Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er B. Waldron, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune

Vi venter på at B. Waldron skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Moss kommune,

21. september 2012 sendte Datatilsynet brev til Moss kommune med tittel «Tilbakemelding - Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune».

Jeg ber om saks- og dokumentnummer til dette dokumentet hos dere, samt innsyn i alle dokumenter arkivert i samme sak.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Moss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Moss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Etter 9 antall dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bruk_a...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Mottak Post, Moss kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henvendelser som krever svar besvares så snart som mulig.

We confirm the reception of your e-mail to [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Your mail will be forwarded to the right departement
and answered as soon as possible.

Moss kommune
Sentralarkivet
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
T + 47 69 24 80 31 Fax + 47 69 24 80 01
E-mail: [Moss kommune henvendelses-e-postadresse] Web: http://www.moss.kommune.no

Åpningstider / Opening hours:
Kl 08:00 - 15:45 ( 3:45 p.m.)
Sommertid / In summer 15 May - 15 Sept.
kl 08.00 - 15.00 (3 p.m.)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #220]]
Sendt: fredag 11. november 2016 09.52
Til: Mottak Post <[Moss kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune

Kjære Moss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Moss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Etter 9 antall dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bruk_a...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #220]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Terje Jensen, Moss kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Innsynsbegj ring p 124721 bruk av nettskyen Microsoft Office 365 Moss Kommune 1.pdf

    324K Download View as HTML

Se vedlegg

 

Kjære Moss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Moss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune».

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 24 gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter.

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 14 gjelder ikke dokumenter som er blitt sendt ut av organet.

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 15 andre ledd gjelder deler av dokumenter og ikke hele dokumenter. Videre er det et krav at unntak skal være påkrevd av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentlige sine interesser i saken.

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 13 gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumenter.

Taushetsplikten forutsetter at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en ”forretningshemmelighet”. Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbuderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Vi viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

”Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne”.

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. Det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32 tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold», og om offentlighetslovens § 29 første ledd første punktum, hvor det fremgår at organet skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bruk_a...

Det bes også om en liste over alle dokumentene i sak 12/4721,

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Mottak Post, Moss kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henvendelser som krever svar besvares så snart som mulig.

We confirm the reception of your e-mail to [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Your mail will be forwarded to the right departement
and answered as soon as possible.

Moss kommune
Sentralarkivet
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
T + 47 69 24 80 31 Fax + 47 69 24 80 01
E-mail: [Moss kommune henvendelses-e-postadresse] Web: http://www.moss.kommune.no

Åpningstider / Opening hours:
Kl 08:00 - 15:45 ( 3:45 p.m.)
Sommertid / In summer 15 May - 15 Sept.
kl 08.00 - 15.00 (3 p.m.)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #220]]
Sendt: mandag 21. november 2016 13.06
Til: Mottak Post <[Moss kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune

Kjære Moss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Moss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune».

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 24 gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter.

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 14 gjelder ikke dokumenter som er blitt sendt ut av organet.

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 15 andre ledd gjelder deler av dokumenter og ikke hele dokumenter. Videre er det et krav at unntak skal være påkrevd av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentlige sine interesser i saken.

Avslaget som er hjemlet i offentleglova § 13 gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumenter.

Taushetsplikten forutsetter at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en ”forretningshemmelighet”. Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbuderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Vi viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

”Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne”.

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. Det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32 tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold», og om offentlighetslovens § 29 første ledd første punktum, hvor det fremgår at organet skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bruk_a...

Det bes også om en liste over alle dokumentene i sak 12/4721,

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #220]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Terje Jensen, Moss kommune

2 Attachments

 

 

 

B. Waldron   
   

 

   

 

 

 

 

 

Deres ref.:
                                                                       
Vår ref.: 16/61140/TJ                                                     
Dato: 13.12.2016

 

Svar på klage over innsyn

 

 

Moss Kommune henviser til din klage over innsynshenvendelse etter
Offentlighetslova – Bruk av nettskyen, mottatt hos oss mandag 21. november
2016. Vi har nå gjennomgått dokumentene i saken på nytt og besluttet å gi
innsyn i noen av dokumentene.  Når det gjelder databehandleravtalen som er
inngått mellom Moss Kommune og Microsoft inneholder dette dokumentet
bedriftssensitiv informasjon om tekniske innretninger og fremgangsmåter og
annen informasjon som utgjør drifts – og forretningsforhold hos Microsoft
som det av særlig konkurransemessig betydning å hemmeligholde og som
følgelig unndras fra offentlighet i medhold av offentliglova § 13, jfr
forvaltningslovens § 13, første ledd nr 2. Vi opprettholder derfor vår
tidligere beslutning om å unndra dette fra offentligheten.

