Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg ønsker å få saksgrunnlaget for hvorfor dere har sperret webklienter ('user-agent') som inneholder 'Einnsyn downloader'. Ønsker også en komplett liste over alle webklienter som har sperret tilgang til Einnsyn.no.

Følgende virker ikke:
- "Einnsyn downloader. Created by @hallny."
- "Einnsyn downloader."
- "Einnsyn downloader"

Følgende virker
- "Einnsyn downloade"
- "Hvilken hjemmel har dere for dette?"
- "curl/7.38.0" (ref saksnummer 2017/744)
- "lwp-request/5.824 libwww-perl/5.825" (ref saksnummer 2017/744)
- "Wget/1.16 (linux-gnu)" (ref saksnummer 2017/744)

Dere har altså spesifikt sperret denne webklienten. Jeg ønsker innsyn i saksdokumenter relatert til denne endringen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter».

Innsynshenvendelsen er ikke besvart.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Os, Stein Magne, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Takk for din henvendelse og takk for din interesse i eInnsyn.

Vi viser til i Offentlegforskrifta § 6 siste ledd, siste setning:
 
Offentleg elektronisk journal for organ som er omfatta av ordninga etter fyrste ledd, skal innrettast slik at det ikkje skal vere mogleg å få treff på personnamn i innførslar i journalane som er eldre enn eit år.
 
Vi viser videre til Kongeleg resolusjon 17. oktober 2008 om iverksettjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd og forskrift til lova: https://www.regjeringen.no/globalassets/... side 46
 
… Eit viktig spørsmål under høyringa har vore i kva grad det bør gjelde ytterlegare avgrensingar for å vareta personvernomsyn. I høyringsnotatet etterlyste departementet synspunkt på om det burde vere ei søkjesperre på personnamninnførslar slik at ein ikkje kunne få treff på slike innførslar i journalane som blir gjort tilgjengelege på Internett når innførslane er meir enn eitt år gamle og om systemet burde innrettast slik at det ikkje kan søkjast i journalane frå eksterne søkjemotorar. Departementet har kome til at personvernomsyn taler for at det i forskrifta blir fastsett at det skal vere ei søkjesperre slik at det ikkje skal vere mogleg å få treff på personnamninnførslar som er meir enn eitt år gamle. Kravet om at det skal vere ei slik søkjesperre gjeld berre i høve til dei organa som er omfatta av ordninga med Offentleg elektronisk postjournal, ikkje for organ som legg journalane sine ut på Internett utan å vere omfatta av ordninga. Departementet har vurdert om det burde innførast eit krav om søkjesperre også for organ som ikkje er omfatta av ordninga, men har kome til at det ikkje vil vere føremålstenleg å innføre eit slik krav no. Dette bør heller innførast ved ei eventuell utviding av kva organ som skal vere med i ordninga med Offentleg elektronisk postjournal.
 
Når det gjeld høvet til å søkje frå eksterne søkjemotorar, vil moglegheita til å stenge for dette avhenge av kva som til einkvar tid er teknisk mogleg. Dette eignar seg difor dårleg for regulering i forskrift. Det vil likevel bli lagt opp til at systemet, så langt det er praktisk mogleg, skal bli innretta slik at det ikkje kan søkjast frå eksterne søkjemotorar i journalane som leggjast ut. Desse avgrensingane vil berre få verknad for organ som er omfatta av plikta til å gjere journalar tilgjengelege på Internett, sidan berre desse vil vere omfatta av den felles offentlege elektroniske postjournalen.
 
Ein vil i nær framtid kome attende til korleis ein skal handtere ivaretakinga av personvernomsyn vedrørande mogleg bygging av personprofilar på grunnlag av postjournalar som er lagde ut på Internett av organ som ikkje er omfatta av OEP-ordninga. …
 
Det er konkrete krav til søket, forhindring av indeksering og ivareta personvernet med hensyn til bygging av personprofiler. Det har over tid ikke vært endring i kravene og de er fremdeles gyldige for eInnsyn. Difi er pålagt å innføre tiltak for å ivareta disse kravene. Tiltakene implementert i løsningen er valgt av etableringsprosjektet til eInnsyn. Tiltakene ble gjort etter en risikovurdering der hensynet til personvernet ble veiet opp mot krav i offentleglova, samtidig som brukeropplevelsen ikke skal bli vesentlig påvirket i negativ retning. Erfaringene så langt er at vi har truffet rimelig bra med:
 
· Generell høflighetsprotokoll for søkemotorer
· Begrensing av antall poster som returneres ved spørring
· Trafikkbegrensing
 
Vi har vært bevisst på at dette er minimumstiltak. Nye tiltak blir vurdert av produktsjef og systemeier, når man ser behov.

Venleg helsing

Stein Magne Os
seniorrådgjevar
M: 900 89 566
A: Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger

Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

www.difi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1450]>
Sendt: tirsdag 18. desember 2018 08.32
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter».

Innsynshenvendelsen er ikke besvart.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1450]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Samme svar ser ut til å være sendt til begge disse henvendelsene:
- https://www.mimesbronn.no/request/begren...
- https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Kjære Stein Magne Os.

Ser dere har sendt samme svar til for forskjellige henvendelser.

Denne henvendelsen, "Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter", gjelder innsyn i saksdokumentasjon rundt sperring av enkelt webklienter. I spørsmålet viser jeg til at noen manuelt har sperret "Einnsyn downloader" og jeg etterspør derfor saksnummer og dokumenter for denne endringen av systemet.

Dersom slik dokumentasjon ikke er journalført så ber jeg om at dere journalfører denne endringen.

I svaret viser dere til Offentlegforskrifta §6. Denne viser til at man ikke skal få opp treff ved søk på personnavn dersom journalposten er eldre enn 1 år. Ser ikke hvordan dette er relevant for sperring av gitte webklienter. Dere har en slik sperre og den fungerer så vidt jeg vet.

Videre "Vi viser videre til Kongeleg resolusjon 17. oktober 2008 om iverksettjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd og forskrift til lova: https://www.regjeringen.no/globalassets/... side 46". Dere viser her ikke til noe konkret og noe av det dere viser til er tatt med i Forskrift til Offenteglova. Resolusjonen gjentar det samme angående treff ved søk på personnavn. Videre omtales ekterne søkemotorer.

Jeg finner ikke at noen av henvisningen er relevant for min innsynshenvendelse ang. dokumentasjon for sperring av utvalgte webklienter.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

                Difi viser til din e-post datert 27.12.2018 med emnet
«innsyn etter Offentleglova – Blokkering av tilgang til Einnsyn for
utvalgte webklienter»

 

                Difi arbeider med svar på forespørslene i e-posten  og vil
komme med tilbakemelding så snart som mulig.

 

Kjære Postmottak DIFI,

Ser frem til svar. Når forventes det?
Det har nå gått 1 måned siden denne innsynshenvendelsen ble sendt.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/