Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen sin kalender hittil i 2018

Innsynshenvendelsen ble avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Åse Michaelsen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Paulsen Arve, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Vi viser til din e-post av 18. februar 2018 der du ber om innsyn i eldre-
og folkehelseministerens kalenderoppføringer hittil i år. Vi mottok denne
uken uttalelse fra Ombudsmannen i saken som gjelder krav om innsyn i
statsministerens kalender. Det vil kreve noe tid å ta stilling til hvordan
Ombudsmannens uttalelse skal følges opp. Det vil derfor ta noe lengre tid
enn normalt å behandle ditt innsynskrav, men vi vil behandle saken så
raskt som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Arve Paulsen

 

 
Helse- og

omsorgsdepartementet
 
Arve Paulsen
Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsenheten

 

Telefon 22 24 84 14|Mobil: 901 17 005
  [1]www.regjeringen.no/hod | [2]HOD på Facebook | [3]HOD på
Twitter

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/hod
2. https://www.facebook.com/helseogomsorgsd...
3. https://twitter.com/helse_og_omsorg

Kjære Paulsen Arve,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre departement og samkjøre dette, slik dere har gjort tidligere.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Paulsen Arve, Helse- og omsorgsdepartementet

Hei,

Det er ingenting i veien for å samkjøre saksbehandlingen, og at det er kontakt mellom departementene knyttet til behandling av innsynssaker.

Det vesentlige er at hvert enkelt departement vurderer innsynskravene selvstendig og konkret. Det har vi gjort.

Mvh Arve Paulsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #724]]
Sendt: 21. februar 2018 20.53
Til: Paulsen Arve <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn

Kjære Paulsen Arve,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre departement og samkjøre dette, slik dere har gjort tidligere.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

vis sitert seksjon

Kjære Paulsen Arve,

Du ser ingen selvmotsigelse i det du sier der?

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Paulsen Arve, Helse- og omsorgsdepartementet

Nei.

Mvh arve paulsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen <[Innsyns-e-postadresse #724]>
Sendt: 5. april 2018 16.34
Til: Paulsen Arve <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn

Kjære Paulsen Arve,

Du ser ingen selvmotsigelse i det du sier der?

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

vis sitert seksjon

Paulsen Arve, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Hei,

 

Vi viser til din epost 18. februar 2018 der du ber om innsyn i
helseministerens kalenderoppføringer fram til da, samt senere
kommunikasjon på epost.

 

Et innsynskrav må gjelder en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker
av en bestemt art, jf. offentleglova § 28 andre ledd. Det stilles altså
krav til identifikasjon. Ditt innsynskrav gjelder ikke en konkret sak, og
heller ikke saker av en bestemt art. Du har altså ikke bedt om innsyn i en
sak eller en sakskategori, men i en persons planlagte gjøremål. Generelt
kan det derfor anføres at kravene du har fremsatt kunne ha vært avvist med
henvisning til offentleglova § 28 andre ledd. Normalt sett ville vi derfor
ha avvist kravene slik de nå er formulert med henvisning til denne
bestemmelsen, og bedt om at innsynskravet ble knyttet til en sak eller i
rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

 

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) politiske ledelse er opptatt av en
åpen og tilgjengelig forvaltning. Når det gjelder innsyn i statsrådens
kalender har vi derfor gjort følgende vurdering:

 

Oppføringer av privat karakter

Som Sivilombudsmannen også legger til grunn i sin uttalelse av 8. februar
2018, vil enkelte oppføringer, for eksempel oppføringer av rent privat
karakter, ikke være saksdokumenter, jf. offentleglova § 4 andre ledd.
Disse oppføringene omfattes ikke av innsynsretten og krav om innsyn avslås
med henvisning til offentleglova §§ 3 og 4.

 

Oppføringer som er sikkerhetsgradert

Statsministerens og enkelte andre statsråders kalendre er gradert etter
sikkerhetsloven § 11 første ledd, bokstav d). Det følger av
sikkerhetsloven § 12 første ledd at slik informasjon er taushetsbelagt.
Vår vurdering er at det ikke kan gis delvis innsyn, det vil si innsyn i
enkelte oppføringer eller i deler av enkelte oppføringer i kalendre for
statsråder i HOD som omfatter kalenderoppføringer for andre statsråder
hvis kalendre omfattes av sikkerhetsloven, uten at dette gir risiko for å
røpe taushetsbelagt informasjon.

