Del 25, Håndbok V821 for elektronisk billettering

Innsynshenvendelsen ble avvist av Statens vegvesen, Region øst.

Hans-Petter Fjeld

Kjære Statens vegvesen, Region øst,

Jeg viser til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet (offentlighetsloven) og ønsker innsyn i "Del 25, Håndbok V821 for elektronisk billettering". Gjerne som en PDF-fil.

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

Hendbukt Mette, Statens vegvesen, Region øst

Hei,

Vi har mottatt innsynsbegjæring i del 25 i Håndbok V821 for elektronisk
billettering. Av sikkerhetsmessige årsaker er denne delen av håndboka
underlagt restriksjoner. Kan du være så vennlig å oppgi årsak til at du
ønsker innsyn, samt hvilket firma du representerer?

 

 

Med hilsen
Mette Hendbukt

Seksjon: Trafikkforvaltning
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142
Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Mobil: +47 48050882  e-post/Lync: [1][epostadresse]
[2]www.vegvesen.no  e-post: [3][epostadresse]
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.vegvesen.no/
3. mailto:[epostadresse]

Hans-Petter Fjeld

Kjære Mette,

Takk for raskt svar. Offentlighetsloven sier at hvem som helst kan be om innsyn, uten å identifisere seg nærmere eller å oppgi årsak.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter Fjeld

Hendbukt Mette, Statens vegvesen, Region øst

Hei igjen,

Denne delen av håndboka er unntatt offentlighet av årsaker som jeg har redegjort for i forrige mail.

Med hilsen
Mette Hendbukt

Seksjon: Trafikkforvaltning
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Mobil: +47 48050882 e-post/Lync: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [epostadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hans-Petter Fjeld [mailto:[Innsyns-e-postadresse #70]]
Sendt: 11. januar 2016 15:23
Til: Hendbukt Mette <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsynsbegjæring i Håndbok V821, del 25

Kjære Mette,

Takk for raskt svar. Offentlighetsloven sier at hvem som helst kan be om innsyn, uten å identifisere seg nærmere eller å oppgi årsak.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter Fjeld

vis sitert seksjon

Hans-Petter Fjeld

Kjære Mette,

Takk for raskt svar.

Jeg viser til Offentlighetslovens §31 "Avslag og grunngiving" og ber deg opplyse nærmere grunnlag for avslaget.

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

Hendbukt Mette, Statens vegvesen, Region øst

Hei,

Avslaget er begrunnet i offentleglova §24, 3. ledd.

Lovens bestemmelser om avslag og adgang til klage er å finne i §31 og 32:

§ 31.Avslag og grunngiving
Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.

Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.

§ 32.Klage
Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket. Avgjerder om å gi innsyn kan likevel ikkje påklagast. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak i kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Kongen kan gi forskrift om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder tekne av statlege organ. Kongen kan også gi forskrift om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder av rettssubjekt som er omfatta av § 2 første ledd bokstavane b til d. Når det blir klaga på ei avgjerd frå eit departement, skal departementet opplyse klagaren om at retten til å klage til Sivilombodsmannen ikkje gjeld for avgjerder gjorde av Kongen i statsråd.

Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd. Dette gjeld likevel ikkje når Kongen i statsråd er klageorgan. Regelen i første punktum gjeld heller ikkje i slike tilfelle som fell inn under § 13 tredje ledd, og når spørsmål om nedgradering må leggjast fram for eit anna organ.

Klaga skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Elles gjeld reglane i forvaltningsloven kapittel VI så langt dei passar.

Vedtaket til klageinstansen er særleg tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 overfor kommunar og fylkeskommunar og rettssubjekt som er omfatta av § 2 første ledd bokstavane b til d.

Med hilsen
Mette Hendbukt

Seksjon: Trafikkforvaltning
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Mobil: +47 48050882 e-post/Lync: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [epostadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hans-Petter Fjeld [mailto:[Innsyns-e-postadresse #70]]
Sendt: 11. januar 2016 15:37
Til: Hendbukt Mette <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsynsbegjæring i Håndbok V821, del 25

Kjære Mette,

Takk for raskt svar.

Jeg viser til Offentlighetslovens §31 "Avslag og grunngiving" og ber deg opplyse nærmere grunnlag for avslaget.

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Den aktuelle paragrafen er omtalt på <URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-... >. Spesifikk refererte del av paragrafen er markert med **:

"§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar som gjeld forhandlingar om rammeavtalar med landbruks-, fiskeri- og reindriftsorganisasjonane når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av forhandlingane.

** Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlege innkjøp, til valet av leverandør er gjort. **

Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som gjeld selskap der staten eller ein kommune eller fylkeskommune har eigarinteresser, og som blir behandla av vedkommande organ som eigar, dersom selskapet ikkje er omfatta av verkeområdet for lova her."

Avslaget var litt merkelig, hvis hjemmelen er "omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.", når initiell forklaring var at håndboka er underlagt restriksjoner av "sikkerhetsmessige årsaker". Pågår det en forhandling der denne håndboken kan avsløre forhandlingsposisjonen til det offentlige? Hvordan kan en håndbok som beskriver teknologi avsløre forhandlingsposisjonen til det offentlige? Her var det mye som fikk meg til å undres.

Gorm Eriksen la igjen en merknad ()

Petter, du har klipt feil paragraf har du ikke?

Det er § 24 3. paragraf antar jeg saksbehandler mener. Men det er mange muligheter der og de skal angi nøyaktig hvilken!

"Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville a.) lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er b.) påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare, eller c.) lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette*, eller som er d.) trua av utrydding."

Jeg ville derfor klaget da svaret er ugyldig pga feil saksbehandling og spurt nøyaktig hvilken ordlyd de mener?