Databaseskjema for sak- og arkivsystem

Innsynshenvendelsen ble avvist av Sveio kommune.

Hallvard Nygård

Kjære Sveio kommune,

Søker innsyn i databaseskjema for sak- og arkivsystem. Spesifikt tabeller som inneholder journalposter som inngår i en postliste. Gjelder alle databaser som er brukt til å lagre data som inngår i postliste i årene 2008 til 2019. Ønsker å vite hvilke år som ligger i hvilke tabeller.

Denne henvendelsen er relatert til Offentleglova §9, men jeg ønsker ikke en sammenstilling av selve dataene, kun databaseskjema (eng. Database Schema). Databaseskjemaene kan representeres som skjermbilder fra SQL Studio, som SQL statements (CREATE TABLE), eller lignende.

IT-avdelingen deres må sannsynligvis hente ut disse oversiktene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

postmottak@sveio.kommune.no, Sveio kommune

Dette er ei automatisk stadfesting på motteken e-post til Sveio kommune.
Din førespurnad er motteken og vil bli behandla så snart som mogeleg.

Førespurnader som er underlagd journalføringsplikt blir journalført og
sendt til rett saksbehandlar. Dersom du skal sende personsensitive
opplysningar til Sveio kommune, ber me om at desse ikkje blir sende på
e-post av tryggleiksomsyn. Bruk heller vanleg brevpost.

 

 

Med venleg helsing

Servicekontoret

 

 

 

 

Telefon sentralbord:  53 74 80 00

Besøksadresse: Sveiogata 70
Postboks 40

5559 Sveio

[1]www.sveio.kommune.no
[2][Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.sveio.kommune.no/
2. mailto:[Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

Storli, Bjarte Stølås, Sveio kommune

1 Attachment

Viser til ditt innsynskrav av 19. juni 2019.

 

Sveio kommune avslår med dette ditt innsynskrav, jf. lov om rett til
innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16
(offentlegloven) § 3, andre setning.

 

I ditt krav viser du til offentlegloven § 9. Etter § 9 kan ein krevja
innsyn i «ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i
databasane til organet» (underteikna si kursivering). Slik me tolkar ditt
innsynskrav, krev du ikkje innsyn i opplysningar me har lagra i vårt sak-
og arkivsystem, men innsyn i strukturane for sjølve systemet. Dette fell
utanfor verkeområdet til § 9.

 

Etter offentlegloven § 3 kan ein krevja innsyn i «saksdokument, journalar
og liknande register til organet». Strukturane for saks- og arkivsystem er
ikkje saksdokument eller journalar. Etter forarbeida til offentlegloven
skal «liknande register» bli forstått som «slike register som har ein
liknande funksjon som dei eigentlege journalane, f.eks. enklare postlister
[eller] andre former for saksoversikter og dokumentoversikter, [f.eks.]
såkalla sakskort, som er ei oversikt over dei dokumenta som finst i ei
bestemt sak», jf. Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 119. Basert på dette fell
informasjonen du ber om innsyn i utanfor verkeområdet til § 3, og er
dermed ikkje noko ein har rett til å krevja innsyn i.

 

Du kan klaga på dette avslaget, og fristen for å klage er tre veker, jf.
offentlegloven § 32, jf. forvaltningsloven § 29. Ei eventuell klage skal
sendast til Sveio kommune, som vil formidla klagen vidare til
klageinstansen (Fylkesmannen i Vestland) dersom kommunen etter eiga
vurdering ikkje skulle gjera om vedtaket.

 

 

Med vennleg helsing

Bjarte Stølås Storli
Jurist

Telefon: 53 74 80 11

E-post: [1][epostadresse]

 

Telefon sentralbord: 53 74 80 00
[2]www.sveio.kommune.no
[3][Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Storli, Bjarte Stølås,

Jeg ber om innsyn i strukturene først for å kunne gjøre en faktisk innsyn etter Offl §9. Jeg mener tabellstrukturer for en database er noe man må få tilgang på for å kunne gjøre innsyn etter Offl §9.

