Blokkering av tilgang til OEP for utvalgte webklienter

Innsynshenvendelsen ble avvist av Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg ser at DIFIs tjeneste Offentlig Elektronisk Postjournal (www.oep.no) nå blokkerer enkelte klienter fra å snakke med tjenesten. Det gjelder i hvert fall klientene curl og libwww-perl. Blokkeringen startet 2017-03-02. Blokkeringen gjøres så vidt jeg kan se ved å se på HTTP-hodefeltet User-Agent, når det inneholder verdien "curl/7.38.0" og "lwp-request/5.824 libwww-perl/5.825". Det gjelder ikke når "Wget/1.16 (linux-gnu)" og en rekke andre verdier brukes.

Kan dere sende meg oversikt over alle DIFIs dokumenter som omhandler denne endringer i tilgangen til oep.no (dvs. en journalutskrift)?

Kan dere sende meg kopi av dokument som viser hvilke User-Agent-verdier som blokkeres, samt dokument som forklarer det juridiske grunnlaget for å nekte klienter som bruker enkelte navn tilgang til OEP?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder sak: Innsynshenvendelse 2017-04-20 om blokkering av utvalgte webklienter

Kan dere fortelle meg hvilket saksnummer min henvendelse fikk i DIFIs offentlige postjournal?

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Sandal, Jakob Andre, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Vi beklager sen tilbakemelding på din forespørsel.

Årsaken til endringene i tilgang er endringer i standardregler i
brannmuroppsett hos driftsleverandør. Difi har ikke saksdokumenter som
omhandler endringen i brannmuroppsett.

Din henvendelse har saksnummer 2017/744 i Difis journal i OEP.
 

Med vennlig hilsen

Jakob A. Sandal
Seniorrådgiver
Seksjon for strategi og tenesteutvikling

Avdeling for IT drift og utvikling
Mob. +47 977 77 392

 
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00
[1]www.difi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #350]]
Sendt: 27. april 2017 09:23
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Blokkering av tilgang til
OEP for utvalgte webklienter

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder sak: Innsynshenvendelse 2017-04-20 om blokkering av utvalgte
webklienter

Kan dere fortelle meg hvilket saksnummer min henvendelse fikk i DIFIs
offentlige postjournal?

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal
behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første
ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at
innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager,
jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn
i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I
særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen
lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag
eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle
foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både
regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se
St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21
(1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder
i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16,
jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt
inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om
innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst
i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må
vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva
omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber
at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg.
Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall
innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar,
kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller
mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir
tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det
er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed
ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi
viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i
forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til
er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som
hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen
kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner
som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle
offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av
gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny
lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer
enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan
tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er
klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt
innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte
opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #350]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[3]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.difi.no/
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #350]
3. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Difi legger også på sperrer for enkelte user agents i Einnsyn.no: https://www.mimesbronn.no/request/blokke...