Helseminister Bent Høie sin kalender hittil i 2018

Innsynshenvendelsen ble avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Bent Høie sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Paulsen Arve, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Vi viser til din e-post av 18. februar 2018 der du ber om innsyn i
helseministerens kalenderoppføringer hittil i år. Vi mottok denne uken
uttalelse fra Ombudsmannen i saken som gjelder krav om innsyn i
statsministerens kalender. Det vil kreve noe tid å ta stilling til hvordan
Ombudsmannens uttalelse skal følges opp. Det vil derfor ta noe lengre tid
enn normalt å behandle ditt innsynskrav, men vi vil behandle saken så
raskt som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Arve Paulsen

 

 

 
Helse- og

omsorgsdepartementet
 
Arve Paulsen
Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsenheten

 

Telefon 22 24 84 14|Mobil: 901 17 005
  [1]www.regjeringen.no/hod | [2]HOD på Facebook | [3]HOD på
Twitter

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/hod
2. https://www.facebook.com/helseogomsorgsd...
3. https://twitter.com/helse_og_omsorg

Kjære Paulsen Arve,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre departement og samkjøre dette, slik dere har gjort tidligere.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Paulsen Arve, Helse- og omsorgsdepartementet

Hei,

Det er ingenting i veien for å samkjøre saksbehandlingen, og at det er kontakt mellom departementene knyttet til behandling av innsynssaker.

Det vesentlige er at hvert enkelt departement vurderer innsynskravene selvstendig og konkret. Det har vi gjort.

Mvh Arve Paulsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #723]]
Sendt: 21. februar 2018 20.53
Til: Paulsen Arve <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn kalender

Kjære Paulsen Arve,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre departement og samkjøre dette, slik dere har gjort tidligere.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

vis sitert seksjon