domenenavn registrert i Enhetsregisteret

Innsynshenvendelsen venter på avklaring. Hvis du er E. Jenssen, vennligst logg inn for å sende en oppfølgningsmelding.

Kjære Brønnøysundregistrene,

Jeg ber om innsyn i alle domenenavn registrert i Enhetsregisteret.

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

OA pb Ekstern-Listeprodukt, Brønnøysundregistrene

Hei,

Det er NORID i Trondheim som forvalter no-domenet og vet hvilke organisasjonsnummer som det er registrert no-domene på.

Mvh

Anne Katrine Thomassen
førstekonsulent
Opplysningsavdelingen-Oppdragsprodukter
Brønnøysundregistrene
www.brreg.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: E. Jenssen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #90]]
Sendt: 13. april 2016 14:06
Til: Firmapost
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - domenenavn registrert i Enhetsregisteret

Kjære Brønnøysundregistrene,

Jeg ber om innsyn i alle domenenavn registrert i Enhetsregisteret.

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hei,

Jeg tenkte på innholdet i databasefelt Internettadresse. Domenenavn kan ekstraheres med en enkel databasespørring, noe som:

SELECT DISTINCT REGEXP_REPLACE(Internettadresse,'/.*','') FROM Enhetsregisteret;

For eksempel, Internettadresse for STATOIL ASA (https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp... inneholder domenenavn www.statoil.com. Internettadresse for RETURA IR AS (https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp... inneholder domenenavn www.retura.no.

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

Kan du fortelle meg hvorfor dette tar så lang tid?

E. Jenssen

OA pb Ekstern-Listeprodukt, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Hei !

 

Så vidt jeg kan se har du fått tilbakemelding om at denne saken må du
kontakte NORID om.

 

DU FÅR STILLE SPØRSMÅLET TIL DEM. [1]WWW.NORID.NO

 

Med vennlig hilsen

 

Roy Arve Pedersen

Førstekonsulent

Forenkling og brukerdialog

[2]cid:image001.png@01D121EC.CC3C2FF0

 

Tlf. 75 00 75 00

Hjemmeside: www.brreg.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: E. Jenssen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #90]]
Sendt: 27. april 2016 10:15
Til: OA pb Ekstern-Listeprodukt
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - domenenavn
registrert i Enhetsregisteret

 

Kan du fortelle meg hvorfor dette tar så lang tid?

 

E. Jenssen

 

vis sitert seksjon

E. Jenssen la igjen en merknad ()

Brønnøysundregistrene ser ikke ut til å forstå Offentlighetslova (heller ikke god oppførsel).

De har plikt til å foreta en konkret og selvstendig vurdering av begjæringen.

Jeg har forklart hvordan informasjonen kan sammenstilles med enkle fremgangsmåter.

Hei

Minner om bestemmelse i offentlighetslovens § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag.

Den som har fått avslag på sitt krav om innsyn, kan be om en nærmere begrunnelse for avslaget, som organet må gi så snart som mulig, og senest innen ti virkedager etter at kravet om begrunnelse er mottatt (Offentlighetsloven § 31)

Jeg ber derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget, og anbefaler at dette gjøres av noen med juridisk kompetanse.

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Ser ut som det kan være nyttig å sende et formelt klagebrev snart. Mange gode utkast til klagebrev finnes på http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-... .

Svensson, Frank, Brønnøysundregistrene

God dag.

 

Vi viser til tidligere korrespondanse, og det er mulig vi har misforstått
din forespørsel, og at det du ber om, kun er hvilke e-postadresser og
webadresser som er registrert på enheter registrert i Enhetsregisteret.

 

Opplysninger om enhetenes webadresser, e-postadresser, telefon- og
telefaksnumre pliktes ikke meldt til Enhetsregisteret, jfr.
[1]enhetsregisterlovens §§ 5 og 6, og det er følgelig mange enheter vi
ikke har slike opplysninger om. Vi kan lage et uttrekk av opplysninger om
e-postadresser og webadresser som er registrert i Enhetsregisteret, men
det foretas ved registrering ingen kontroll av om domeneopplysningene
"tilhører" den enhet som melder det inn for registrering.

 

Krav om innsyn i hva som er registrert i Enhetsregisteret, faller inn
under [2]enhetsregisterlovens § 22 og tjenesten er gebyrbelagt, jfr.
[3]forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene § 12. Uttrekk av
opplysninger det her er tale om, tilbys til en grunnpris à kr. 300,- pluss
kr. 1,- per enhet, dog maksimalt kr. 20.000,-. Leveringen skjer i
Excelformat via e-post.

