Dokumentfangst - Mina Gerhardsen

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange dokumenter Mina Gerhardsen har sendt til journalføring siden hun tiltrådte stillingen som kommunikasjonsdirektør og frem til 11. mai.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Vi viser til din henvendelse under av 13. mai.

 

Mina Gerhardsen har ikke sendt noen dokumenter til journalføring pr 11.
mai. Merk at det er kun unntaksvis at avdelingsledere journalfører
dokumenter, da dette er et ansvar som ligger til saksbehandlerne i
avdelingene.

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Kan dere hilse Mina Gerhardsen fra meg og anmode henne om å journalføre flere dokumenter? Det tar seg svært dårlig ut om en kommunikasjonsdirektør systematisk bryter offentleglova.

Ønsker dere en god 17. mai.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen