Dokumenter i sak 2016/2357

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sak 2016/2357.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Utenriksdepartementet,

Kom min henvendelse frem?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumenter i sak 2016/2357». Etter fem dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Utenriksdepartementet,

Klagen trekkes tilbake.

Innsynsbegjæringen dere mottok ble sendt ved hjelp av Mimes brønn, som bruker data-genererte e-epostadresser for hver henvendelse. Det ser ut som svarene dere hadde sendt tilbake ble miskategorisert fordi dere svarte til en e-postadresse som tilhørte en annen henvendelse.

Beklager misforståelsen.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

5 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  2K Download

 • Attachment

  FW DAVOS HEAL Bond on Blockchain.docx 485921.pdf

  570K Download View as HTML

 • Attachment

  HEAL Alliance Membership Proposal for NORWAY with HEAL Bond on Blockchain.pdf 484535.pdf

  1.5M Download View as HTML

 • Attachment

  PRESS RELEASE HEAL BOND ON BLOCKCHAIN JANUARY 21 DAVOS SWITZERLAND NEWS.pdf 484536.pdf

  270K Download View as HTML

 • Attachment

  PRESS RELEASE SUPPLEMENT HEAL ALLIANCE JANUARY 21 DAVOS SWITZERLAND.pdf 484537.pdf

  581K Download View as HTML

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til bestilling av saksdokumenter ref 47775.  Vedlagt følger kopi
av dokumentene.

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til bestilling av saksdokumenter ref 47776.  Vedlagt følger kopi
av dokumentene.

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til din bestilling av saksdokumenter ref 47777.  Vedlagt følger
kopi av dokumentet.

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til bestilling av saksdokumenter ref 47778.  Vedlagt følger kopi
av dokumentene.

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til din bestilling av kopi av saksdokumenter ref. 47779. 
Utlevering er avslått under henvisning til Offl. § 15, 1. ledd (‘Dokument
innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga’). 

 

Meroffentlighet etter lovens § 11 er vurdert.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til OFFL. § 31, 2. ledd.

 

Avslag om begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med Offentleglova §
32, 1. Ledd

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til bestilling av saksdokumenter ref 47780.  Vedlagt følger kopi
av dokumentet.

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til bestilling av saksdokumenter ref 47781.  Vedlagt følger kopi
av dokumentet.

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Nesvåg, Stein Inge, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Til B. Waldron,

 

Jeg viser til din bestilling av saksdokumenter ref 47782.  Vedlagt følger
kopi av dokumentet.

 

Med vennlig hilsen,

 

Stein Inge Nesvåg

 

 

[1]cid:image001.png@01D19AFA.E07DFE30 Stein Inge Nesvåg

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for globale initiativ –
Section for Global Initiatives

Mobile: +47 977 33 190

Office: +47 23 95 01 66

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Enhet for brukerstøtte og dokumentforvaltning, Utenriksdepartementet

Til
B Waldron,

Vi beklager sent svar.

Din søknad om innsyn ble mottatt her 13.6. og dokumentet ble utlevert 14.6.

Med vennlig hilsen

Turi Ring Stensland
E-BDF

vis sitert seksjon