 

Oppføringer som ledd i saksforberedende arbeid

I løpet av en arbeidsdag har statsråder gjerne møter som er av
saksforberedende karakter. Disse unntas offentlighet i tråd med
offentleglova § 14.

 

Som tidligere nevnt ønsker imidlertid statsrådene i HOD størst mulig
åpenhet. Oversikt over statsrådenes offentlige aktiviteter publiseres
derfor fortløpende på www.regjeringen.no. Vi bestreber oss på å publisere
alle offentlige aktiviteter her, inkludert møter i departementet.

 

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32.
Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf.
forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Helse- og
omsorgsdepartementet. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli
behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage
til Sivilombudsmannen.

 

Med vennlig hilsen

Arve Paulsen

 

 

 
Helse- og

omsorgsdepartementet
 
Arve Paulsen
Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsenheten

 

Telefon 22 24 84 14|Mobil: 901 17 005
  [1]www.regjeringen.no/hod | [2]HOD på Facebook | [3]HOD på
Twitter

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/hod
2. https://www.facebook.com/helseogomsorgsd...
3. https://twitter.com/helse_og_omsorg

Paulsen Arve, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Hei,

 

Vi viser til din epost 18. februar 2018 der du ber om innsyn i eldre- og
folkehelseministerens kalenderoppføringer fram til da, samt senere
kommunikasjon på epost.

 

Et innsynskrav må gjelder en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker
av en bestemt art, jf. offentleglova § 28 andre ledd. Det stilles altså
krav til identifikasjon. Ditt innsynskrav gjelder ikke en konkret sak, og
heller ikke saker av en bestemt art. Du har altså ikke bedt om innsyn i en
sak eller en sakskategori, men i en persons planlagte gjøremål. Generelt
kan det derfor anføres at kravene du har fremsatt kunne ha vært avvist med
henvisning til offentleglova § 28 andre ledd. Normalt sett ville vi derfor
ha avvist kravene slik de nå er formulert med henvisning til denne
bestemmelsen, og bedt om at innsynskravet ble knyttet til en sak eller i
rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

 

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) politiske ledelse er opptatt av en
åpen og tilgjengelig forvaltning. Når det gjelder innsyn i statsrådens
kalender har vi derfor gjort følgende vurdering:

 

Oppføringer av privat karakter

Som Sivilombudsmannen også legger til grunn i sin uttalelse av 8. februar
2018, vil enkelte oppføringer, for eksempel oppføringer av rent privat
karakter, ikke være saksdokumenter, jf. offentleglova § 4 andre ledd.
Disse oppføringene omfattes ikke av innsynsretten og krav om innsyn avslås
med henvisning til offentleglova §§ 3 og 4.

 

Oppføringer som er sikkerhetsgradert

Statsministerens og enkelte andre statsråders kalendre er gradert etter
sikkerhetsloven § 11 første ledd, bokstav d). Det følger av
sikkerhetsloven § 12 første ledd at slik informasjon er taushetsbelagt.
Vår vurdering er at det ikke kan gis delvis innsyn, det vil si innsyn i
enkelte oppføringer eller i deler av enkelte oppføringer i kalendre for
statsråder i HOD som omfatter kalenderoppføringer for andre statsråder
hvis kalendre omfattes av sikkerhetsloven, uten at dette gir risiko for å
røpe taushetsbelagt informasjon.

 

Oppføringer som ledd i saksforberedende arbeid

I løpet av en arbeidsdag har statsråder gjerne møter som er av
saksforberedende karakter. Disse unntas offentlighet i tråd med
offentleglova § 14.

 

Som tidligere nevnt ønsker imidlertid statsrådene i HOD størst mulig
åpenhet. Oversikt over statsrådenes offentlige aktiviteter publiseres
derfor fortløpende på [1]www.regjeringen.no. Vi bestreber oss på å
publisere alle offentlige aktiviteter her, inkludert møter i
departementet.

 

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32.
Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf.
forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Helse- og
omsorgsdepartementet. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli
behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage
til Sivilombudsmannen.

 

Med vennlig hilsen

Arve Paulsen

 

 
Helse- og

omsorgsdepartementet
 
Arve Paulsen
Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsenheten

 

Telefon 22 24 84 14|Mobil: 901 17 005
  [2]www.regjeringen.no/hod | [3]HOD på Facebook | [4]HOD på
Twitter

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/
2. http://www.regjeringen.no/hod
3. https://www.facebook.com/helseogomsorgsd...
4. https://twitter.com/helse_og_omsorg