Ved å søke innsyn i selve dataene etter §9, så vil dere avvise med helt andre paragrafer basert på hva dataene inneholder (f.eks. "enkle virkemidler" eller taushetsplikt). Jeg ønsker tilgang til å se databasestrukturene først for å kunne lettere avgjøre omfang og innehold i neste forespørsel.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Storli, Bjarte Stølås, Sveio kommune

1 Attachment

God formiddag,

 

Eg viser tilbake til min e-post av 24. juni 2019 og Sveio kommune si
vurdering av at offentlegloven §§ 3 og 9 ikkje gir rett til innsyn i
systemstrukturar slik som du beskriv i din førespurnad.

 

Det er etter vår vurdering heller ikkje nokon føresetnad for innsynskrav
etter offentlegloven § 9 å først ha innsyn i systemstrukturen. Dersom du
ønsker innsyn i ei samanstilling av opplysningar elektronisk lagra i vårt
arkiv, jf. § 9, eller innsyn i journalar eller liknande register, jf. § 3,
oppmodar me deg om å søke om dette. Me vil så foreta ei vurdering av eit
slikt innsynskrav med det mål at du skal få innsyn i alt du har rett til
etter offentlegloven.

 

Eg minner òg om at du har klagerett på vår avgjerd av 24. juni 2019.

 

 

Med vennleg helsing

Bjarte Stølås Storli
Jurist

Telefon: 53 74 80 11

E-post: [1][epostadresse]

 

Telefon sentralbord: 53 74 80 00
[2]www.sveio.kommune.no
[3][Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

 

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Storli, Bjarte Stølås,

Du kan da anse det som en forespørsel om innsyn etter Offl §9. Ønsker innsyn i data som ligger i information schema-tabeller. For eksempel SQL Server, MySQL, PostgreSQL så heter denne 'information_schema'. Det er altså forspørsel om data som kan hentes ut med en enkel databasespørring slik Offl §9 beskriver.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Storli, Bjarte Stølås, Sveio kommune

1 Attachment

God formiddag,

 

Slik Sveio kommune tolkar di melding av 25. juni, blir resultatet i
realiteten det same som innhaldet i innsynskravet ditt av 19. juni. Eg må
derfor vise tilbake til mine e-postar av høvesvis 24. og 25. juni, og
minner igjen om klageretten.

 

Viser òg til at vår postjournal ligg tilgjengeleg på [1]våre nettsider.

 

Med vennleg helsing

Bjarte Stølås Storli
Jurist

Telefon: 53 74 80 11

E-post: [2][epostadresse]

 

Telefon sentralbord: 53 74 80 00
[3]www.sveio.kommune.no
[4][Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Sveio kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sveio kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Databaseskjema for sak- og arkivsystem».

I min epost av 25. juni 2019 forklarer jeg at dette i realiteten er en henvendelse om innsyn etter Offl §9. Jeg ønsker dataene fra information_schema-tabellene til de aktuelle databasene. Disse data er lagret i en database og oppfyller kravene i Offl §9.

Ønsker at dere behandler forespørselen på ny på bakgrunn av denne korrigerte informasjonen. Beklager at det ble upresist.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/databa...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Storli, Bjarte Stølås, Sveio kommune

3 Attachments

Ver vennleg og sjå vedlagde dokument.

 

 

Med vennleg helsing

Bjarte Stølås Storli
Jurist

Telefon: 53 74 80 11

E-post: [1][epostadresse]

 

Telefon sentralbord: 53 74 80 00
[2]www.sveio.kommune.no
[3][Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sveio.kommune.no/
3. mailto:[Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

fmvlpost@fylkesmannen.no,

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over avslag p innsyn B mlo innsyn i databaseskjema for sak og arkivsystem Hallvard N.pdf

    221K Download View as HTML

Vår ref 2019/15570

Vennlig hilsen
Silje Sævik Bøe | seniorrådgjevar
e-post: [epostadresse]

fmvlpost@fylkesmannen.no,

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over avslag p innsyn Sveio innsyn i databaseskjema for sak og arkivsystem Hallvard Ny.pdf

    223K Download View as HTML

Vår ref 2019/14118

Vennlig hilsen
Silje Sævik Bøe | seniorrådgjevar
e-post: [epostadresse]

Kjære Storli, Bjarte Stølås,

Ser du har oversendt to likelydende svar på henholdsvis Sveio og Bømlo. Mine henvendelser er sendt fra to ULIKE OG UNIKE epostadresser i sakssystemet Mimes Brønn. Du må derfor svare til korrekt EPOSTADRESSE, ikke til navnet "Hallvard Nygård".

Fint om du sender Bømlo på ny til korrekt epostadresse. Ellers er henvendelsen ikke besvart.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Fylkesmannen i Vestland avviste klagen for både Sveio og Bømlo. Avslagene var noenlunde like. Klage er sendt til Sivilombudsmannen for begge.

Storli, Bjarte Stølås, Sveio kommune

1 Attachment

God ettermiddag,

 

Dersom noko av det eg har send i samband med innsynssaka som du har hatt
hos Sveio kommune, er kome inn i ei sak hos Mimes Brønn som gjeld Bømlo,
er dette feil, og det må eg i så fall beklaga. Ikkje noko av
korrespondansen mellom deg og Sveio kommune ang. innsynskravet av 19. juni
har noko med Bømlo kommune å gjera. Det er dermed ikkje noko å senda «på
nytt til korrekt adresse».

 

 

Med vennleg helsing

Bjarte Stølås Storli

Jurist

Telefon: 53 74 80 11

E-post: [1][epostadresse]

 

Sentralbord: 53 74 80 00
[2]www.sveio.kommune.no
[3][Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

 

vis sitert seksjon

Kjære Storli, Bjarte Stølås,

Jo.
Har du fått samme epostadresse eller to ulike epostadresser angående disse sakene?

Du har i hvert fall sendt begge svarene til samme epostadresse. De skal til for forskjellige epostadresser. Det er MEGET rart om du har fått Bømlo sin svaradresse via Sveio.

Begge har derfor havnet på samme. Se her:
https://www.mimesbronn.no/request/databa...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Storli, Bjarte Stølås, Sveio kommune

1 Attachment

God formiddag,

 

Dei likelydande e-postane du snakkar om er signert Silje Sævik Bøe, hos
fylkesmannen i Vestland. Du må derfor ta kontakt med ho for å ordna opp i
dette.

 

Med vennleg helsing

Bjarte Stølås Storli

Jurist

Telefon: 53 74 80 11

E-post: [1][epostadresse]

 

Sentralbord: 53 74 80 00
[2]www.sveio.kommune.no
[3][Sveio kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Storli, Bjarte Stølås,

Beklager! Jeg har lest feil navn. Begge hadde 1x B og 2x S i navnet :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære [email address],

Ser dere har oversendt to likelydende svar på henholdsvis Sveio og Bømlo. Mine henvendelser er sendt fra to ULIKE OG UNIKE epostadresser i sakssystemet Mimes Brønn. Du må derfor svare til korrekt EPOSTADRESSE, ikke til navnet "Hallvard Nygård".

Fint om dere sender Bømlo på ny til korrekt epostadresse. Ellers er henvendelsen ikke besvart.

Her kan dere se svarene jeg fikk på epostadressen som angår Sveio:
https://www.mimesbronn.no/request/databa...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

FMVL Postmottak,

Takk for e-post!

Førespurnaden din er motteken og vil bli handsama så snart mogeleg. Alle
e-postar sendt til Fylkesmannen i Vestland som er gjenstand for
sakshandsaming eller har verdi som dokumentasjon, vil bli registrert i
arkivsystemet vårt.

Tenk personvern! Vanleg e-post sendt over internett kan bli lest av
uvedkommande. Send difor ikkje sensitive opplysningar via e-post. Dersom
du treng sende sensitive personopplysningar til oss kan du nytte
skjema [1]Melding til Fylkesmannen.

Ha ein fin dag!

Med helsing

Fylkesmannen i Vestland

Heimeside: [2]https://www.fylkesmannen.no/vestland/

Sikker digital post: [3]Melding til Fylkesmannen

E-post: [4][epostadresse]

 

[5]Personvernerklæring

 

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/melding
2. https://www.fylkesmannen.no/vestland/
3. http://www.fylkesmannen.no/melding
4. mailto:[epostadresse]
5. https://www.fylkesmannen.no/nn/Om-oss/Pe...

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Sivilombudsmannen har bedt FM i Vestland om informasjon. Saksnummer hos SM er 2019/3379.