Endring av samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

P. Reinholdtsen

Kjære Uninett,

På UNINETT Feides nettside[1] om samtykke nevnes det at bakgrunnen for endringen er innspill fra skoleeiere i grunnopplæringen, dialog med Datatilsynet og grundige vurderinger. Kan dere sende meg en journalutskrift av saker som inneholder slike innspill, dialogen med Datatilsynet og tilhørende vurderinger?

Kan dere i tillegg sende meg en kopi av dialogen med Datatilsynet?

[1] <URL: https://www.feide.no/samtykke >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Lars Kviteng, Uninett

Hei!

feide.no inneholder samlet informasjon fra UNINETT og Senter for IKT i
utdanningen. UNINETT har teknisk implementert endring av samtykke, mens
Senter for IKT i utdanningen har hatt dialog med Datatilsynet og
priroteringsråd for grunnopplæringen. For innsyn i saken må du derfor ta
kontakt med Senter for IKT i utdanningen.

Lars

--
Med vennlig hilsen

Lars Kviteng
UNINETT AS
www.uninett.no

P. Reinholdtsen

Kjære Lars Kviteng,

Takk for beskjed. Det er i den forbindelse en liten ting jeg lurer på. Har noen hos Uninett fått kopi av hele eller deler av dialogen som Senter for IKT i utdanningen har hatt med Datatilsynet og
priroteringsråd for grunnopplæringen?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg har spurt Senter for IKT i utdanningen i https://www.mimesbronn.no/request/endrin... .

Lars Kviteng, Uninett

Hei igjen!

Jada, saken har vært til behandling i Feides samarbeidsråd hvor det
sitter representanter fra UNINETT og Senter for IKT i utdanningen. Vi
har da hatt innsyn i dialog med ulike parter. Vedtaket om endring ble
gjort i samrådsmøte 31.10.2016.

Lars

Den 09.06.2017 10.41, skrev P. Reinholdtsen:

vis sitert seksjon

Kjære Uninett,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Uninett sin håndtering av min innsynshenvendelse «Endring av samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide».

I følge epost fra Lars Kviteng datert 2017-06-09 får jeg avslag på innsyn og blir bedt om å ta kontakt med Senter for IKT i utdanningen for å få innsyn. I epost senere samme dag bekrefter han dog at Uninett har fått mottatt hele dialogen det bes om innsyn i. Når Uninett slik bekrefter å ha mottatt dokumentene jeg ber om innsyn i, kommer offentlegloven § 29 til anvendelse, og Uninett må vurdere mitt forespørsel om innsyn konkret og selvstending.

Avslaget på innsyn oppgir ikke lovhjemmel for avslaget. Dette er i strid med offentleglova §31(1), der det heter:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Jeg ber derfor om at det snarest opplyses hvilken lovhjemmel i offentleglova som hjemler avslaget.

Jeg tillater meg samtidig å minne om kravet til merinnsyn som gjelder i alle tilfeller der det ikke foreligger plikt til å unnta fra offentlighet, dvs. i alle tilfeller der det i lovteksten heter at opplysningene kan unntas fra offentlighet. Jeg viser her til § 11, der det heter:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

I dette ligger en plikt til alltid å vurdere om det foreligger et reelt og saklig behov for innsyn som om det er hjemmel for å unnta dokumenter eller opplysinger. Behovet for unntak skal veies opp mot allmennhetens interesse i å få innsyn i de aktuelle opplysningene.

På bakgrunn av ovenstående ber jeg om en ny vurdering av mitt innsynskrav.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/endrin...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Anders Lund, Uninett

vis sitert seksjon

Hei Petter,

vis sitert seksjon

Du har tidligere hatt dialog med Lars Kviteng hos oss. I forbindelse med
at han nå er ute i ferie gir jeg svar.

vis sitert seksjon

Jeg oppfatter ikke svaret fra Lars Kviteng, som du tidligere har
mottatt, som å være et "avslag på innsyn", selv om det rent formelt
kanskje kan oppfattes slik. Det som ble forsøkt var å henvise til den
virksomheten (Senter for IKT i utdanningen) som sitter på hovedmengden
av de opplysningene du har bedt om innsyn i. Dette med et utgangspunkt i
at du sikkert ønsker et best mulig svar på grunnlaget for "Endring av
samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide", og ikke
kun formelt gjennomføre en sjekk av "innsynsprosessen" opp mot UNINETT.

Når det er sagt: Grunnlaget for endringen som er gjennomført er ikke
belastet med "hemmelighetskremmeri". Du skal få et svar på din
forespørsel så snart dokumentasjonen er samlet sammen.

