Bent Høies korrespondanse om avkriminalisering

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse Bent Høie har hatt som gjelder flertallsmerknaden på Stortinget som signaliserer at man ønsker å overføre ansvaret for rusmiddelbruk fra justis- til helsesektoren.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse- og omsorgsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bent Høies korrespondanse om avkriminalisering».

Den 28. desember 2017 ba jeg om innsyn i:

– All korrespondanse Bent Høie har hatt som gjelder flertallsmerknaden på Stortinget som signaliserer at man ønsker å overføre ansvaret for rusmiddelbruk fra justis- til helsesektoren.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bent_h...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Brekke Torbjørn, Helse- og omsorgsdepartementet

3 Attachments

Hei,

Det vises til deres innsynskrav datert 28. desember i fjor og klage på
manglende svar datert 11. januar i år.

Vi beklager at deres første henvendelse ikke blei besvart innen fristen.
Grunnen til dette er at vi avventet ekspedering av statsrådens svar på
representanten Kjersti Toppes spørsmål nr. 616 til skriftlig besvarelse –
vedlagt - som er det eneste vi finner som imøtekommer deres krav om
innsyn. Dette skulle vi ha informert om.

 

Med vennlig hilsen

Torbjørn K. Brekke

 

 

 
Helse- og

omsorgsdepartementet
 
Torbjørn K. Brekke
fagdirektør
Folkehelseavdelingen

 

Telefon 22 24 8073|Mobil: 920 38 870
  [1]www.regjeringen.no/hod | [2]HOD på Facebook | [3]HOD på
Twitter

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/hod
2. https://www.facebook.com/helseogomsorgsd...
3. https://twitter.com/helse_og_omsorg

Kjære Brekke Torbjørn,

Takk for svaret og godt nyttår.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn