Dokumenter i sak 2016/310

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Olje- og energidepartementet,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sak 2016/310.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil
bli lest og behandlet så raskt som mulig.

Olje- og energidepartementet har motteke meldinga di. Meldinga vil bli
lese og behandla så raskt som mogeleg.

The Ministry of Petroleum and Energy has received your message. Your
request will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-3
Innsyn gitt: Kina - Utenlandske direkteinvesteringer i positiv retning

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-4
Innsyn gitt: Kina - Innovasjon Shanghai

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-12
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - Økonomi - Om virtuell valuta, Bitcoin og Blockchain

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-15
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - Økonomi - Market Access Negative List

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-2
Innsyn gitt: Kina. Turisme i kraftig vekst.docx

Olje- og energidepartementet

6 Attachments

16/310-1
Innsyn gitt: Shanghai - Kinesiske forskningsmiljøers oppmerksomhet og kunnskap om Arktis

Innsyn gitt: 281015 book launch program asia arctic siis.doc

Innsyn gitt: 281015 book launch participants asia arctic siis.doc

Innsyn gitt: 281015 book launch aisa arctic chapter two.pdf

Innsyn gitt: 021215 pochard dnvgl arctic shipping and china.pptx

Innsyn gitt: 021215 sisi seminar program etc.pdf

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-7
Innsyn gitt: Kina - Industri - Overkapasitet - EUs rapport

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-9
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - Hva kjøper kineserne (og hvorfor)? Trender fra en forbrukerundersøkelse

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-14
Innsyn gitt: Kina. Shanghai. Luftforurensningen. Situasjonen

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-16
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - Forretningsklimaet - Økende grad av pessimisme fra EUs handelskammers medlemmer

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-6
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - Halvårsrapport med vekt på økonomiske og sosiale forhold

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-8
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - Maritim sektor - Rederisammenslåing - Cruiseskipstrafikken

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-11
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - En ny silkevei på skinner - Eksempelet godstog Yiwu - Madrid på tre uker

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-13
Innsyn gitt: Kina - Shanghai - Flytende kjernekraftverk

Kjære Olje- og energidepartementet,

Jeg kan ikke se å ha fått svar angående følgende dokumenter i saken:

2016/310-5
2016/310-10

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil
bli lest og behandlet så raskt som mulig.

Olje- og energidepartementet har motteke meldinga di. Meldinga vil bli
lese og behandla så raskt som mogeleg.

The Ministry of Petroleum and Energy has received your message. Your
request will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

Olje- og energidepartementet

16/310-10
Innsyn avslått: Note fra MOFCOM - Statoil og COSLO

Det vises til begjæring om innsyn datert 14. juni 2016 i dokument 2016/310-10.

Dokumentet det er bedt om innsyn i, inneholder opplysninger som gjelder Norges utenrikspolitiske interesser. Olje- og energidepartementet anser det nødvendig å gjøre unntak for disse opplysningene av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser.

I tillegg er opplysningene mottatt under forutsetning av at de ikke skal offentliggjøres eller at det følger av fast praksis at dette ikke skal skje. Olje- og energidepartementet unntar på dette grunnlag dokumentet fra offentlighet med hjemmel i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 20 første ledd b, se vedlagte dokument.

Olje- og energidepartementet har vurdert meroffentlighet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet.

Ytterligere begrunnelse for avslaget om unntak av dokumentet fra offentlighet kan kreves innen tre uker fra avslaget er mottatt, jf. offentleglova § 31 andre ledd.

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd innen 3 uker fra avslaget er mottatt. En eventuell klage fremsettes for departementet. Det gjøres oppmerksom på at når en klage over avslag på innsyn er behandlet av Kongen i statsråd, er klageadgangen til Sivilombudsmannen avskåret, jf. offentleglova § 32 første ledd sjette pkt. Det vises for øvrig til offentleglova § 32 og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) kapittel VI.

Kjære Olje- og energidepartementet,

Jeg ber om ytterligere begrunnelse for avslaget, jf. offentleglova § 31, andre ledd.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil
bli lest og behandlet så raskt som mulig.

Olje- og energidepartementet har motteke meldinga di. Meldinga vil bli
lese og behandla så raskt som mogeleg.

The Ministry of Petroleum and Energy has received your message. Your
request will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

odinh la igjen en merknad ()

Etter offentleglova § 31 andre ledd skal ei nærare grunngiving givast snarast råd og seinast ti arbeidsdagar etter at kravet om grunngiving vart motteke.

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

16/310-5
Innsyn gitt: Kina og Sentral-Asia

Olje- og energidepartementet

Saksnr. 16/2178

 

Det vises til epost 23. juni 2016, der det anmodes om ytterligere
begrunnelse for departementets avslag på innsynsbegjæring 14. juni d.å.

 

Det aktuelle dokumentet er fra Kinas handelsdepartement til Norges
ambassade i Beijing. Det dreier seg om forhold knyttet til norsk
petroleumsvirksomhet. Det er nødvendig at norske myndigheter kan ha en
åpen og fruktbar dialog med andre lands myndigheter om faglige spørsmål av
viktighet for Norge og vedkommende land. Av denne grunn vil dokumenter som
det aktuelle i henhold til fast praksis beholdes innenfor
statsforvaltningen og ikke bli gitt ut til offentligheten.

 

Vi håper dette er avklarende.

 

Med vennlig hilsen

 

Mette Agerup,

Underdirektør

 

Olje- og energidepartementet

Kjære Olje- og energidepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Olje- og energidepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumenter i sak 2016/310».

Offentleglova § 20 første ledd b gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumentet.

På bakgrunn av dette ber jeg om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes, ber jeg om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til meg. Jeg ber om å bli kontaktet før klagen oversendes klageinstans slik at jeg har muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Olje- og energidepartementet

Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem, ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak. Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming,
vil vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og  arkivsystem ikkje  må sendast oss som fysisk post
i tillegg.

 

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy . Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

Kjære Olje- og energidepartementet,

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Olje- og energidepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumenter i sak 2016/310». Jeg ba om innsyn 12. juni 2016. Klagen ble fremmet 2. juli 2016.

Da det nå er gått 21 dager uten noen form for tilbakemelding bortsatt fra en automatisk generert e-post, etterlyser jeg svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Jeg viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling.»

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber jeg om at min klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil jeg vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Olje- og energidepartementet

Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem, ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak. Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming,
vil vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og  arkivsystem ikkje  må sendast oss som fysisk post
i tillegg.

 

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy . Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

Olje- og energidepartementet

1 Attachment

Saksnr. 16/2362

 

Det vises til eposter 2. og 23. juli 2016, der du ber om ny behandling av
OEDs avslag på innsynsbegjæring i dokument 2016/310-10. Det vises også til
OEDs epost 30. juni, der vi ga en ytterligere begrunnelse for avslaget.

Departementet har vurdert saken på ny og vedlegger det nevnte dokumentet
med de unntatte opplysninger sladdet.

 

Departementet beklager at saken som følge av ferieavvikling ikke ble
behandlet omgående.

 

Med vennlig hilsen

 

Mette Agerup

underdirektør