Digital modell - grunnlag for fysisk modell i etaten sin lobby

Innsynshenvendelsen ble avvist av Oslo kommune, plan- og bygningsetaten.

Bård Magnus Fauske

Kjære Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

I medhald av offentleglova, ber eg om innsyn i det digitale grunnlaget / datafilene som blir brukt til å lage den fysiske modellen i etaten sin lobby i Vahls gate 1. Modellen blir etter det eg forstår laga med 3D-skriver.

Datafilene er "ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande." jfr. offentleglova §4. Modellen står offentleg tilgjengeleg i etaten sitt kundemottak. Filene som blir nytta, skal difor også vere offentleg tilgjengeleg.

Etaten kan legge filene ved i svar på dette innsynskravet. Då vil dei vere offentleg tilgjengeleg på Mimes Brønn. Alternativt kan eg sette opp eit opplastinhsalternativ eller kommunen kan legge filene ut på sine eigne nettsider.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

PBE Postmottak, Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

Takk for din henvendelse

 

Dokumenter og korrespondanse som sendes til Plan- og bygningsetaten, blir
normalt registrert og publisert på [1]http://www.saksinnsyn.oslo.no

På saksinnsyn kan du også sende inn post og abonnere på saken.

 

Skal du sende oss mer enn 40 MB, bruk [2]https://pbe-oslo.filemail.com

 

Hvis din henvendelse fører til opprettelse av en ny sak, får du
informasjon om saksnummer på e-post.

 

Vennligst ikke besvar denne e-posten.

 

Med vennlig hilsen

Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune

References

Visible links
1. http://www.saksinnsyn.oslo.no/
2. https://pbe-oslo.filemail.com/

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Med vennlig hilsen
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Vedlegg:
Begjæring om innsyn (Hoveddokument, )

Bård Magnus Fauske

Takk for svar
Minner plan- og bygningsetaten om å oppgi fullstendige heimlar med namn på lov/forskrift og eksakt regel eller del av regel (ledd) i sine avslag.

Det konkrete innsynskravet gjeld kartgrunnlag for den fysiske modellen som står utstilt i etaten. Modellen er altså offentleg tilgjengeleg og spørsmålet om innsyn er difor prinsipielt knyta til det forholdet at utanforståande skal kunne sjekke om modellen er korrekt for eksempel gjennom å lage eit utsnitt av same modell med same kartgrunnlag, jfr. føremålet i offentleglova §1 "leggje til rette for (...) tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.​"

Eg ber Plan- og bygningsetaten gi ei nærare grunngiving etter offentleglova §31 andre ledd: "Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving​3 for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke."

Eg ber om slikt utdjupa svar innan ti dagar rekna frå 14. juni 2018.

PBE Postmottak, Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

Takk for din henvendelse

 

Dokumenter og korrespondanse som sendes til Plan- og bygningsetaten, blir
normalt registrert og publisert på [1]http://www.saksinnsyn.oslo.no

På saksinnsyn kan du også sende inn post og abonnere på saken.

 

Skal du sende oss mer enn 40 MB, bruk [2]https://pbe-oslo.filemail.com

 

Hvis din henvendelse fører til opprettelse av en ny sak, får du
informasjon om saksnummer på e-post.

 

Vennligst ikke besvar denne e-posten.

 

Med vennlig hilsen

Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune

References

Visible links
1. http://www.saksinnsyn.oslo.no/
2. https://pbe-oslo.filemail.com/

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Med vennlig hilsen
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Vedlegg:
Anmodning om utdypende svar (Hoveddokument, )

Bård Magnus Fauske

Kjære Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Takk for grundig svar. De utelatar derimot å svare på eit viktig punkt i oppmodinga om ei nærare grunngiving etter §31 andre ledd, nemleg forholdet til §1 "leggje til rette for (...) tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.​" som det blei vist til.

Spørsmålet gjeld datagrunnlaget for den konkrete modellen. Altså det datagrunnlaget som blei nytta til å produsere den konkrete modellen. Har altmenta krav på å få tilsendt desse datafilene, sjølv om dei ikkje skulle vere oppdaterte? Spørsmålet er rettsleg interessant ikkje berre knyta til modellen, men for eksempel knyta til kontroll av plan- og byggesaker generelt. Kan for eksempel ein klagar ha krav på å få innsyn i modellgrunnlaget i ei konkret sak - spørsmålet er her stilt med modellen hos PBE som case.

Før saka blir klaga vidare til Fylkesmannen, ber eg plan- og bygningsetaten utdjupe dette konkrete spørsmålet som ikkje handler om betaling av kartdata.

Med vennlig hilsen,

Bård Magnus Fauske

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Med vennlig hilsen
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Vedlegg:
Anmodning om utdypende svar (Hoveddokument, )

Bård Magnus Fauske

Kjære Oslo kommune, plan- og bygningsetaten,
Takk for grundig svar. Eg saknar likevel at de gjer greie for allmenta si interesse for innsyn i slike data utan at dei for eksempel er part i ei konkret sak, men berre ønskjer tilsendt kartdata frå eit konkret prosjekt etter offentleglova også om dei ikkje er part, berre nysgjerrig borgar som ønsker å sjå på kartdata brukt som her for eksempel i ein konkret modell der vi må anta at kartgrunnlaget allereie har blitt betalt for.

Av prinsipielle grunnar ber eg PBE sende spørsmålet til Fylkesmannen for endeleg avgjerd og då som krav om innsyn etter offentleglova, særleg i lys av føremålet i offentleglova §1.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

PBE Postmottak, Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

Takk for din henvendelse

 

Dokumenter og korrespondanse som sendes til Plan- og bygningsetaten, blir
normalt registrert og publisert på [1]http://www.saksinnsyn.oslo.no

På saksinnsyn kan du også sende inn post og abonnere på saken.

 

Skal du sende oss mer enn 40 MB, bruk [2]https://pbe-oslo.filemail.com

 

Hvis din henvendelse fører til opprettelse av en ny sak, får du
informasjon om saksnummer på e-post.

 

Vennligst ikke besvar denne e-posten.

 

Med vennlig hilsen

Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune

References

Visible links
1. http://www.saksinnsyn.oslo.no/
2. https://pbe-oslo.filemail.com/

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

1 Attachment

Vedlagt følger kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Med vennlig hilsen
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Vedlegg:
Klagesak til avgjørelse av Fylkesmannen vedrørende avslått begjær (Hoveddokument, )

Johansen, Cathrine,

1 Attachment