Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering

Vi venter på at Monica Stensrud skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter, møtereferat og all korrespondanse knyttet til innkjøp og implementering av teknologien for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering som er omtalt i Aftenposten 9. mai.

– Vurderingene etaten har gjort i forhold til innførselen av GDPR og ny personopplysningslov, især sett opp mot bruken av den nye teknologien.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Offentlighetsloven stiller krav om saksbehandling innen 3 virkedager. Dere kan altså ikke bruke 14 dager, slik dere angir i svaret til meg. Normal saksbehandlingstid gjelder ikke i innsynssaker.

Ber om bekreftelse på at dette er mottatt og vil bli efterlevet.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/00001-427 Innsyn i dokumenter, møtereferat og korrespondanse
knyttet til innkjøp og implementering av Bymiljøetatens system for
skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering for saken Innsyn 2018 er
utsendt av Bymiljøetaten. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Takk. Ser frem til å få resten.

Ønsker dere en god pinsehelg.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Viser til brev datert 18. mai med referanse 18/00001-427.

Ber om en tidsangivelse for ferdigstilling av resten av dokumentene i saken.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 17/04014-405 INNSYN I DOKUMENTER, MØTEREFERAT OG KORRESPONDANSE
KNYTTET TIL INNKJØP OG IMPLEMENTERING AV BYMILJØETATENS SYSTEM FOR
SKILTAVLESNING I FORBINDELSE MED BEBOERPARKERING for saken
Kundehenvendelser beboerparkering 2017-2018 er utsendt av Bymiljøetaten.
Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, bymiljøetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Imidlertid kan jeg akseptere at dere svarer etter ferien, men da forventer jeg at dere følger opp.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bymilj...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/00001-507 Klage - Innsyn i dokumenter, møtereferat og
korrespondanse knyttet til innkjøp og implementering av Bymiljøetatens
system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering for saken
Innsyn 2018 er utsendt av Bymiljøetaten. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, bymiljøetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering».

Jeg ba om innsyn den 9. mai. Først 5. juni fikk jeg oversendt alle dokumenter. Dere har altså overskredet alle frister i betydelig grad.

Imidlertid var det sladdet ganske mye i mange av dokumentene, uten at dere har hjemlet dette i kapittelet om unntak etter offentleglova eller opplyst om klageadgang.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt.

Dette skal dere gi innen 10 arbeidsdager, og jeg håper dere denne gang kan holde fristene:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Minner også om at man ikke kan unnta hele dokumenter uten å samtidig vise til en av bokstavene i § 12 for flere av hjemlene. Det er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Om det ikke er grunnlag for å bruke § 12 skal dokumentet sladdes og gis ut. Minner i denne sammenhengen om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Unntak etter offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd første punkt gjelder sensitive personopplysninger, og kan ikke brukes for å unnta personopplysninger som sådan eller andre opplysninger. Dette er utdypet på s. 78 i rettleiaren. Videre kan dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger også frigis dersom personalia strykes slik at dokumentene ikke er identifiserbare. Vi minner også om at offentlig ansatte ikke har krav på unntak for opplysninger som belyser kritikkverdig opptreden i deres stilling.

Offentleglova § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd andre punkt gjelder forretningshemmeligheter, men det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre hva som kan unntas – opplysningene må ha reell betydning for konkurranse. Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn» (viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349).

Unntak etter offl. § 14 første ledd krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen.

For at det skal være hjemmel for å bruke § 15 forutsettes det at unntak er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser. § 15 tredje ledd kan ikke brukes alene, men må brukes sammen med et av de første to leddene.

Unntak etter § 18 kan kun benyttes når organet er part i saken det dreier seg om. § 20 forutsetter at innsyn er påkrevet av hensyn til utenrikspolitiske interesser, og har et strengt skadekrav. Det er ikke tilstrekkelig for å gjøre unntak at dokumentet gjelder våre interesser utenlands, og heller ikke fordi det er et dokument som gjelder innenrikspolitiske interesser som angår vår utenrikspolitikk. § 21 gir kun anledning til å unnta opplysninger dersom det er påkrevet av hensyn til nasjonal trygghet eller forsvar; fjerntliggende og små skadevirkninger er ikke tilstrekkelig for å benytte hjemmelen.

Unntak etter § 22 omfatter bare dokument som direkte inngår som ledd i budsjettforberedelsene. Unntak etter § 23 skal sikre offentlige organers posisjon i forhandlinger. Når forhandlingene er over, er det normalt ikke lenger behov for vern av slike dokumenter, og innsyn skal gis. For de fleste av hensynene som § 24 skal sikre gjelder det at de etter noen tid ikke vil være tilstede.

Det er ikke adgang til å unnta arbeidsavtale, opplysninger om bruttoutbetalinger eller dokumenter som gjelder forberedelse eller oppfølging av tilsettingssaker med henvisning til § 25. Innsyn i bruttoutbetalinger gis ved oppstilling av informasjonen i et nytt dokument. I forhold til § 26 kreves kreves det, for å kunne unnta, at det er snakk om konkrete opplysninger om et forskningsprosjekt i en sak som gjelder økonomisk stønad eller rådgivning fra det offentlige i forbindelse med prosjektet.

