Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Thomas Wissmark, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.

Vi venter på at Thomas Wissmark skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Thomas Wissmark

Kjære Akershus fylkeskommune,

Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til at Kristin Berge sluttet hos dere (Akershus Fylkeskommune) som Ass.rektor på Strømmen vgs. Det er hennes korrespondanse med overordnede i saken og interne notater og møtereferater som har med hennes avgang.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Renate Støa,

Det vises til din innsynsbegjæring 4.3.18 der innsyn bes gitt til en
e-postadresse tilknyttet mimesbronn.no. Dokumenter som blir sendt til
denne epostadressen blir etter det opplyste automatisk publisert på
nettsiden.

 

Det følger av offentligloven § 30 at «Organet fastset ut frå omsynet til
forsvarlig saksbehandling korleis eit dokument skal gjerast kjent». Selv
om dokumentene som det eventuelt gis innsyn vil være offentlige
dokumenter, mener fylkeskommunen at det er forskjell på å gi innsyn i
dokumentet og å publisere dokumentet. Det bes derfor opplyst om
postadresse som eventuelle dokumenter kan sendes til. Alternativt kan
eventuelle dokumenter hentes i resepsjonen i Akershus fylkeskommunes
lokaler etter nærmere avtale.

 

Avgjørelsen om hvordan innsyn gis, kan påklages, jf. offentligloven § 32.
Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstansen er
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell klage sendes til Akershus
fylkeskommune, p.b. 1200 Sentrum, 0107 Oslo.

 

Med vennlig hilsen

 

Renate Støa

advokat

______________________________________________

Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 73

www.akershus.no

 

 

 

 

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.».

Den 4. mars sendte jeg følgende innsynsbegjæring til Akershus Fylkeskommune:

«Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til at Kristin Berge sluttet hos dere (Akershus Fylkeskommune) som Ass.rektor på Strømmen vgs. Det er hennes korrespondanse med overordnede i saken og interne notater og møtereferater som har med hennes avgang. »

Den 9. mars kommer svar fra Akershus Fylkeskommune Renate Støa:

«Det vises til din innsynsbegjæring 4.3.18 der innsyn bes gitt til en e-postadresse tilknyttet mimesbronn.no. Dokumenter som blir sendt til denne epostadressen blir etter det opplyste automatisk publisert på nettsiden.
Det følger av offentligloven § 30 at «Organet fastset ut frå omsynet til forsvarlig saksbehandling korleis eit dokument skal gjerast kjent». Selv om dokumentene som det eventuelt gis innsyn vil være offentlige dokumenter, mener fylkeskommunen at det er forskjell på å gi innsyn i dokumentet og å publisere dokumentet. .»

Dette er å anse som et avslag av det som dekkes av innsynsbegjæringens ordlyd. Det tolkes som det nektes kun i hvilken form dokumentene leveres på. Akershus fylkeskommune (Akf) vil ikke levere dokument elektronisk som eks. til mimesbronn.no eller på Epost. Det vil si at Akf nekter å levere til mimesbronn.no men det er klart for henting på kontoret hos Akf i papirsform. Som det sies i svaret fra Akf: "Det bes derfor opplyst om postadresse som eventuelle dokumenter kan sendes til. Alternativt kan eventuelle dokumenter hentes i resepsjonen i Akershus fylkeskommunes lokaler etter nærmere avtale"

Reittleinga Just.dept.:
Etter § 30 fyrste ledd andre punktum vil den som har krav på innsyn så langt det er praktisk mogleg ha krav på papirkopi eller elektronisk kopi, utan avgrensingar med omsyn til omfang når det gjeld storleik på dokumenta eller talet på dokument

Det er ikke anledning til å kreve postadresse vil jeg mene, og dessuten har jeg rettmessige krav å få dokumentene oversendt til Mimes brønn. Bruken av § 30 fra Fylkeskommunens side synes tatt ut av lovens kontekst og brukes uten gode kjennskaper til offentleglova prinsipp.

§ 30.Korleis organet skal gi innsyn og gjere dokument tilgjengelege
Organet fastset ut frå omsynet til forsvarleg saksbehandling korleis eit dokument skal gjerast kjent. Det kan krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet. .............Retten til kopi gjeld ikkje format eller versjonar av eit dokument som er allment tilgjengeleg. Kongen kan gi forskrift om at retten til elektronisk kopi ikkje skal gjelde for dokument som ein tredjeperson har immaterielle rettar til...........

Hvilken dokumenttype som kreves er opptil den som krever innsyn i dokumenter og ikke organet.
Dokumentene som det kreves innsyn i fra mimesbronn.no skal besvares til mimesbronn.no.

Dokumenter frigitt etter korrekt saksbehandling av innsynskrav i medhold av offentleglova inneholder pr. definisjon ikke taushetsbelagte opplysninger, da disse skal unntas i henhold til § 13. Det er derfor vanskelig å forstå fylkeskommunens påstand om at dokumentene må hentes eller sendes i posten på grunn av fylkeskommunen mener at det er forskjell på å gi innsyn i dokumenter og å publisere dokumenter som hør under offentleglova. Dvs det er opptil Akf å ha styr på utleverte dokumenter etter lovens krav.

§ 1.Formål
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

§ 3.Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ

Videre følger det både av lov og fast praksis at en har krav på å få dokumentene tilsendt på epost. Jeg henviser til offentleglova § 30 første ledd 2. punkt, samt Justisdepartementets rettleder til Offentleglova, punkt 4.2:
«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»
Dette er også forklart i Nils Øys Kommentarbok til offentleglova, nederst på s. 299.
Det eneste unntaket jeg er kjent med er personnummer, som kan unntas etter § 26 femte ledd, der det er vanlig praksis at dokumentene sendes i posten. På tross av at § 26 femte ledd er et kan-unntak er det vanligvis kun etablert presse som får utlevert personnummer, og jeg har heller ikke behov for det i forbindelse med dette innsynskravet - og ber derfor om at dere sladder personnummer dersom det foreligger, slik at jeg kan få dokumentene tilsendt elektronisk.

Jeg påklager avslaget på innsyn i dokumenter med avgangen til Kristin Berge, i henhold til i hvilken form dokumenter leveres ut på. Spesielt med tanke på at mimesbronn.no skal utelukkes som mottaker av offentlig informasjon.

Det følger av offl. § 3: «Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ».
Videre foreskriver § 4 at:
«Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.
Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.»

Jeg ba og ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til avgangen. Dette inkluderer også interne og eksterne epost utvekslinger og interne dokumenter samt møtereferat både i forkant av og etter ansettelsen, som gjelder avgjørelsen om å si opp Kristin Berge og detaljer rundt avgangen, og muligens bakgrunnen for den avgjørelsen. Noe som det er naturlig vil foreligge i de slike "saker".

Når jeg ikke får utlevert det som åpenbart er dekket av ordlyden i denne innsynsbegjæringen fremmer jeg krav på et juridisk korrekt svar som oppgir paragrafer for i offentlighetsloven, som dekker det de mener jeg ikke har rett til innsyn i. Dette klarer jeg ikke å se i svaret fra den 9. mars.

Klage skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og deretter skal Fylkesmannen i O&A foreta en ny vurdering, og dersom det ikke gis innsyn i alle dokumenter som kan være dekket av kravet, sendes klagen sammen med alle dokumentene usladdet til klageinstans (i dette tilfellet Justis-departementet) for endelig avgjørelse om loven tolkes og brukes rett.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi av klagen sendes til departement og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager, snarest.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.».

Vi undrer over sen saksgang og etterspør konkret handling og forklaring på sen saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vi ønsker kopi av all kommunikasjon i denne saken som kan ha interesse for utfallet.

Det skal være lov og regler og følge i en henvendelse som denne, er det gjort?

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Ahmed, Hafeez,

1 Attachment

 

Renate Støa,

Det vises til dine e-poster 29.4.18 om innsynshenvendelse vedrørende
ansatt som sluttet ved Strømmen VGS.

 

Akershus fylkeskommune fattet 9.3.18 vedtak i saken som du
påklagde16.3.18. Akershus fylkeskommune oversendte 16.3.18 klagen til
Fylkesmannen i  Oslo og Akershus som klageinstans. Fylkeskommunen avventer
fylkesmannens vedtak i saken.

 

Renate Støa

advokat

______________________________________________

Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 73

www.akershus.no

 

 

Thomas Wissmark

Kjære Akershus fylkeskommune,

Hvor lenge skal en forvente seg å vente på ett ikke svar i saken. Sendt til Fylkesmannen 16.3.2018 og i dag er nesten to måneder gått sen dess. Kan vi ha bekreftelse at det er sendt til Fylkesmannen. Hvordan står det til ad vi har ikke fått kopi av oversendt klage til Fylkesmannen?
Det kanskje trengs ikke noen kopi av noe her og årsaken er at Fylkesmannen sender saken til baka til Akershus fylkeskommune den 3.5.2018 som Fylkesmannen mottok den 21.3.2018 med beskjed:

"Slik saken er opplyst for oss har ikke fylkeskommunen realitetsbehandlet innsynskravet. Det er
ikke besluttet om, og eventuelt hvilke dokumenter det kan gis innsyn i. Fylkesmannen har ikke
nok opplysninger til å ta stilling til om det kan nektes innsyn på en bestemt måte, når
fylkeskommunen ikke har behandlet innsynskravet, og oversendt de aktuelle dokumentene til
klageinstansen. For det tilfellet at kravet om innsyn avslås vil spørsmålet om hvordan organet
skal gi innsyn ikke være aktuelt.

Fylkesmannen opphever fylkeskommunens vedtak under henvisning til at saken ikke er godt nok
opplyst, jf. fvl. § 17. Vi understreker for ordens skyld at vi med dette vedtaket ikke har tatt
stilling til spørsmålet om innsyn kan gis, eller organets adgang til å sette skranker for måten
innsyn kan gis.

Konklusjon:
Akershus fylkeskommunens vedtak oppheves. Saken sendes tilbake til fornyet behandling.
Fylkesmannens vedtak er endelig.
En kopi av dette vedtaket er sendt klager."