Hva gjelder Moss Kommunes risikovurderinger av skytjenester er dette
materialet samt vurderingene som er gjort vedrørende informasjonssikkerhet
i eksisterende og fremtidig løsning unntatt fra offentlighet med hjemmel i
offentliglova § 24, tredje ledd, fordi offentliggjørelse i seg selv vil
øke sårbarheten i kommunen på en måte som innebærer en økt
sikkerhetsrisiko. Vi opprettholder derfor vår tidligere beslutning om å
unndra dette fra offentligheten.

Også beslutningen om å unndra dokumentasjon vedrørende kommunens interne
saksforberedelser og interne vurderinger, det være seg interne
saksdokumenter og mailkorrespondanse, i tilknytning til anskaffelse av
skytjenester, opprettholdes med henvisning til offentliglova § 14, som
begrenser innsynsretten for organinterne dokumenter.  Det samme gjelder
for dokumentasjonen som inneholder råd og veiledning innhentet fra ekstern
rådgiver for bruk i den interne saksforberedelse. Dette er konkrete råd i
en konkret sak, og kommunen kan ikke se at det foreligger grunnlag for mer
offentlighet i dette. Dermed unndras dette fra offentligheten i medhold av
offentliglova § 15, tredje ledd, jf § 15, annet ledd. 

Det gis innsyn i dokumentet «Spørsmålsliste til Microsoft Live edu og
Office 365», da dette ikke inneholder forretningshemmeligheter eller
opplysninger som av konkurransemessige hensyn bør tilbakeholdes. 

Når det gjelder dokumentet som inneholder «Tilbakemelding – Bruk av
nettskyen Microsoft Office 365 – Moss kommune», som inneholder vurderinger
av informasjonssikkerheten i eksisterende og fremtidig løsning, vil dette
utleveres sladdet, da deler av dette sier noe om tilstanden i Moss kommune
ved behandling av personopplysninger. Offentlighet om dette gjør kommunen
sårbar. Det gis derfor kun delvis innsyn, i medhold av offentliglova 24,
tredje ledd.  Avslag på krav om innsyn kan påklages med hjemmel i
offentliglova § 32.  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak i kommunalt
eller fylkeskommunalt organ. 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

 

Med hilsen

 

 

Terje Jensen

sikkerhetsansvarlig (tlf 951 74 682

 

 

Dokumenter vedlagt    
saken
Dok.nummer Tittel
Dato
13.12.2016 97233 Spørsmålsliste til Microsoft Live med svar
fra MS (L)(912266)
13.12.2016 97234 Uttalelse fra Simonsen ifm
databehandleravtale med MS ifm Azure
(L)(912269)
13.12.2016 97235 Tilbakemelding - Bruk av nettskyen
Microsoft Office365 sladdet versjon

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|Kopi til: |  |  |  |
|--------------------+--------------------+-------+----------------------|
|  |  |  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

Jeg vil gjerne vite hvorfor klagen ennå ikke er blitt oversendt til klageinstansen i tråd med loven.

Den 21. november 2016 skrev B. Waldron:
> Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av
> dokumentet, ber vi om at klagen oversendes klageinstans,
> jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Etter offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid. Klagen ble fremmet for 23 dager siden.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Mottak Post, Moss kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henvendelser som krever svar besvares så snart som mulig.

We confirm the reception of your e-mail to [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Your mail will be forwarded to the right departement
and answered as soon as possible.

Moss kommune
Sentralarkivet
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
T + 47 69 24 80 31 Fax + 47 69 24 80 01
E-mail: [Moss kommune henvendelses-e-postadresse] Web: http://www.moss.kommune.no

Åpningstider / Opening hours:
Kl 08:00 - 15:45 ( 3:45 p.m.)
Sommertid / In summer 15 May - 15 Sept.
kl 08.00 - 15.00 (3 p.m.)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #220]]
Sendt: onsdag 14. desember 2016 10.11
Til: Mottak Post <[Moss kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune

Jeg vil gjerne vite hvorfor klagen ennå ikke er blitt oversendt til klageinstansen i tråd med loven.

Den 21. november 2016 skrev B. Waldron:

vis sitert seksjon

Etter offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid. Klagen ble fremmet for 23 dager siden.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #220]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Terje Jensen, Moss kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over innsynshenvendelse etter offentlighetslova bruk av nettskyen Microsoft Office 36 1.pdf

    219K Download View as HTML

Se vedlegg

 

Cathrine Lied Meyer,

1 Attachment

Vedlagt følger vårt vedtak av 10.4.2017 i innsynssak.

Vedtaket sendes kun per epost.

Vennlig hilsen

Cathrine Lied Meyer
seniorrådgiver
Juridisk avdeling
Fylkesmannen i Østfold
Tlf: 69 24 70 57 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er B. Waldron, vennligst logg inn og gi alle beskjed.