Hdirs møte med Actis, mai 2018

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Helsedirektoratet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Helsedirektoratet,

Ber om innsyn i saksnr. 2014/10645 dokumentnr. 23.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

¡¡

¡¡

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Innsyn OEP HDIR, Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

 
Ikke svar på denne e-posten. Henvendelser om innsyn kan rettes til
[1][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Helsedirektoratet
Pb. 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 810 20 050
[2]www.helsedir.no
[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 
Please do not answer this e-mail. Requests for access should be directed
to [4][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Norwegian Directorate for Health
P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.
[5]www.helsedir.no
[6][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.helsedir.no/
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.helsedir.no/
6. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Helsedirektoratet

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/10645-23 i sak
mottatt 12.06.2018 08:10:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter offentleglova § 11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget, jf. offentleglova § 31 annet ledd. Avslag på innsynskravet kan
påklages, jf. offentleglova § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][epostadresse].
Hilsen,
Helsedirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Helsedirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å be Helsedirektoratet om en utivdet begrunnelse på avslag på min innsynshenvendelse «Hdirs møte med Actis, mai 2018».

Jeg har vanskelig for å se noen annen grunn til at dere avslår innsyn i dette dokumentet som organinternt at det må være sommervikarer som bemanner arkivet. Dokumenter som omhandler møter med eksterne har jeg sjelden sett unntatt etter paragraf 14.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Jeg ber om en ny klagefrist fra begrunnelsen er mottatt.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/hdirs_...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Åshild Linnea Dahl, Helsedirektoratet

Vi viser til klage på avslag på innsyn i dokument 14/10645-23. Det ble gitt avslag etter offentlighetsloven § 14. 1 ledd – med begrunnelse om at et organ kan gjøre unntak for innsyn for dokument som organet har utarbeidet for sin egen saksforberedelse.
Dokument 14/10645-23 er arkivert som et internt dokument uten oppfølging. Dokumentet inneholder blant annet informasjon gitt i møte med ACTIS knyttet til en utredning om ACTIS som Helsedirektoratet skal gjennomføre. Resten av dokumentet består av foreløpig stikkordsmessige punkter til utarbeidelse av endelig referat. Informasjonen vurderes som saksforberedende til utredning om ACTIS i Helsedirektoratet og videre utkast til tekst til endelig referat fra møtet. Dokumentet var ikke ment som endelig offisielt referat fra møtet med ACTIS. Det er imidlertid utarbeidet et endelig referat fra møtet mellom ACTIS den 8. mai 2018 som kan oversendes.

Med vennlig hilsen

Åshild Linnea Dahl
Seniorrådgiver
tilskuddsavdeling
Tlf. 91769212
E-post: [epostadresse]

Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo,
Besøksadresse: Universitetsgata 2
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/

Kjære Åshild Linnea Dahl,

Jeg vil gjerne ha oversendt det endelige dokumentet, og jeg påklager også avslaget på innsyn i dokumentet som ble avslått på paragraf 14. Jeg mener dere ikke kan unnta dokumentet etter paragrafen, da det omhandler kontakt med eksterne.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helsedirektoratet

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i 14/10645-24 i sak
mottatt 25.06.2018 11:59:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter offentleglova § 11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget, jf. offentleglova § 31 annet ledd. Avslag på innsynskravet kan
påklages, jf. offentleglova § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][epostadresse].
Hilsen,
Helsedirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Helsedirektoratet,

Ble det tatt opp med Actis at det er en rekke organisasjoner som ikke har deres tillt som rådgiver for støtteordningene på feltet?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

¡¡

¡¡

Helsedirektoratet

Pb. 220 Sk©ªyen

0213 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 220 Sk©ªyen, N-0213 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]