Alle unntak unntatt § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd punkt 1 er kan-unntak, det betyr at organet kan gi ut dokumentene selv om det er mulig å unnta dem. Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bymilj...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/00001-540 Klage - innsyn i dokumenter, møtereferat og
korrespondanse knyttet til innkjøp og implementering av Bymiljøetatens
system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering for saken
Innsyn 2018 er utsendt av Bymiljøetaten. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, bymiljøetaten sin sladding av min innsynshenvendelse «Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering».

Kravet er delvis avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2.

Vi vil med dette påklage sladdingen.

Bymiljøetaten oppgir å ha sladdet følgende:
- enhetspriser samt opplysninger som kan bidra til å identifisere enhetspriser,
- rabattprosenter,
- driftsmarginer,
- produksjonsmetoder spesifikke for leverandøren,
- opplysninger i forhold til produktutvikling/fremtidige produktlanseringer,
- tekniske tegninger eller beskrivelser
- unike trekk ved produktet

I tillegg oppgir etaten å ha drøftet behovet for hemmeligholdelse med «sine avtaleparter».

Vi minner om at det ikke er opp til avtalepartene selv å avgjøre hva som skal unntas offentlighet; det må være snakk om opplysninger som er av betydning for konkurranse, og det er også et visst skadekrav, en kan ikke unnta alle opplysninger som har betydning for konkurranse, det må være snakk om opplysninger som kan føre til reell økonomisk skade for avtalepartene om de offentliggjøres. I tillegg må etaten selvstendig og uavhengig av avtalepartene vurdere dette spørsmålet, selv om de innhenter partenes vurderinger.

Det er ryddig å innhente slike vurderinger skriftlig. Vi legger til grunn at etaten har gjort dette, og ber derfor i forbindelse med klagesaken om svar på hvorvidt innhenting av avtalepartenes mening om saken er gjort muntlig eller skriftlig.

Vi ber etaten gjøre en grundig vurdering av om alle de sladdete opplysningene virkelig oppfyller skadekravet i denne typen saker. Er de f.eks. allerede offentliggjort andre steder, f.eks. på avtalepartenes nettsider, eller av liten betydning for konkurranse og ikke vil kunne føre til økonomiske tap for partene om de offentliggjøres, skal dette ikke sladdes.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 ff.:

«Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av ”konkurransemessig betydning” for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei. Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.»

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en «forretningshemmelighet».

Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbyderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Vi viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

«Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne».

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

«Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.»

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. I tillegg til at saken gjelder innsyn i miljøinformasjon, er det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

Det er også grunn til å trekke frem formålet som er angitt i § 1-1 i forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402. Det fremgår at forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I tillegg skal forskriften bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene. Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn».

Vi viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349: «Etter ombudsmannens syn er begrunnelsen som er gitt ikke tilstrekkelig for å unnta opplysninger i et slikt omfang som er gjort for crew nationality list. Det er uklart hvilke konkrete skadevirkninger det vil få om opplysningene det er snakk om offentliggjøres før kreditering er avgjort. … I den forbindelse er det grunn til å nevne at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for at det aktuelle selskapet foreslår en sladding etter dialog med forvaltningen. Det er likevel forvaltningens ansvar å gjøre en konkret vurdering av om de ulike opplysningene faktisk skal sladdes. … Ombudsmannen kan ikke se at det er foretatt en slik bred helhetsvurdering som er påkrevd i dette tilfellet. Begrunnelsen som er gitt er for knapp til at ombudsmannen kan ha noen klar oppfatning av om behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn. Selv om innsyn i rollelisten sammen med manuset vil kunne virke skadelig for lanseringen av filmen, er det ikke åpenbart hvordan den aktuelle rollelisten alene vil ha en slik virkning.»

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold». Sivilombudsmannen legger til grunn en absolutt frist på 10 dager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bymilj...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/00001-629 Klage over innsyn etter Offentleglova -
Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering
for saken Innsyn 2018 er utsendt av Bymiljøetaten. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, bymiljøetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering».

Viser til deres svar til meg av 22. juni 2018.

Jeg har allerede bedt at dersom dere gir delvis avslag etter en ny vurdering, skal saken oversendes overordnet organ for en ny behandling.

Ber om at dette blir gjort, og en bekreftelse på det.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bymilj...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/00001-708 Klage over innsyn etter Offentleglova -
Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering
- Ny henvendelse for saken Innsyn 2018 er utsendt av Bymiljøetaten. Se
vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, bymiljøetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bymiljøetatens system for skiltavlesning i forbindelse med beboerparkering».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Dere hevder at dere kan bruke "noe tid" på saken når dere allerede har brutt loven og overskredet alle frister med uakseptable multiplum.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.
Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bymilj...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/00001-859 Krav om innsyn i dokumenter vedrørende innkjøp og
implementering av teknologi for skiltavlesning - Oversendelse til
Fylkesmannen - Kopi til klager for saken Innsyn 2018 er utsendt av
Bymiljøetaten. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Johansen, Cathrine,

1 Attachment

 

Oslo kommune, bymiljøetaten

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/23697-21 Orientering om ytterligere redegjørelse til
Fylkesmannen - taushetsbelagte opplysninger vedrørende innkjøp og
implementering av teknologi for skiltavlesning for saken Krav om innsyn i
dokumenter vedrørende innkjøp og implementering av teknologi for
skiltavlesning er utsendt av Bymiljøetaten. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post.

Ahmed, Hafeez,

1 Attachment

 

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Oslo kommune - Bymiljøetaten - innsyn i
dokumenter vedr innkjøp og implementering av teknologi for skiltavlesning
ved beboerparkering

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.