Helse Sør-Øst og finansiering av Borgestadklinikken

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

Ber om innsyn i alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken som er omtalt i denne artikkelen, samt saksomslag/dokumentliste for aktuelle saker:

https://www.nrk.no/telemark/_-helse-sor-...

Ber om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å se om det finnes dokumenter/eposter som er omfattet av offentlighetslovens virkeområde, men ikke journalført.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, HamarDet bekreftes herved at Helse Sør-Øst RHF har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig
saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

 

Helse Sør-Øst RHF har iht personopplysningsforskriften og Norm for
informasjonssikkerhet ikke anledning til å gi svar som inneholder
helseopplysninger pr e-post. Vi vil derfor besvare din henvendelse i brevs
form. Vi ber derfor om at du sender oss din fullstendige postadresse, og
gjerne også telefonnummer slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for
ytterligere opplysninger.

 

Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter
som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi vil derfor
oppfordre deg til å ikke bruke e-post som inneholder sensitive
opplysninger.  

 

Dette er en automatisk opprettet e-post, vennligst ikke svar på denne.

 

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Dokumentsenter

[1]www.helse-sorost.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.helse-sorost.no

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, Hamar

5 Attachments

Det vises til innsynsbegjæring av 3.6.32017 hvor det bes er om innsyn i
alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken
som er omtalt i denne artikkelen, samt saksomslag/dokumentliste for
aktuelle saker:

[1]https://www.nrk.no/telemark/_-helse-sor-...

 

Vi har gjennomgått alle aktuelle dokumenter i vårt arkiv for årene 2015 og
2016 (vedlagt utskrift). På denne utskriften (vedlegg 1) er det markert
hvilke dokumenter som belyser problemstillingen.

 

Dokumentene det er bedt om innsyn i er samlet i to vedlegg (vedlegg 2 og
vedlegg 3).

 

Det framgår av listen at det er flere dokumenter som gjelder selve
ytelsesavtalen for 2016. VI har lagt ved det siste og endelige dokumentet.
(Det ble gjort noen små korreksjoner av teksten som ikke er relevant i
denne sammenheng).

 

Med unntak av dokument 16/00447-56 er det gitt fult innsyn i alle
dokumentene.

 

I dokument 16/0047-56 er alle døgn- og konsultasjonspriser samt delsummer
som disse kan avledes fra sladdet. Avslag på innsyn i enkelte av
opplysningene er begrunnet med at dette er opplysninger som skal unntas
innsyn etter offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr.
2, dvs. at dette er forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår. Vår vurdering er gjort på bakgrunn av kontakt med
Borgestadklinikken. De er spurt konkret om prisene kan gis ut. De ønsker
ikke at dette gjøres. Deres begrunnelse er følgende:

 

Bakgrunnen for den saken det refereres til er organisasjonsanalysen fra
2015. Denne kan det gis fullt innsyn i. Om det er andre dokumenter dere
mener dere må gi ut, ber vi om at samtlige av disse sladdes på pris av
konkurransehensyn. Vi er i en pågående anbudskonkurranse, og det vil kunne
være konkurransevridende om prisene våre kommer ensidig ut. I
organisasjonsanalysen er gjennomsnittlige døgnpriser oppgitt, hvilket gir
et vel så riktig bilde som enkeltsummer, da ytelsene heller ikke er
direkte sammenlignbare for utenforstående.

 

Vedlegg til dokument 12/01147-166, veileder for brukermedvirkning i
anskaffelser er ikke lagt ved. Den er tilgjengelig fra vår hjemmeside.

 

Det er ikke dokumenter/e-post hos aktuelle saksbehandlere som ikke er
journalført som belyser denne saken.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[2]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[3][epostadresse] - [4][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[5]www.helse-sorost.no - [6]Følg oss på sosiale medier

[7]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.nrk.no/telemark/_-helse-sor-...
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.helse-sorost.no/
6. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier