Avtale om kontorer for parkeringen i Fredrikstad kommune

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg har sett at Hr. Samuelsen i parkeringen i Fredrikstad kommune har fått seg nye lokaler. Det ville være meget interessant å få oversendt avtalen kommunen har inngått for dette lokalet i Ferjestedsveien 2. Er det kjøp eller leie?
Dessuten ville det være vel så interessant å få se den avtalen Fredrikstad kommune hadde for de gamle lokalene Hr. Samuelsen og parkeringen hadde. Saksbehandlingen og det som er bestemt i forhold til dette ønsker jeg også å få tilsendt.

Vh

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

Leie av Ferjestedsveien er en privatrettslig avtale som ikke leveres ut
til tredje part.
Tidligere lokaler for Parkering&transport var i kommunens egne lokaler og
ikke underlagt egen leiekontrakt.

Frode Samuelsen

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Svaret fra kommunen ser ut til å ikke være i henhold til kravene i offentleglovens § 31 (Avslag og grunngiving), som sier at "Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen." Se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-... for hele loven. Kommunen har hverken oppgitt paragrafreferanser og heller ikke opplyst om klagemulighetene slik loven krever.

Slik jeg kjenner offentlegloven er argumentet fra kommunen om at dokumentet er privatrettslig irrelevant, da alt kommunen gjør er på vegne av fellesskapet og enhver derfor i prinsippet har rett til å ettergå hva kommunen gjør, med mindre et finnes et konkret unntak i lovverket som gir rett til unntak.

Det kan dermed kanskje være en ide å be dem vurdere saken på nytt, eventuelt klage på manglende innsyn. Det finnes mange gode forslag til klagebrev på http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-... . Kanskje et av dem kan passe her?

Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avtale om kontorer for parkeringen i Fredrikstad kommune».

Klage over avslag på innsyn

Det vises til avslag på mitt krav om innsyn i saken. I avslaget oppgis ikke lovhjemmel for avslaget. Dette er i strid med offentleglova §31(1), der det heter:

”Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.”

Jeg ber derfor om at det snarest opplyses hvilken lovhjemmel i offentleglova som hjemler avslaget.
Jeg tillater meg samtidig å minne om kravet til merinnsyn som gjelder i alle tilfeller der det ikke foreligger plikt til å unnta fra offentlighet, dvs. i alle tilfeller der det i lovteksten heter at opplysningene kan unntas fra offentlighet. Jeg viser her til § 11, der det heter:

”Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.”

I dette ligger en plikt til alltid å vurdere om det foreligger et reelt og saklig behov for innsyn som om det er hjemmel for å unnta dokumenter eller opplysinger. Behovet for unntak skal veies opp mot allmennhetens interesse i å få innsyn i de aktuelle opplysningene.

På bakgrunn av ovenstående ber jeg om en ny vurdering av mitt innsynskrav. Jeg minner videre om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunna opphold”, noe som stiller krav om rask behandling. Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”
alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106: ”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Dette vil seie at kravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Fleirtalet av innsynskrav gjeld dokument som det ikkje er aktuelt å gjere unntak for eller relativt korte dokument der det fort vil gå fram om det er aktuelt med unntak. Desse krava er såpass enkle å avgjere at dei ofte bør kunne avgjerast same dag som dei er mottekne, om det aktuelle kravet då ikkje kjem heilt på slutten av dagen, det kjem svært mange innsynskrav, eller det oppstår andre liknande situasjonar. To til tre verkedagar må vere nærast maksimal tid i slike tilfelle. Dersom det derimot må gjerast undersøkjingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid, men kravet må like fullt behandlast så snart det er praktisk mogleg.”

Jeg ber derfor om snarlig og korrekt behandling av mitt innsynskrav.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avtale...

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune,

Da jeg ikke kan se å mottatt svar på min hendvendelse vil jeg bare orientere Dere om at jeg har oversendt klagen til fylkesmannen

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

-----
Kjære Fylkesmannen i Østfold

Jeg har ikke mottatt svar på min hendvendelse om fornyet vurdering av innsyn/klage etter offentleglova i hendvendelsen om kontorer for parkeringen i Fredrikstad kommune. Min klage i denne sak oversendes derfor også til Deres kontor

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Det er en tekst-versjon av innsynshenvendelser «Avtale om kontorer for parkeringen i Fredrikstad kommune». Den siste, komplette versjonen er tilgjengelig fra http://www.mimesbronn.no/request/avtale_....

Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 23. april 2016
Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg har sett at Hr. Samuelsen i parkeringen i Fredrikstad kommune har fått seg nye lokaler. Det ville være meget interessant å få oversendt avtalen kommunen har inngått for dette lokalet i Ferjestedsveien 2. Er det kjøp eller leie?
Dessuten ville det være vel så interessant å få se den avtalen Fredrikstad kommune hadde for de gamle lokalene Hr. Samuelsen og parkeringen hadde. Saksbehandlingen og det som er bestemt i forhold til dette ønsker jeg også å få tilsendt.

Vh

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-23T11:39:28+02:00" title="2016-04-23 11:39:28 +0200">23. april 2016</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-28T08:02:41+02:00" title="2016-04-28 08:02:41 +0200">28. april 2016</time>

Leie av Ferjestedsveien er en privatrettslig avtale som ikke leveres ut
til tredje part.
Tidligere lokaler for Parkering&transport var i kommunens egne lokaler og
ikke underlagt egen leiekontrakt.

Frode Samuelsen

-------------------------------
P. Reinholdtsen la igjen en merknad: (28. april 2016)
Svaret fra kommunen ser ut til å ikke være i henhold til kravene i offentleglovens § 31 (Avslag og grunngiving), som sier at "Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen." Se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-... for hele loven. Kommunen har hverken oppgitt paragrafreferanser og heller ikke opplyst om klagemulighetene slik loven krever.

Slik jeg kjenner offentlegloven er argumentet fra kommunen om at dokumentet er privatrettslig irrelevant, da alt kommunen gjør er på vegne av fellesskapet og enhver derfor i prinsippet har rett til å ettergå hva kommunen gjør, med mindre et finnes et konkret unntak i lovverket som gir rett til unntak.

Det kan dermed kanskje være en ide å be dem vurdere saken på nytt, eventuelt klage på manglende innsyn. Det finnes mange gode forslag til klagebrev på http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-... . Kanskje et av dem kan passe her?

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 28. april 2016
Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avtale om kontorer for parkeringen i Fredrikstad kommune».

Klage over avslag på innsyn

Det vises til avslag på mitt krav om innsyn i saken. I avslaget oppgis ikke lovhjemmel for avslaget. Dette er i strid med offentleglova §31(1), der det heter:

”Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.”

Jeg ber derfor om at det snarest opplyses hvilken lovhjemmel i offentleglova som hjemler avslaget.
Jeg tillater meg samtidig å minne om kravet til merinnsyn som gjelder i alle tilfeller der det ikke foreligger plikt til å unnta fra offentlighet, dvs. i alle tilfeller der det i lovteksten heter at opplysningene kan unntas fra offentlighet. Jeg viser her til § 11, der det heter:

”Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.”

I dette ligger en plikt til alltid å vurdere om det foreligger et reelt og saklig behov for innsyn som om det er hjemmel for å unnta dokumenter eller opplysinger. Behovet for unntak skal veies opp mot allmennhetens interesse i å få innsyn i de aktuelle opplysningene.

På bakgrunn av ovenstående ber jeg om en ny vurdering av mitt innsynskrav. Jeg minner videre om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunna opphold”, noe som stiller krav om rask behandling. Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”
alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106: ”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Dette vil seie at kravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Fleirtalet av innsynskrav gjeld dokument som det ikkje er aktuelt å gjere unntak for eller relativt korte dokument der det fort vil gå fram om det er aktuelt med unntak. Desse krava er såpass enkle å avgjere at dei ofte bør kunne avgjerast same dag som dei er mottekne, om det aktuelle kravet då ikkje kjem heilt på slutten av dagen, det kjem svært mange innsynskrav, eller det oppstår andre liknande situasjonar. To til tre verkedagar må vere nærast maksimal tid i slike tilfelle. Dersom det derimot må gjerast undersøkjingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid, men kravet må like fullt behandlast så snart det er praktisk mogleg.”

Jeg ber derfor om snarlig og korrekt behandling av mitt innsynskrav.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avtale...

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-28T18:50:18+02:00" title="2016-04-28 18:50:18 +0200">28. april 2016</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2016-04-28T18:50:18+02:00" title="2016-04-28 18:50:18 +0200">28. april 2016</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Vedlagt leieavtale for kontorer Parkering og transport.

