise Næss kompetanse på
Offentleglova, er vårt svar som følger: Det finnes ikke dokumenter som
dokumenterer dette, og det er derfor ikke mulig å gi innsyn.

 

 

Mvh

 

Dokumentsenteret for Sporveien AS

 

 

 

Kjære Firmapost - Sporveien,

Takk for svar. Dere er altså ikke underlagt forvaltningsloven, men underlagt offentlighetsloven?

Det kan jo få en del interessante utfall.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]