Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange dokumenter Bent Høie har sendt til journalføring i arkivet i 2018, til og med 10. mai.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Hei,

Offentleglova § 9 gir alle en rett til å kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger som er elektronisk lagret i databasene til organet. Dette gjelder imidlertid kun "dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar", jf. samme bestemmelse. Det finnes dessverre ingen oversikt over hvor mange dokumenter Bent Høie har sendt til journalføring i arkivet i 2018. Dette er heller ikke noe som med enkle framgangsmåter kan hentes elektronisk ut av arkivsystemet. Vilkårene for innsyn etter offentleglova § 9 er dermed ikke oppfylt.

Arkivering kan blant annet skje ved at den enkelte ansatte selv arkiverer et dokument, eller ved at en ansatt videresender et dokument til arkivet eller en annen saksbehandler som arkiverer dette. For å få oversikt over hvilke dokumenter Høie har sendt til arkivering, må bl.a. alle hans e-poster fra 2018 gjennomgås, i tillegg til at det må sjekkes med alle mottakere om mottakeren selv har arkivert dokumentet, eller eventuelt selv videresendt dokumentet for arkivering. Dette vil være særdeles arbeidskrevende, og hensynet til at det ikke bør brukes ressurser på å lage en slik sammenstilling veier klart tyngre enn hensynet til offentlig innsyn. Det gis dermed ikke merinnsyn etter offentleglova § 11.

Denne avgjørelsen kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Eventuell klage sendes postmottak i Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #883]>
Sendt: 13. mai 2018 01.09
Til: Postmottak HOD <[Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Dokumentfangst - Bent Høie

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange dokumenter Bent Høie har sendt til journalføring i arkivet i 2018, til og med 10. mai.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #883]

Er [Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse- og omsorgsdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak HOD,

Innsynskrav etter offentleglova paragraf 9 skal ikke utelukkende besvares med utgangspunkt i funksjonene i deres arkivsystem. Dersom dere f.eks. kan gjøre et søk i epostprogrammet til Høie el.likn. regnes dette også som enkle fremgangsmåter. Er det noe av dette dere overhodet kan gjøre? Kan ikke skjønne at det må være så vanskelig å gi noen indikatorer.

Ber om en utvidet begrunnelse med utgangspunkt i at saksbehandlerne reflekterer litt over det jeg skriver over og er kreative.

Ønsker dere en god 17. mai.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Hei igjen,

 

Departementet har ikke standardformuleringer som de ansatte bruker når en
videresendt e-post skal arkiveres. E-poster som skal sendes til arkivering
inneholder derfor ingen spesielle ord eller uttrykk som gjør disse mulige
å søke opp i sin helhet. Som beskrevet i mailen under, vil en oversikt
dere ber om derfor bl.a. kreve en manuell gjennomgang av alle statsrådens
e-poster i perioden.

 

Vi viser for øvrig til Justisdepartementets veileder til offentleglova s.
44: "Vidare vil det berre vere ei plikt til å lage samanstillingar når
dette kan gjerast med enkle framgangsmåtar. Dette inneber at organet berre
vil ha ei slik plikt når organet har dataverktøy som kan etablere
samanstillinga, og at det einaste organet må gjere for å få samanstillinga
etablert er å gi enkle kommandoar, til dømes enkle skildringar av kva
resultat ein ynskjer. Dersom det trengst meir tidkrevjande operasjonar frå
sakshandsamarane, vil det ikkje vere plikt til å etablere slike
samanstillingar."

 

Vi ber om forståelse for at opplysningene dere ønsker dessverre ikke kan
sammenstilles med enkle framgangsmåter.

 

 

Mvh Postmottak

Helse- og omsorgsdepartementet

Kjære Postmottak HOD,

NRK, Norad og flere andre organ klarte å finne frem til dette. Med moderne datamaskiner er det vanskelig å se at det skulle være et problem. I Norad har nesten ingen avdelingsledere sendt noen dokumenter til arkivet i hele 2018. Samme hos POD. NRKs leder har dermed sendt 200 dokumenter i 2017.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.