- Anders

--
Anders Lund <[epostadresse]>
Director of department / Avdelingsdirektør
Systems and middleware / System og mellomvare
UNINETT AS - The Norwegian Research and Education Network
Phone: +47 73 55 79 08 | Mob: +47 93 03 41 26

Anders Lund, Uninett

11 Attachments

Hei Petter,

Jeg viser til innsynsforespørsel vedrørende endring av samtykkepraksis
av personopplysninger i Feide.

Saken ble spilt av Feides prioriteringsråd for grunnopplæringen til
Feide samarbeidsråd for grunnopplæringen, der den ble tatt opp på
møte i samarbeidsrådet 27.11.2014. Endelig beslutning om saken ble
tatt i møte i samarbeidsrådet 31.10.2016 der rådet besluttet "å
endre eksplisitt samtykke i Feide for grunnopplæringen til en
informasjonsside beskrevet i saksnotat 12/16 Endring av eksplisitt
samtykke løsningsforslag".

I innsynsforespørselen etterspørres journalutskrift av saker som
inneholder innspill, dialog med Datatilsynet og tilhørende vurderinger.

Vedlagt oversendes etterspurte og relevante dokumenter i saken.

- Anders

--
Anders Lund <[epostadresse]>
Director of department / Avdelingsdirektør
Systems and middleware / System og mellomvare
UNINETT AS - The Norwegian Research and Education Network
Phone: +47 73 55 79 08 | Mob: +47 93 03 41 26

Kjære Anders Lund,

Tusen takk for svarene. Godt å høre at det var en misforståelse at det første svaret fra Lars Kviteng var et avslag, og at dere kom sterkere tilbake. Det er fint å vite at dere nå har vurdert min forespørsel om innsyn konkret og selvstending slik loven krever. Jeg ser at at svaret fra Senter for IKT i utdanningen ankom 54 minutter før svaret fra Uninett og inneholdt den same listen med dokumenter. Jeg satser på at det betyr at arkivene hos Senter for IKT i utdanningen og Uninett er likt opplært.

Uansett, igjen takk for dokumentene, jeg ser frem til å studere dem. Men i den forbindelse er det et par ting jeg lurer på.

Det ene er at jeg har problemer med å lese et par av dokumentene, spesifikt "Kompetansema lene for bruk av IKT i ulike fag og pa ulike trinn.docx" og "Datatilsynet behandlingsgrunnlag for samtykke.docx". De ser ut til å være skrevet i et av formatene til MS Office. Kan dere sende dokumentene som ren tekst eller PDF i stedet? Det ville være mer i tråd med Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning[1] hvilket kan være en fordel. Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word[2], hvis det trengs.

Det andre er at jeg ba om journalutskrift, for å få oversikt over hva som er arkivert og journalført, men klarer ikke finne dette i de tilsendte dokumentene. Har jeg oversett noe, eller ligger det i en av dokumentene jeg har problemer med å lese?

[1] <URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift... >
[2] <URL: https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Anders Lund, Uninett

2 Attachments

vis sitert seksjon

Kjære Petter,

vis sitert seksjon

Ikke veldig overraskende at du ville trekke fram "Referansekatalogen" i
denne sammenhengen. I god tråd med hva NUUG og EFN står for, og en
blunder fra min side at jeg ikke allerede hadde konvertert disse
DOCX-dokumentene til PDF allerede. Beklager dette. PDF-versjoner ligger
vedlagt denne posten.

vis sitert seksjon

Som jeg skrev i tidligere epost så er Senter for IKT i Utdanningen og
UNINETT samkjørte i forhold til din henvendelse i forhold til ønske om
innsyn:

"Det som ble forsøkt var å henvise til den virksomheten (Senter for
IKT i utdanningen) som sitter på hovedmengden av de opplysningene du
har bedt om innsyn i."

Samme innsynskrav er stilt til begge organisasjoner, Feide opererer med
et felles "samråd" hvor konsensusdrevet beslutning mellom UNINETT og
Senter for IKT i utdanningen rår og grunnlagsdokumentene er i så måte
felles. Hovedvekten av dokumentasjon i forhold til saken du har bedt om
innsyn i er håndtert av "IKT-senteret", så det jeg lurer på i dette
tilfellet er om akkurat denne delen av innsynsbegjæringen kan fravikes
ytterligere detaljering?

- Anders
(Jeg vil være borte fra jobb i morgen pga. stengt barnehage og skole,
men vil forsøke å plukke opp eventuelle ytterligere spørsmål så
snart tiden strekker til.)

vis sitert seksjon

--
Anders Lund <[epostadresse]>
Director of department / Avdelingsdirektør
Systems and middleware / System og mellomvare
UNINETT AS - The Norwegian Research and Education Network
Phone: +47 73 55 79 08 | Mob: +47 93 03 41 26