 

Frode Samuelsen
Virksomhetsleder

Parkering og transport

Fredrikstad kommune

 

 

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Selve klagen til fylkesmannen finnes på https://www.mimesbronn.no/request/klage_... .

Kjære Fredrikstad kommune,

Takk for deres svar og deres oversendelse, jeg setter stor pris på at dere skiftet mening.

Jeg ser at det mangler noen vedlegg til den avtalen for at den skal være fullstendig.

I min hendvendelse til hr. Samuelsen fra tidligere spurte jeg også
etter mer. Dokumenter som viser at flytting ble bestemt og fram til dette ble bestemt.

Jeg vil aller vennligst be Dere om å ta frem hendvendelsen igjen.

Vh,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

3 Attachments

Vedlagt finner du regnskap, budsjett, omsetning pr automat.

Vi har ikke statistikk på frekvens og volum, men bruker solgte billetter
som grunnlag for beregning av tetthet. Budsjettering av inntekter på
parkering går ikke ned på den enkelte parkeringsplass/område. Offentlig
parkeringsforvaltning er mere en trafikk regulering enn en
inntektsgenerator.

Takstene for parkering finner du på hjemmesidene til Fredrikstad kommune.

 

Frode Samuelsen
Virksomhetsleder

Parkering og transport

Fredrikstad kommune

 

Tlf 95 90 11 07

 

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

4 Attachments

Vedlagt dokumenter som etterspurt.

 

Når det gjelder dokumenter knyttet til beslutning om flytting, så
forefinnes bare et internt drøftingsreferat på virksomheten om flytting
til nye arealer.

Behovet for større arealer kom opp som en utfordring etter at virksomheten
over en periode på 3 år har økt fra 19 til 36 ansatte som følge av bredere
og flere tjenesteleveranser.

Virksomheten meldte inn behov for større arealer slik rutinene beskriver,
og Bygg og eiendomsavdelingen kom opp med forslag om Ferjestedsveien 2.

 

 

Frode Samuelsen
Virksomhetsleder

Parkering og transport

Fredrikstad kommune

 

 

Hilmersen Inger, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Hei

 

Viser til dine spørsmål. Vedlagt er det vi kunne finne av oversikt over
inntekter på Foten i perioden 2006-2015.

   
År Inntekter Utgifter Sum
  Tot innt Provisjon Bill utg Tot utg Tot netto
  Ant biler sats Sum
            
-                   19            19
2006 18 408  1 601                    12 212                     -   212                  804
             
-                   29            29
2007 59 208 2 467                    12 604                     -   604 -         29 604
            
-     119            59            59
2008 976  4 999                    12 988                     -   988 -         59 988
            
-                49            49
2009    98 904  4 121                    12 452                     -   452 -         49 452
            
-                   27            27
2010 43 848  1 827                    15 405                     -   405 -         16 443
             
-                   55            55
2011 89 160 3 715                    15 725                     -   725 -         33 435
            
-                   35            36
2012 57 384  2 391                    15 865                  618 483 -         20 901
                          
-     116            72            75
2013 736  4 864                    15 960              2 075 035 -         41 701
                          
-     162          101          107
2014 350 6 765                    15 475              5 790 265 -         55 085
                          
-                   32            38
2015 52 680  2 195                    15 925              5 799 724 -         13 956
           
-     818          484          498
Sum 654     611            14 282 893 -       319 761

 

Inger Hilmersen

Virksomhetsleder Park

Teknisk Drift – Etat for kommunalteknikk

Fredrikstad kommune

[1]http://frekit/PublishingImages/Profil/Pr...

[2][epostadresse]

[3]www.fredrikstad.kommune.no

Besøksadresse: Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad

Fakturaadresse: PB 1405, 1602 Fredrikstad

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune

Vedr. Parkeringsetatens leie av Ferjesteds veien 2.
Hr.Samulesen har nevnt et internt notat som grunnlag
for overflytting til denne nye lokalitet.

Hr.Samuelsen er svært behjelplig med oversendelser, men det
tar dessverre lang tid. Jeg ber om Deres hjelp til å få oversendt dette
interne beslutningsnotat.

Vh

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Juvente og Foten svar p henvendelse fra Arne La.html

    44K Download

Hei

Svar på henvendelse Juvente og Foten

Mvh Inger Hilmersen