Forhandlinger om .bv

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Uninett Norid,

I september 2014 ble det rapportert at dere er i forhandlinger med SIDN om et samarbeid for å tilby toppdomenet .bv på det nederlandske markedet. Jeg ønsker innsyn i kommunikasjon som har vært mellom Norid og SIDN i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Håkon Wium Lie

Uninett Norid

Vi takker for din henvendelse "Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Forhandlinger om .bv", som nå er registrert med
følgende saksnummer:

136788

Henvendelsen blir behandlet fortløpende av en kundebehandler hos oss.

Hvis du har behov for å gi flere opplysninger til saken, kan du svare på
denne e-postmeldingen ved å trykke svar-knappen (reply). Det er viktig
at du ikke endrer emnefeltet.

Med hilsen
UNINETT Norid AS
Kundetjenesten

[English summary]
We thank you for your request "Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Forhandlinger om .bv", which has been assigned
the following request number:

136788

Please include the request number in the subject line if you want to reply to
this email.

Best regards,
UNINETT Norid AS
Customer Service

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Interesserte lesere kan ha nytte av å lese bakgrunnsinformasjon hos Dagbladet og digi. Innsender har foreslått annen bruk av .bv enn det UNINETT Norid har forhandlet med SIDN i Nederland om. Se f.eks.

"En digital Svalbard-traktat" - kronikk i Dagbladet
http://www.dagbladet.no/2014/06/24/kultu...

"Wium Lie foreslår trygg datahavn" - digi.no
http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2014/...

"Datatilsynet bedt om å «ligge unna»" - digi.no
http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2014/...

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Relatert til denne saken er brevet Samferdselsdepartementet skrev til Datatilsynet (og som er omtalt i digi-saken nevnt over). Jeg ba om innsyn i alle dokumenter i den tilhørende sak hos Datatilsynet, og fikk nettopp innsyn. De to brevene så langt i saken kan leses via https://www.mimesbronn.no/request/om_top... .

Uninett Norid

Vi viser til begjæring om innsyn i kommunikasjon mellom UNINETT Norid AS
og SIDN om utleie av toppnivådomenet .bv.

UNINETT Norid AS avslår begjæringen om innsyn. Forhandlingene og
kommunikasjonen er underlagt taushetsplikt, og det kan derfor ikke gis
innsyn, jf offentleglova § 13, 1 ledd, jf forvaltningslovens § 13, 1 ledd
nr 2.

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages til overordnet organ, jf
forskrift til offentleglova § 11, 1 ledd, som er Nasjonal
Kommunikasjonsmyndighet. Klagefristen er tre uker fra avslag om innsyn er
mottatt, jf offentleglova § 32, 3 ledd, jf forvaltningslovens § 29, 1
ledd.

Vennlig hilsen
Unni Solås
avdelingsleder administrativ avdeling

UNINETT Norid AS

telefon 07355
postadresse: Postboks 4769 Sluppen, NO-7465 Trondheim
besøksadresse: Abels gate 5 - Teknobyen

www.norid.no

>
> Kjære Uninett Norid,
>
> I september 2014 ble det rapportert at dere er i forhandlinger med SIDN
om et samarbeid for å tilby toppdomenet .bv på det nederlandske markedet.
Jeg ønsker innsyn i kommunikasjon som har vært mellom Norid og SIDN i
denne saken.
>
> Med vennlig hilsen,
>
> Håkon Wium Lie
>
> -------------------------------------------------------------------
>
> Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten
Mimes brønn.
>
> Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
> https://www.mimesbronn.no/help/officers
>
> Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
>
>
> -------------------------------------------------------------------
>

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Forslag til tekster for å skrive klage kan f.eks. finnes på http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-... . Fristen for å klage går ut om en uke, 2015-09-04. Taushetsplikten gjelder så vidt jeg vet opplysninger og ikke dokumenter, hvilket betyr at den hjemmelen kun kan brukes til å sladde dokumenter, ikke til å unndra hele dokumenter fra innsyn.

Kjære Uninett Norid,

Klagen gjelder avslag datert 2015-08-14 på min innsynshenvendelse «Forhandlinger om .bv» datert 2015-08-07.

Kravet er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2. Jeg vil med dette påklage avslaget.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 flg:

”Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av ”konkurransemessig betydning” for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei. Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.”

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en ”forretningshemmelighet”. Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbuderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Jeg viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

”Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne”.

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

”Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.”

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene (min utheving) Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Avslutningsvis vil jeg minne om at taushetsplikten gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumentet.

På bakgrunn av dette ber jeg om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for alle, noen eller deler av dokumentene, ber jeg om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til meg. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at jeg har muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Jeg minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/forhan...

Med vennlig hilsen,

Håkon Wium Lie

Uninett Norid

Vi takker for din henvendelse "Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -Forhandlinger om .bv", som nå er registrert med
følgende saksnummer:

137617

Henvendelsen blir behandlet fortløpende av en kundebehandler hos oss.

Hvis du har behov for å gi flere opplysninger til saken, kan du svare på
denne e-postmeldingen ved å trykke svar-knappen (reply). Det er viktig
at du ikke endrer emnefeltet.

Med hilsen
UNINETT Norid AS
Kundetjenesten

[English summary]
We thank you for your request "Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -Forhandlinger om .bv", which has been assigned
the following request number:

137617

Please include the request number in the subject line if you want to reply to
this email.

Best regards,
UNINETT Norid AS
Customer Service

Uninett Norid

Vi viser til din klage av 02.09.2015 på avslag om innsyn i kommunikasjon
mellom UNINETT Norid AS og SIDN om utleie av toppnivådomenet .bv.

På grunnlag av klagen din har UNINETT Norid AS vurdert avslaget om innsyn
på nytt. Vi opprettholder avslaget om innsyn og finner ikke å kunne gi
innsyn i hele eller deler av kommunikasjon mellom UNINETT Norid AS og SIDN
om forhandlinger om utleie av toppnivådomenet .bv, uten at taushetsbelagt
informasjon utleveres, jf offentleglova § 13, 1 jf 2 ledd og
forvaltningsloven § 13, 1 ledd nr 2.

Din klage oversendes Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet som rette
klageinstans, jf forskrift til offentleglova § 11.

Med vennlig hilsen
Hilde M. Thunem

Daglig leder
UNINETT Norid AS

>
> Kjære Uninett Norid,
>
> Klagen gjelder avslag datert 2015-08-14 på min innsynshenvendelse
«Forhandlinger om .bv» datert 2015-08-07.
>
> Kravet er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf.
forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2. Jeg vil med dette påklage
avslaget.
>
> Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “tekniske
innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som
det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til
den som opplysningen angår».
>
> I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten
for denne type opplysinger utdypet på s. 84 flg:
>
> ”Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte
opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som
informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår,
marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til
verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om
at det må vere av ”konkurransemessig betydning” for verksemda at
opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere
underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap
eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte
eller ved at konkurrentar kan utnytte dei. Det avgjerande er om
opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den
konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta
er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha
verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om
mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til
andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.”
>
> Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er
av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til
virksomheten selv å definere hva som er en ”forretningshemmelighet”. Som
eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som
gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen
finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er
sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen
finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen
for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering
kan legge den enkelte tilbuderes egne vurderinger til grunn, men må foreta
en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas
fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger
tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det
eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere
redegjørelse.»
>
> Jeg viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober
2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes
avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund
Energi. Fylkesmannen understreker at:
>
> ”Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår.
Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener
det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og
til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise
nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til
beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har
ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som
kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne”.
>
> Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en
forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I
avgjørelsen heter det blant annet:
>
> ”Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller
revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes
etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel
en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik
karakter at konkurrenter kan utnytte dem.”
>
> Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som
er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng
grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært
å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot
offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift.
Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt
taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av
offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre
beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn,
tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke
må tolkes for vidt.
>
> I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og
politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye
offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det
tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102
(2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:
>
> «Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker
om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil
kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane
til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre
uheldige tilhøve.
>
> – Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den
auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil
føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i
prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande
vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både
leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir
teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller
korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til
at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i
Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at
også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er
vald.»
>
> Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt
offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på
vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at
loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i
taushetspliktsspørsmålet.
>
> En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises
tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier
at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for
konkurranseforholdene (min utheving) Jeg viser her også til min uttalelse
i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»
>
> Avslutningsvis vil jeg minne om at taushetsplikten gjelder opplysninger
og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal
sladdes, ikke hele dokumentet.
>
> På bakgrunn av dette ber jeg om at saken behandles på nytt. Dersom
avslaget opprettholdes for alle, noen eller deler av dokumentene, ber jeg
om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til meg.
Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før
klagen oversendes slik at jeg har muligheten til å vurdere om jeg heller
vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.
>
> Jeg minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det
fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».
>
> Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://www.mimesbronn.no/request/forhan...
>
> Med vennlig hilsen,
>
> Håkon Wium Lie
>
>
>
> -------------------------------------------------------------------
> Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
> [Innsyns-e-postadresse #23]
>
> Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
> https://www.mimesbronn.no/help/officers
>
> Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
>
> -------------------------------------------------------------------
>

Hilde Margrethe Thunem,

4 Attachments

 • Attachment

  NI 136788 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Forhandlinger om.bv.txt

  1K Download View as HTML

 • Attachment

  NI 136788 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Forhandlinger om.bv.html

  2K Download

 • Attachment

  NI 137617 Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Forhandlinger om.bv.txt

  8K Download View as HTML

 • Attachment

  NI 137617 Intern gjennomgang av Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Forhandlinger om.bv.html

  9K Download

Din klage ble videresendt til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet den 16. september. Jeg ser nå at du ikke havnet på cc på denne og beklager det. Her er en kopi av det Norid har sendt NKOM. Du vil bli orientert så snart NKOM har fattet sitt vedtak.

Vennlig hilsen
Hilde Thunem

Daglig leder
UNINETT Norid AS

vis sitert seksjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no),

1 Attachment

 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no),

4 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  9K Download

 • Attachment

  Nytt vedtak i innsynssak Nkom omgj r eget vedtak i klage p avslag p innsynsbegj ring hos UNINETT Norid AS.docx

  390K Download View as HTML

 • Attachment

  1505069 12 Klage over avslag p innsyn hos Norid ber om oversendelse av dokumenter 2582386 2 1.pdf

  371K Download View as HTML

 • Attachment

  Letter of intent sladdet.pdf

  955K Download View as HTML

 

 

Med vennlig hilsenNasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sentralbord: 22 82 46 00

www.nkom.no

 

[1]nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

 

References

Visible links

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Dokumentene i klagesaken er lagt ut hos foreningen NUUG, se http://www.nuug.no/pub/offentliginnsyn/m...

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Temaet er tatt opp i et skriftlig spørsmål på Stortinget, der denne innsynshenvendelsen får omtale. Svaret er ennå ikke tilgjengelig, men vil dukke opp på <URL: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu... >.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Samme sak er forespurt hos NKOM i https://www.mimesbronn.no/request/norids... .