Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Petter Smart, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur

Vi venter på at Petter Smart skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Valgdirektoratet,
Ber om innsyn etter offentleglova:
I rapporter som ble utarbeidet på bakgrunn av sak 2018/25 Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur

Med vennlig hilsen,

Petter Smart

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bistan...

Med vennlig hilsen,

Petter Smart

post@valg.no, Valgdirektoratet

3 Attachments

Vedlagt følger oversendelse av klagesak fra Petter Smart med vedtak om
avslag på innsyn i offentlige dokumenter.

Innsynsbegjæringen, vedtaket og klagen ligger vedlagt.

 

Mvh.
Maren bigset henriksen
Rådgiver

Avdeling for valg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

[1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.valg.no/

Postmottak KMD,

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Petter Smart, vennligst logg inn og gi alle beskjed.