 

[4]Offentlighetslovens § 3, jfr. samme [5]lovs § 28, kommer ikke til
anvendelse for innsynskrav etter enhetsregisterlovens § 22.

 

Med vennlig hilsen

Frank Svensson

seniorrådgiver ved Brønnøysundregistrene

References

Visible links
1. http://lovdata.no/lov/1994-06-03-15/§5
2. http://lovdata.no/lov/1994-06-03-15/§22
3. http://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1...
4. http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§3
5. http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§28

E. Jenssen la igjen en merknad ()

Avslått hvis man ikke vil betale urimelig mye penger.

Seniorrådgiveren ved Brønnøysundregistrene viser dårlig kompetanse:

- Jeg ba ikke om «hvilke e-postadresser og
webadresser som er registrert på enheter registrert i Enhetsregisteret». Jeg ba tydelig om domenenavn.

- At «Offentlighetslovens § 3 kommer ikke til anvendelse for innsynskrav etter enhetsregisterlovens § 22» er ikke relevant. Det er offentlighetslovens § 9 som gir rett til å kreve innsyn i en sammenstilling fra databaser.

- At offentlighetslovens § 28 ikke kommer til anvendelse for denne innsynsbegjæringen er tvilsomt.

Men at helt urimelige gebyrer som motsier offentlighetslovens §1 («å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig») kan kreves for utlevering av opplysninger fra Enhetsregisteret er desverre juridisk korrekt.

Svensson, Frank, Brønnøysundregistrene

 

Deres ref.: 

Vår ref.:    201601651-3

Arkivkode:   041.1

Dato:        02.05.2016

 

 

Herr E. Jenssen

 

Vi har fra registrert slikt innlegg fra deg:

 

"E. Jenssen la igjen en merknad (30. april 2016)

 

 

Avslått hvis man ikke vil betale urimelig mye penger.

 

Seniorrådgiveren ved Brønnøysundregistrene viser dårlig kompetanse:

 

- Jeg ba ikke om «hvilke e-postadresser og

webadresser som er registrert på enheter registrert i Enhetsregisteret».
Jeg ba tydelig om domenenavn.

 

- At «Offentlighetslovens § 3 kommer ikke til anvendelse for innsynskrav
etter enhetsregisterlovens § 22» er ikke relevant. Det er
offentlighetslovens § 9 som gir rett til å kreve innsyn i en
sammenstilling fra databaser.

 

- At offentlighetslovens § 28 ikke kommer til anvendelse for denne
innsynsbegjæringen er tvilsomt.

 

Men at helt urimelige gebyrer som motsier offentlighetslovens §1 («å
leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig») kan
kreves for utlevering av opplysninger fra Enhetsregisteret er desverre
juridisk korrekt."

 

Det vi mente med en henvisning til offentlighetslovens § 3 er at
offentlighetsloven per se ikke kommer til anvendelse på din
innsynsbegjæring, da det her, slik vi forstår saken, dreier seg om krev om
innsyn i noe som er registrert i Enhetsregisteret, hvilket gir at
forespørselen blir å behandle etter enhetsregisterlovens § 22. Når du
anfører at du ikke ba om "…om «hvilke e-postadresser og webadresser som er
registrert på enheter registrert i Enhetsregisteret». Jeg ba tydelig om
domenenavn." så kan en kanskje ikke se bort i fra at det nok en gang har
oppstått en misforståelse ved at undertegnede mente at deler av en
e-postadresse gjennomgående vil inneholde et domenenavn, og at
webadresser, altså registrerte enheters hjemmesideadresser også inneholder
informasjon om domenenavn. Både e-postadresser og hjemmesideadresser er,
som vi tidligere har anført, knyttet opp på registerenhetenes
organisasjonsnummer. Dersom det spørres etter noe annet enn hva som måtte
være registrert på de enkelte enheter, beklager vi selvsagt at vi har
misforstått spørsmålet.

 

Hjemmesideadresser, men ikke e-postadresser, registrert i Enhetsregisteret
er for øvrig gratis tilgjengelig via "åpne data", som kan besøkes via
denne linken:
[1]http://data.brreg.no/oppslag/enhetsregis...

 

Datasettet kan lastes ned til f.eks. excelformat.

 

 

Med hilsen

BRØNNØYSUNDREGISTRENE

 

 

Frank Svensson                       

seniorrådgiver                       

 

 

[2]mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse] 

[3]http://www.brreg.no/

 

 

 

References

Visible links
1. http://data.brreg.no/oppslag/enhetsregis...
2. mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.brreg.no/