Brodtkorbs kunder

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statsministerens kontor,

Julie Brodtkorb ble i statsråd 16. oktober 2013 utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor. Kvelden før hadde hun oversendt SMK en liste over bl.a. kunder hun hadde arbeidet for som administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået JKL Group. Listen ble ikke behandlet av regjeringsråden før etter utnevnelsen, og den ble utvidet flere dager senere.

Jeg ønsker innsyn i dette dokumentet.

Med vennlig hilsen,

Daniel

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

1 Attachment

Hei,

Vi viser til din e-post 22. desember 2016, der du ber om innsyn i et dokument med en oversikt over statssekretær Julie Brodtkorbs tidligere kundeforhold.

Statssekretær Julie Brodtkorb delte informasjon om sin kundekrets i JKL med regjeringsråden. Dette er opplysninger som det påligger en plikt til å nekte innsyn i, da konkurrenter av JKL vil kunne nyttiggjøre seg disse og som dersom de gjøres offentlig kjent derfor kan ha skadelige virkninger for konkurranseevnen til JKL, jf. offl. §13 første ledd sammenholdt med fvl. § 13 første ledd nr. 2.
Da det er offentlig kjent at Brodtkorb har hatt selskapene Ruter og Innovasjon Norge som kunder, er dette ikke taushetsbelagt, jf. forvaltningsloven § 13 a første ledd nr. 3. Det gis derfor innsyn i disse opplysningene. Det er også funnet grunn til å gi innsyn i de delene av listen som ikke er navn på konkrete kunder (dvs. innledningen). Vedlagt følger en kopi av listen, der taushetsbelagte opplysninger er sladdet.

Avslaget kan påklages etter reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at innsyn i listen allerede har vært behandlet av ombudsmannen som ikke fant grunn til å gå videre med saken - se https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Med hilsen,
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Daniel [mailto:[Innsyns-e-postadresse #253]]
Sendt: 22. desember 2016 11:15
Til: Postmottak SMK
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Brodtkorbs kunder

Kjære Statsministerens kontor,

Julie Brodtkorb ble i statsråd 16. oktober 2013 utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor. Kvelden før hadde hun oversendt SMK en liste over bl.a. kunder hun hadde arbeidet for som administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået JKL Group. Listen ble ikke behandlet av regjeringsråden før etter utnevnelsen, og den ble utvidet flere dager senere.

Jeg ønsker innsyn i dette dokumentet.

Med vennlig hilsen,

Daniel

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------