Ber HOD følge opp innsynsklage med HSØ

Innsynshenvendelsen ble avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Monica Stensrud

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

HSØ nekter å behandle og oversende innsynsklage selv om de ga avslag på paragraf 24 den 24. mai.

https://www.mimesbronn.no/request/hsos_e...

Ber dere følge opp.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Ocares Adriana, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte dokumenter

 

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse- og omsorgsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ber HOD følge opp innsynsklage med HSØ».

Jeg bestrider at dere ikke behøver å følge opp min klage på avslag hos HSØ fordi det angivelig ikke er dekket av mitt innsynskrav.

HSØ har gjort et vedtak det er klagerett på etter forvaltningsloven og offentleglova uavhengig av om de mener det ikke er dekket. De har heller ikke oppgitt dette som grunn. Det har heller aldri skjedd tidligere at noen har gitt en slik begrunnelse, dermed må dette skyldes sommervikarer eller dårlig vurderingsevnte. For det første kan man ikke vite om opplysningene ikke er relevante uten å se dem, for det andre er det et dokument der dette er en del av konteksten og for det tredje har jeg som nevnt uansett klagerett på vedtaket.

Jeg krever at dere og HSØ saksbehandler avslaget på de unntatte opplysningene.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ber_ho...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Hei,

Viser til din e-post av i går. Vi forstår det slik at du ønsker å få
innsyn i hele dokumentet "06022018 møteinnkalling informasjonssikkerhet
HSØ". Vi har derfor vurdert dette som en ny innsynsbegjæring og kontaktet
HSØ og bedt dem vurdere om det skal gis innsyn i hele dokumentet. Du vil
ha klageadgang etter reglene i offentleglova § 32 på HSØs nye vedtak.

 

Mvh

Postmottak –

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Kjære Postmottak HOD,

Tusen takk :)

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

HSORHF PB Postmottak,

2 Attachments

Det vises til e-post av 29. juni 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet
til dere der departementet informerer om at Helse Sør-Øst RHF er bedt om å
vurdere deres klage som en ny innsynsbegjæring. Departementet videresendte
denne e-posten til Helse Sør-Øst RHF den 29. juni 2018.

 

Klagen departementet henviser til er deres klage over at opplysningene er
sladdet i dokument «06022018 møteinnkalling informasjonssikkerhet HSØ".
Dette dokumentet ble dere gitt innsyn i som svar på deres begjæring om
innsyn i dokumenter som omhandlet hvilke forberedelser Helse Sør-Øst RHF
gjør for å etterkomme kravene i GDPR. Opplysningene ble av Helse Sør-Øst
RHF i første omgang sladdet med henvisning til offentleglova § 24 andre og
tredje ledd og § 11. Helse Sør-Øst RHF korrigerte begrunnelsen for
sladding i e-post av 29. mai 2018 til at opplysningene som var sladdet
ikke var omfattet av innsynsbegjæringen. I samme e-post ble dere gitt
informasjon om at dersom dere ønsket innsyn i andre saken enn det som var
omfattet av innsynsbegjæringen av 9. mai 2018, så ba Helse Sør-Øst RHF om
en tilbakemelding på dette.

 

Med henvisning til e-post av 29. juni 2018 fra departementet vurdere Helse
Sør-Øst RHF begjæring om innsyn i dokument "06022018 møteinnkalling
informasjonssikkerhet HSØ".

 

Vedlagt følger dokumentet "06022018 møteinnkalling informasjonssikkerhet
HSØ". Det er her sladdet opplysninger med hjemmel i offentleglova § 24
tredje ledd første punktum. Meroffentlighet etter offentleglova § 11 er
vurdert.

 

Avslag om innsyn kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet.
Klagefristen er 3 uker fra tidspunktet om underretningen er mottatt. En
eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303
Hamar.»

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

[1]logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

Postboks 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Parkgata 36 Hamar

[2][epostadresse] - [3][epostadresse]

[4]www.helse-sorost.no

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/

Monica Stensrud

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på avslag på min innsynshenvendelse som kan leses her:

https://www.mimesbronn.no/request/ber_ho...

Jeg behøver ikke sende klage i posten.

Jeg påklager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ber_ho...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

HSORHF PB Postmottak,

5 Attachments

Vedlagt oversendes kopi av klage sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

Med vennlig hilsen

 

[1]logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

Postboks 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Parkgata 36 Hamar

[2][epostadresse] - [3][epostadresse]

[4]www.helse-sorost.no

 

 

Fra: HSORHF PB Postmottak
Sendt: 6. juli 2018 12:06
Til: Helse- og omsorgsdepartementet ([Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse])
<[Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Oversendelse av klage på avslag om innsyn

 

Det vises til klage av 3. juli 2018 fra Mimesbrønn på delvis avslag på
innsyn dokument «0602 møteinnkalling informasjonssikkerhet HSØ». Helse
Sør-Øst RHF traff vedtak om delvis innsyn den 2. juli 2018. Opplysningene
i dokumentet ble unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 24
tredje ledd første punktum. Meroffentlighet etter offentleglova § 11 ble
vurdert.

