Dokumentfangst - Norads ledelse og avdelinger

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– En oversikt over hvor mange dokumenter de enkelte avdelingsledere og avdelinger har sendt til journalføring i 2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Vi viser til din henvendelse under av 13. mai.

 

Under finner du en oversikt over journalføringer fordelt på avdeling og
avd.dir pr 15.05.2018. Merk at det er kun unntaksvis at avdelingsledere
journalfører dokumenter, da dette er et ansvar som ligger til
saksbehandlerne i avdelingene.

 

Antall
Antall jf
Avdeling jf avd.dir
Direktørens kontor 37 0
Personal- og
administrasjonsavdelingen 462 3
Evalueringsavdelingen 77 2
Kommunikasjonsavdelingen 45 0
Kunnskapsbanken 1301 1
Avdeling for klima,
energi og miljø 568 3
Avdeling for utdanning og
global helse 462 1
Avdeling for økonomisk
utvikling, likestilling
og styresett 598 0
Avdeling for sivilt
samfunn 1628 6
Avdeling for metode og
resultater 340 1

 

jf = journalført korrespondanse

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Tusen takk for ryddig svar.

Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg synes dere kan være rause nok til å gi innsyn i det dere driver med, og håper dere kan fortsette med det.

Det ser ut som direktørens og kommunikasjonsdirektørens kontor er dem som journalfører færrest dokumenter i denne kategorien? Er det noe dere vil si for å eventuelt nyansere dette bildet?

Ønsker dere en god 17. mai.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Et spørsmål til: er det normalt at avdelingsledere og ledere ikke journalfører dokumenter? Selv om disse ikke er involvert i den daglige saksbehandlingen av rutinemessige saker i organet jobber de da vitterlig på prosjekter og med andre oppgaver som skal journalføres som saker, som de antakelig har n god del korrespondanse om?

Dette virker ikke bra i det hele tatt - dette tror jeg kan interessere media og dem som forsker på bistand. Kan dere høre med Evalueringsavdelingen og evt. noen advokater/professorer som er eksperter på offentlighet om dette overhodet er holdbart, og gi meg en forklaring?

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen