Colombia og fredsprosessen hos UD

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2014/10811 og saksomslag/dokumentliste i saken.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kveim, Torleif, Utenriksdepartementet

Bistandsinnsyn

 

Det vises til nedenstående innsynsbegjæring der dere ber om alle
dokumenter i sak 2014/10811. Da saken har et større omfang vil vi behøve
noe tid på å behandle den. Vi forventer imidlertid å få den
ferdigbehandlet i løpet av neste uke.

 

Med vennlig hilsen  

 

Torleif Kveim

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for fred og forsoning - Section for Peace and Reconciliation 

Office: (+47) 23 95 09 19

Mobile: (+47) 452 13 268 

 

 

From: Bistandsinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #473]>

 

Sent: lørdag 7. oktober 2017 20:45

 

To: Post UD

 

Subject: innsyn etter Offentleglova - Colombia og fredsprosessen hos UD

 

Kjære Utenriksdepartementet,

 

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2014/10811 og
saksomslag/dokumentliste i saken.

 

Med vennlig hilsen,

 

Bistandsinnsyn

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

 

[Innsyns-e-postadresse #473]

 

Er

 

[Utenriksdepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til
Utenriksdepartementet?

 

I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

 

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

 

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Kjære Kveim, Torleif,

Tusen takk.

Mer tid er aldri noe problem, så lenge vi får et anslag og det hele ikke blir liggende i en skuff. Håper du har hatt en fin helg.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kveim, Torleif, Utenriksdepartementet

4 Attachments

Bistandsinnsyn

 

Det vises til innsynsbegjæring til Utenriksdepartementet av 7. oktober
2017, hvor dere ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2014/10811. Saken
består av 106 dokumenter.

 

Vedlagt til denne e-posten vil dere finne saksomslag/dokumentliste,  samt
dokument nr. 36 og dokument nr. 46 i saken.  

 

Dokument nr. 95 er unntatt offentlighet med henvisning til offentleglova §
20 første 1 ledd bokstav b,  og § 12 første ledd bokstav c. 

 

De øvrige dokumentene er utarbeidet for interne formål og med henvisning
til § 14, første ledd i offentleglova, kan vi dessverre ikke gi innsyn i
disse. 

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert. 

 

Klageadgang: Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3
uker fra mottak i henhold til offentleglova § 31, andre ledd. Avslag på
begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med offentleglova § 32, første
ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29 første ledd og
er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Mvh,

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
| |Torleif Kveim  |
| | |
| |Seniorrådgiver / Senior Adviser |
| | |
| |Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign |
|[1]_tx_id_1_|Affairs |
| | |
| |Seksjon for fred og forsoning – Section for peace and |
| |reconciliation |
| | |
| |Office: +47 23 95 0919 |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

 

From: Bistandsinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #473]>

Sent: lørdag 7. oktober 2017 20:45

To: Post UD

Subject: innsyn etter Offentleglova - Colombia og fredsprosessen hos UD

 

Kjære Utenriksdepartementet,

 

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2014/10811 og 
saksomslag/dokumentliste i saken.

 

Med vennlig hilsen,

 

Bistandsinnsyn

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

 

[Innsyns-e-postadresse #473]

 

 Er

 

 

[Utenriksdepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

 

feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til 
Utenriksdepartementet?

 

 

I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

 

 

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

 

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli 
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og 
åndsverk her:

 

 

 

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

 

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne 
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #473]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02014010811#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links

Kjære Utenriksdepartementet,

Viser til delvis avslag på innsyn i sak 2014/10811 datert 20. oktober 2017 der saksbehandler er Torleif Kveim.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt og om en ny klagefrist fra begrunnelsen er mottatt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Det er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69 at § 20 er et unntak som kun kan brukes sammen med § 12 om man vil unnta hele dokumenter:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Om det ikke er grunnlag for å bruke § 12 skal dokumentet sladdes og gis ut. Minner i denne sammenhengen om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Min erfaring er at UD alltid bruker § 12 sammen med § 20.

Det er ikke slik paragrafen er ment å brukes, og jeg mener det er kritikkverdig at dere som behandler så mange dokumenter som faller innunder dette unntaket ikke respekterer intensjonen i loven.

Unntak etter offl. § 14 første ledd krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen.

I en såpass omfattene og interessant sak bør det være adgang til å gi ut noen av dokumentene.

Minner også om at kommunikasjonen ikke lenger er organintern dersom den har vært sendt ambassader eller underordnede organ som Norad.

Sivilombudsmannen konkluderer eksempelvis med at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, som Kripos, må regnes som flere organer i sak 2014/2292, jf. følgende utdrag fra uttalelsen: «De enkelte politidistriktene regnes som egne organer i offentleglovas forstand, jf. NOU 2003: 30 side 265. Det må derfor legges til grunn at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, slik som Kripos, også regnes som ulike organer. Utveksling av dokumenter mellom de forskjellige politiorganene vil altså normalt medfører at dokumentene mister sin organinterne karakter.»