 

Foranledningen for behandlingen av saken var etter dialog med Helse- og
omsorgsdepartementet den 29. juli 2018.

 

Helse Sør-Øst RHF har vurdert klagen, og opprettholder vedtaket. Saken
oversendes derfor med dette til Helse- og omsorgsdepartementet som
klageinstans. Vedlagt følger e-post av 29. juli 2018 fra Helse- og
omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF, og dokumentet det er begjært
innsyn i henholdsvis i sladdet og ikke-sladdet versjon.

 

Nedenfor følger beskrivelse av sakens rettslige side og Helse Sør-Øst RHFs
vurdering.

 

Sakens rettslige side

Hovedregelen etter offentleglova § 2 er at det offentliges saksdokumenter
åpne for innsyn. Unntak fra dette krever hjemmel i lov.

 

Offentleglova § 24 tredje ledd første punktum gir adgang til å unnta
opplysninger når dette er nødvendig fordi en allmenn innsynsrett vil gjøre
det lettere å gjennomføre straffbare handlinger. Nødvendighetsvilkåret
forutsetter for det første at de aktuelle opplysningene vil gjøre det
enklere å gjennomføre en straffbar handling. For det andre må det
foreligge en viss risiko, objektivt sett, for at opplysningene rent
faktisk vil bli benyttet på den måten. Det er ikke et vilkår at den som
begjærer innsyn kan mistenkes for å skulle bruke opplysningene til
kriminelle formål, men opplysningene må objektivt sett kunne brukes slik.
Det er videre tilstrekkelig at dersom opplysningene blir offentlig kjent,
så kan det gi utenforstående oppmerksom på muligheten for å utføre en
straffbar handling. Dette er også presisert i Justis- og
beredskapsdepartementets «Rettleiar til offentleglova». I «Rettleiar til
offentleglova» er det vist til at dette kan være opplysninger om konkrete
sikkerhetstiltak og detaljerte informasjon om blant annet vaktrutiner,
bygg og IKT. Hvorvidt det er anledning til å nekte innsyn må avgjøres ut
fra situasjonen på tidspunktet for innsyn.

 

Der det er anledning til å nekte innsyn skal forvaltningen alltid vurdere
om det allikevel skal gis innsyn med grunnlag i meroffentlighet etter
offentleglova § 11. Det skal da gjøres en interesseavveining av om
hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.
Sentralt i denne vurderingen er i hvilken grad de hensynene bak
unntaksbestemmelsen, i dette tilfellet § 24 tredje ledd første punktum,
gjør seg gjeldende for de aktuelle opplysningene og i hvilken grad innsyn
i opplysningene vil skade de interessene som er vernet i
unntaksbestemmelsen. Dersom hensynene gjør seg gjeldende skal dette
vurderes opp mot de hensynene som taler for å gi innsyn. I Rettleiar til
offentleglova står det blant annet: «Ein må og legge vekt på innhaldet i
dokumentet. Dersom unntaksføresegna er gitt for å verne bestemte prosessar
eller sikre fortrulege diskusjonar, vil det vere større grunn til å gi
innsyn i dei delane av dokumentet som inneheld faktiske opplysningar enn
skjønnsvurderingar» 

 

Helse Sør-Øst RHFs vurdering av klagen

I de aktuelle sakene som er påklaget har Sør-Øst RHF gjort en konkret
vurdering og konkludert med å gi innsyn i dokumentene med unntak av
opplysninger som er sladdet i sak 8-1.

Innsynet i angjeldende dokumenter er begrenset med henvisning til
offentleglova § 24 tredje ledd første punktum. Helse Sør-Øst RHF vurderer
at dersom opplysningene som her er unntatt offentlighet gjøres offentlig
tilgjengelig så er det objektivt sett en risiko for å gjøre det lettere å
gjennomføre straffbare handlinger. I tillegg vil en offentliggjøring av
opplysningene gjøre utenforstående oppmerksom på muligheten for å utføre
straffbare handlinger.

 

Meroffentlighet etter offentleglova § 11 er her vurdert, og innsyn i
opplysninger avslås av hensyn til at behovet å unngå at det kan bli
enklere å gjennomføre straffbare handlinger er vurdert å veie tyngre enn
hensynet til offentlighetens behov for innsyn. Opplysningene er her
oppsummering fra fortrolige skjønnsmessige vurderinger.

 

Helse Sør-Øst RHF opprettholder på ovennevnte grunnlag vårt vedtak om
delvis innsyn.

 

 

Vennlig hilsen

 

[5]Beskrivelse: Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedelsplass 5, Oslo

[6][epostadresse] - [7][epostadresse]

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte dokumenter