Bekymring for inhabil saksbehandler i Fedje kommune

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Fylkesmannen i Hordaland, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

Jeg ser at Fedje kommune har satt rådmannen som har tatt over for Vamråk etter hun ble avsatt er satt til å behandle mine innsynskrav i saken:

https://www.mimesbronn.no/request/radman...

Samtidig synes det som om det foregår seleksjon av saksdokumenter, og rådmannen viser heller ikke til presis hjemmel for avslag når han sladder.

Jeg mener rådmannen kan være inhabil, og anmoder dere om å vurdere å ta dette opp med kommunen i forbindelse med klagesaker i forhold til innsyn.

Det vises til forvaltningslovens kapittel II «Om ugildhet», der det fremgår av § 6:

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.»

Jeg er, på bakgrunn av et overnevnde, bekymret for at saksbehandler(e) som er tildelt mine saker hos Fedje kommune vil ha grunn for å ikke utlevere dokumenter som måtte foreligge som kan sette vedkommendes saksfelt i et negativt lys, på tross av at slike dokumenter kanskje foreligger.

I medhold av fvl. § 8 vil jeg derfor gjøre Fylkesmannen oppmerksom på at jeg antakelig vil kreve at aktuelle saksbehandler(e) i disse sakene i kommunen forelegger spørsmålet om habilitet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse dersom de ikke selv mener de er ugilde.

Jeg anmoder Fylkesmannen om aktivt å følge opp innsynssakene med Fedje kommune slik at de behandles i tråd med lov og forskrift og god forvaltningspraksis – samt en god holdning til formålsparagrafen i offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

fmhopostmottak@fylkesmannen.no, Fylkesmannen i Hordaland

2 Attachments

  • Attachment

    Oversending av tillegg til klage Klage Innsyn Fedje Personalsak.PDF.pdf

    132K Download View as HTML

  • Attachment

    Tillegg til klage Oversending av tillegg til klage Klage Innsyn Fedje Personalsak.PDF.pdf

    45K Download View as HTML

Du er satt som kopimottaker på sak 2018/6421

Vennlig hilsen
Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar
e-post: [epostadresse]