Begrunnelsen for ikke å tillate dyrking av hamp i Norge

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondanse relatert til gjennomgangen av problemstillinger knyttet til dyrking av hamp i 2009 og 2010, herunder korrespondanse i saken med Justisdepartementet og HOD.

– Den ferdigstilte utredningen fra februar 2010.

– Alle andre dokumenter tilknyttet saken og relaterte saker.

– Eventuell senere korrespondanse av vesentlig betydning knyttet til spørsmålet om dyrking av hamp.

Med henvisning til dette skriftlige spørsmålet fra Stortingsrepresentanten Svein Flåtten, som gir bakgrunnsinformasjon omsaken:

https://www.regjeringen.no/globalassets/...

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt av Landbruks- og matdepartementet.

Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Dette er en automatisk generert e-post som stadfestar at din førespurnad
er motteke av Landbruks- og matdepartementet .

Førespurnaden vert handsama så snart som mogleg.

 

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta..

Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.

 

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request to Norwegian Ministry of Agriculture and Food.

The request will be responded as soon as possible.

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

2 Attachments

Hei,

Vi viser til eposten under hvor du ber om innsyn i diverse dokumenter relatert til dyrking av hamp i Norge.

Vedlagt finner du den ferdigstilte utredningen og kopi av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Mattilsynet og Staten legemiddelverk som er konklusjon på rapporten. Vi har ikke vært direkte inolvert i saken og har derfor ikke mottat annen korrespondanse som er tilknyttet og relatert til saken.

Når det gjelder korrespondanse fra/til Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet relatert til saken bør den henvendelsen rettes til de aktuelle departementene.

Vennlig hilsen
Arkivet i Landbruks- og matdepartementet v/Helena Correia

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #633]]
Sendt: 31. desember 2017 11.05
Til: Postmottak LMD <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Begrunnelsen for ikke å tillate dyrking av hamp i Norge

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondanse relatert til gjennomgangen av problemstillinger knyttet til dyrking av hamp i 2009 og 2010, herunder korrespondanse i saken med Justisdepartementet og HOD.

– Den ferdigstilte utredningen fra februar 2010.

– Alle andre dokumenter tilknyttet saken og relaterte saker.

– Eventuell senere korrespondanse av vesentlig betydning knyttet til spørsmålet om dyrking av hamp.

Med henvisning til dette skriftlige spørsmålet fra Stortingsrepresentanten Svein Flåtten, som gir bakgrunnsinformasjon omsaken:

https://www.regjeringen.no/globalassets/...

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #633]

Er [Landbruks- og matdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Landbruks- og matdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------