Betaling til MPLC for visning av film

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Loppa kommune,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sakene 2012/701, 2013/579 og 2014/672 som jeg tror omhandler avtale med Motion Picture Licensing Company om filmfremvisning.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Kjære Loppa kommune,

For ca en måned siden, den 14. juli 2015, sendte jeg et spørsmål om innsyn i dokumenter relatert til en avtale med Motion Picture Licensing Company. Jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar på dette.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres: ”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans. På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak, Loppa kommune

Hei

Vi kan dessverre ikke finne den henvendelsen du referer til og vil derfor be deg sende den på nytt.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #14]]
Sendt: 11. august 2015 12:12
Til: Postmottak
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Betaling til MPLC for visning av film

Kjære Loppa kommune,

For ca en måned siden, den 14. juli 2015, sendte jeg et spørsmål om innsyn i dokumenter relatert til en avtale med Motion Picture Licensing Company. Jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar på dette.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres: ”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans. På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #14]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære postmottak hos Loppa kommune

Viser til epost datert 2015-08-11 der Postmottaket hos Loppa kommune forteller at min innsynshenvendelse sendt 2015-07-14 forsvant på veien mot kommunen og ba meg sende den på nytt. Her følger innsynsforespørselen på nytt:

Kan dere sende kopi av dokumenter i sakene 2012/701, 2013/579 og 2014/672 som jeg tror omhandler avtale med Motion Picture Licensing Company om filmfremvisning?

Jeg har sjekket med Mimes brønn, og blitt fortalt at eposten med henvendelsen ble bekreftet mottatt på vegne av kommunen 2015-07-14 10:21:02 +0200 av MX for loppa.kommune.no, dvs maskinen spamfilter.xonline.no med IP-adresse 77.222.204.6. Internt mottaks-ID ble av spamfilter.xonline.no oppgitt via SMTP-protokollen å være 6547B84083. Jeg håper den informasjonen er nok til å la kommunens epostansvarlige feilsøke hvorfor eposten forsvant en plass mellom kommunens annonserte epostmottak og postmottaket i kommunen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak, Loppa kommune

32 Attachments

Hei.
Beklager at vi ikke har mottatt din henvendelse av 14.07.2015.

Vedlagt følger kopi av de dokumenter som du etterspør.
Sak 2012/701; dokumentene 1 tom 5 v3.
Sak 2013/579; dokumentene 5 tom 8 v2.
Sak 2014/672: dokumentene 9 tom 11.

Med hilsen

Anita Kårsgård
Sekretær Loppa kommune.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #14]]
Sendt: 11. august 2015 13:50
Til: Postmottak
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Betaling til MPLC for visning av film

Kjære postmottak hos Loppa kommune

Viser til epost datert 2015-08-11 der Postmottaket hos Loppa kommune forteller at min innsynshenvendelse sendt 2015-07-14 forsvant på veien mot kommunen og ba meg sende den på nytt. Her følger innsynsforespørselen på nytt:

Kan dere sende kopi av dokumenter i sakene 2012/701, 2013/579 og 2014/672 som jeg tror omhandler avtale med Motion Picture Licensing Company om filmfremvisning?

Jeg har sjekket med Mimes brønn, og blitt fortalt at eposten med henvendelsen ble bekreftet mottatt på vegne av kommunen 2015-07-14 10:21:02 +0200 av MX for loppa.kommune.no, dvs maskinen spamfilter.xonline.no med IP-adresse 77.222.204.6. Internt mottaks-ID ble av spamfilter.xonline.no oppgitt via SMTP-protokollen å være 6547B84083. Jeg håper den informasjonen er nok til å la kommunens epostansvarlige feilsøke hvorfor eposten forsvant en plass mellom kommunens annonserte epostmottak og postmottaket i kommunen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg er blitt tipset om en uttalelse fra KS Kommunesektorens organisasjon om saken, tilgjengelig fra http://www.ks.no/fagomrader/ks-advokaten... . Den er ganske ullen og snakker om individuell vurdering, men støtter ikke MPLCs brev som sier at all visning av spillefilm utenfor hjemmet er offentlig fremføring som krever godkjenning fra rettighetshaver.