Ber Fylkesmannen følge opp sak om påstått ugildhet i innsynssak i Fedje kommune

Innsynshenvendelsen ble avvist av Fylkesmannen i Hordaland.

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

Jeg skriver for å klage på Fedje kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang».

Øyvind Tolleshaug hevder han ikke behøver å fremlegge spørsmålet om habilitet for sin nærmeste overordnede på grunn av de korte fristene i offentleglova og at jeg ikke har klagerett fordi jeg ikke er part i saken.

Det er helt i orden for meg om Fedje kommune bruker noe lenger tid enn fristene i offentleglova foreskriver. Videre er jeg vitterlig part i innsynssaken etter offentleglova som jeg hevder at Tolleshaug er inhabil som saksbehandler i, og jeg har derfor klagerett.

Ber om at Fylkesmannen i Hordaland som overordnet organ følger opp saken, da jeg har grunn til å tro at både Tolleshaug og hans overordnede er inhabil.

Viser til denne henvendelsen:

https://www.mimesbronn.no/request/radman...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Fylkesmannen i Hordaland, *Postmottak, Fylkesmannen i Hordaland

 

Vi stadfester med dette at e-posten er motteken.

 

Med venleg helsing

 

Postmottak

Fylkesmannen i Hordaland

[1][Fylkesmannen i Hordaland henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 55 57 20 00

[2]www.fylkesmannen.no/hordaland

[3]Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

 

--------------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Fylkesmannen i Hordaland henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/hordaland
3. http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Abo...

Kjære Fylkesmannen i Hordaland, *Postmottak,

Hva er status på oppfølgingen av innsynssaker med Fedje kommune?

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Fylkesmannen i Hordaland

Hei,
Fylkesmannen får dessverre ikke fulgt opp denne saken før etter
sommerferien, forhåpentligvis i løpet av august.

M.v.h.
Andreas Mordt

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Hordaland sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ber Fylkesmannen følge opp sak om påstått ugildhet i innsynssak i Fedje kommune».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ber_fy...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Fylkesmannen i Hordaland, *Postmottak, Fylkesmannen i Hordaland

Vi stadfester med dette at e-posten er motteken. Han er vidaresendt fagavdeling for sakshandsaming.

Vennleg helsing

[epostadresse]
Fylkesmannen i Hordaland
Kaigaten 9
5020 Bergen
Tlf. 5557 2000
www.fylkesmannen.no/hordaland
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #990]]
Sendt: onsdag 4. juli 2018 21.16
Til: Fylkesmannen i Hordaland, *Postmottak <[Fylkesmannen i Hordaland henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ber Fylkesmannen følge opp sak om påstått ugildhet i innsynssak i Fedje kommune

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Hordaland sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ber Fylkesmannen følge opp sak om påstått ugildhet i innsynssak i Fedje kommune».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ber_fy...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #990]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Fylkesmannen i Hordaland

Hei,
jeg viser til dine henvendelser hit angående sak om innsyn i dokumenter
knyttet til avslutningen av arbeidsforholdet for rådmannen i Fedje
kommune, samt henvendelsene om habilitet i den forbindelse.

Fylkesmannen forstår det slik at du ønsker en vurdering av habiliteten til
konstituert rådmann. Vi vil besvare denne henvendelsen i et eget skriv.

Det er imidlertid for oss noe uklart om det i saken foreligger noen klage
over manglende krav på innsyn. Så vidt Fylkesmannen kan se fikk du
06.06.2018 oversendt de aktuelle dokumentene i saken, med unntak
for enkelte opplysninger som ble unntatt i medhold av taushetsplikt.
Fylkesmannen ønsker å få avklart om kommunen i tilfredsstillende grad har
gitt innsyn, eller om du fortsatt krever en overprøving av dette?

M.v.h.
Andreas Lussand Mordt
seniorrådgiver
Kommunal- og samfunnsplanavdelingen
Fylkesmannen i Hordaland

fmhopostmottak@fylkesmannen.no, Fylkesmannen i Hordaland

1 Attachment

Vår ref 2018/6421

Vennlig hilsen
Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar
e-post: [epostadresse]