Alle paragrafer unntatt § 13 og ett av unntakene som faller innunder § 5 er kan-unntak, det betyr at organet kan gi ut dokumentene selv om det er mulig å unnta dem. Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Vennlig hilsen,

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Jahnsen, Bjørn Staurset, Utenriksdepartementet

5 Attachments

Vi viser til innsynsbegjæring fra Bistandsinnsyn mottatt på e-post 7.
oktober 2017, hvor det bes om innsyn i alle dokumenter i sak 14/10811,
samt saksomslag/dokumentliste. Utenriksdepartementet (UD) besvarte
henvendelsen 20. oktober, og ga i denne sammenheng innsyn i to av
dokumentene i saken, samt dokumentlisten. Bistandsinnsyn henvendte seg til
UD ds. med en anmodning om en nærmere begrunnelse for avslagene.
Utenriksdepartementet gir her en utvidet begrunnelse for avslagene.

 

1.           Unntak for organinterne dokumenter

Bortsett fra dokument nr. 95 i saken, er alle saksdokumentene
organinterne. Disse dokumentene er utarbeidet i utenrikstjenesten for
organets interne saksforberedelse. Disse er ikke sendt til mottakere
utenfor utenrikstjenesten. Vilkårene for unntak etter § 14 første ledd i
lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offenteleg
verksmed (offentleglova) er dermed oppfylt.

 

I e-posten 20. oktober skriver du at «kommunikasjonen ikke lenger er
organintern dersom den har vært sendt ambassader […]». I den forbindelse
vil vi påpeke at utenrikstjenesten - Utenriksdepartementet og norske
utenriksstasjoner - normalt anses å være ett organ. Dette er blant annet
lagt til grunn i merknadene til § 14 i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Om lov
om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), se
kapittel 16, og i uttalelser fra Sivilombudsmannen.

 

2.           Vurdering av merinnsyn

Selv om de aktuelle dokumentene kan unntas fra innsyn etter offentleglova
§ 14 første ledd, følger det av lovens § 11 at departementet har plikt til
å vurdere merinnsyn i dokumentene. Slikt innsyn bør gis dersom «omsynet
til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak».
Utenriksdepartementet vurderte merinnsyn i forbindelse med den
opprinnelige innsynsbegjæringen.

 

I en fornyet vurdering har vi funnet å kunne gi ut dokument nr. 5, nr. 20
og nr. 58 i saken. De to førstnevnte dokumentene er delvis sladdet etter §
14 første ledd. Disse tre dokumentene er vedlagt.

 

For de øvrige dokumentene i saken er det departementets syn at de hensyn
som tilsier merinnsyn i dette tilfellet ikke veier tyngre enn de hensyn
som tilsier at dokumentet unntas offentlighet. I denne sammenheng er
Norges rolle som garantistland i den colombianske fredsprosessen tillagt
vekt. Arbeid med fredsprosesser forutsetter overholdelse av prinsippet om
fortrolighet.  

 

3.           Offentleglova § 20 - utenrikspolitiske interesser

Innsyn i dokument nr. 95 i saken ble avslått med hjemmel i § 20 første
ledd bokstav b i offentleglova. Bestemmelsen gir adgang til å unnta
opplysninger når det er påkrevd av «omsyn til Noregs utanrikspolitiske
interesser» og «opplysningane er mottekne under føresetnad av eller det
følgjer av praksis at det ikkje skal offentleggjerast.»

 

Dokumentet er en diplomatisk note fra Ecuadors utenriksministerium om
fredsprosessen. Det er internasjonal praksis for at denne typen
opplysninger som formidles i noten utveksles i fortrolighet. Utlevering
vil være i strid med fortrolighetsprinsippet og kan skade Norges
utenrikspolitiske interesser. Vilkårene for unntak etter offentleglova §
20 første ledd bokstav b er derfor oppfylt.

 

I en fornyet vurdering har vi funnet å kunne gi ut følgebrevene til noten.

 

4. Vurdering av merinnsyn

Selv om de aktuelle dokumentene kan unntas fra innsyn etter offentleglova
§ 20 første ledd bokstav b, følger det av lovens § 11 at departementet har
plikt til å vurdere merinnsyn i dokumentene. Innsyn bør gis dersom
«omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»
Utenriksdepartementet vurderte merinnsyn i forbindelse med den
opprinnelige innsynsbegjæringen. Det er ikke praksis for å offentliggjøre
denne typen noter. Hensynet til praksis og fortrolighet veier etter
departementes syn tyngre enn hensynet til offentlighetens interesse av
innsyn i denne saken.

 

Utenriksdepartementet gjør oppmerksom på at Kongen i statsråd er
klageinstans for departementets avgjørelse i innsynssaken. Klagefrist er
tre uker, jf. offentleglova § 32 tredje ledd, jf. forvaltningsloven § 29.
Adgangen til å få saken prøvet for Sivilombudsmannen går tapt dersom
Kongen i statsråd fatter en avgjørelse i saken, jf. sivilombudsmannsloven
§ 4 andre ledd bokstav b.

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn Jahnsen

seniorrådgiver

 

 

 

[1]cid:image001.png@01D19C8E.0665F7D0 Bjørn Jahnsen

Seniorrådgiver /
Senior Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for fred og
forsoning – Section
for Peace and
Reconciliation

Mobile: +47 971 64
843

Office: +47 23 95 11
41

[2]www – [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Kjære Jahnsen, Bjørn Staurset,

Takker for en seriøs klagebehandling – i kontrast til hva Norad beklageligvis holder på med om dagen. Vi vil vurdere å ta saken til Sivilombudsmannen etter å ha sett nærmere på deres avgjørelser.

Med ønske om en fortsatt god uke.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Jahnsen, Bjørn Staurset, Utenriksdepartementet

Away. Back in the office 6 November.