Renate Støa kommer med påstand den 4.5.2018 i sitt siste svar at AFK sender klagen den 16.3.2018 som Fylkesmannen mottar 21.3.2018 og er i telefonkontotakt med AFK den 25.4.2018 og sender tilbake til AFK 3.5.2018 og settes ut her på mimesbronn.no den 4.5.2018 og at AFK venter på svar fra Fylkesmannen på klage som er sendt til Fylkesmannen den 16.3.2018...... NEI AFK har svar fra Fylkesmannen og nå er å vise frem tilgjengelige dokumenter med det samme, se over.

Det bruker ta veldig lang tid med det meste som Renate Støa skal svare på, og alle knep brukes til å ikke gi svar som offentlighetsloven gir rett til innsyn i. Det er organet som sender ut fra seg dokumenter som skal sørge for at personopplysninger som personnummer og delikt ikke er lesbart..... det sier seg selv å bruke det som argument til å nekte innsyn er ikke på stell.

Fylkesmannen har sagt at AFK har sagt seg villig i å vise frem dokumentasjon i saken men AFK har ikke klart å bestemme hvilken dokumentasjon som skal sendes i posten og derfor er det hersketeknikk som brukes av AFK til og forhale hele saken. Om vi har feil da kan AFK komme med listen over dokumenter som AFK ville vise frem med glede. Med nummer på dokumentene skulle AFK kunne bevise sin gode vilje med å følge forvaltningen.

Vi ønsker referat av alle samtaler som har funnet sted mellom Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi henviser spesielt til samtalen den 25.4.2018.Vi krever at all kommunikasjon skal være skriftlig og her inne på mimesbronn.no. At det finnes kommunikasjon mellom to av tre partner som den tredje ikke har mulighet til å medvirke i er ikke å akseptere.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Jorun Bjerke,

+-----------------------------------+
|Akershus fylkeskommune |
|Vår ref:      2018/3527 - 7 |
|Sendt:         16.05.2018 |
+-----------------------------------+

Svar på klage over innsyn etter Offentleglova - Avgangen til Kristin Berge
Ass.rektor på Strømmen vgs

Jeg viser til din e-post 13. mai 2018.

Fylkesmannen fattet vedtak i saken 3. mai 2018. I vedtaket heter det at
kopi av vedtaket er sendt til Thomas Wissmark.

På bakgrunn av fylkesmannens vedtak skal Akershus fylkeskommune nå vurdere
saken på nytt.

Ansvarlig saksbehandler er nå på ferie, men vi vil komme tilbake med en
tilbakemelding i saken senest innen 31. mai 2018.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Jorun Bjerke
advokat, Juridisk stab

Akershus fylkeskommune
Tlf. 22055000
[1]www.akershus.no

References

Visible links
1. http://www.akershus.no/

Thomas Wissmark

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne klagen videre til organer som vurderer innsynklager over sen klagebehandling og innsyns nekt.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Fylkesmannens svar den 3. mai 2018:
"Konklusjon
Akershus fylkeskommunens vedtak oppheves. Saken sendes tilbake til fornyet behandling.
Fylkesmannens vedtak er endelig.

En kopi av dette vedtaket er sendt klager.
Med hilsen Odd Meldal fungerende avdelingsdirektør
Eva Kjøllesdal seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til: Thomas Wissmark"

Kopi har ikke vært sendt fra Fylkesmannen, men det kom fra AFK den 4. mai.
Her sitter AFK på saken og trenerer ut på tid, vanlig praksis det. Da henviser vi til at det er etter purring fra oss den 13. mai at det svares på henvendelsen den 16. mai med at det skal forsinkes videre og da til 31. mai. Det haller ikke mål i det hele tatt.

Jeg har erfaring gjennom arbeid med rusmisbrukere at mange skal ha beskjed som gjentas 2-3 ganger og da først er noe gjort og det halvveis. Det å ha med AFK å gjøre oppleves på presis samme måte, uvirkelig for meg.

Min klage sendes tilbake fra Fylkesmannen den 3. mai til AFK men det kommer ikke noe fra AFK uten at AFK "kan" behandle saken, og ikke gjøres som vi har erfart.

Se svaret fra AFK den 16. mai:
"Svar på klage over innsyn etter Offentleglova - Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs
Jeg viser til din e-post 13. mai 2018.
Fylkesmannen fattet vedtak i saken 3. mai 2018. I vedtaket heter det at kopi av vedtaket er sendt til Thomas Wissmark.
På bakgrunn av fylkesmannens vedtak skal Akershus fylkeskommune nå vurdere saken på nytt.
Ansvarlig saksbehandler er nå på ferie, men vi vil komme tilbake med en tilbakemelding i saken senest innen 31. mai 2018."

Etter at mer enn 5 virkedager har gått sen den 4. mai og jeg har ennå ikke mottatt svar, da fremmer jeg klage på manglende svar etter Offentlighetsloven.
Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:
”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktiskmogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:
”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Jeg har vist interesse å ha innsyn og at klagen sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus en gang til, dessuten til Justisdepartementet til ettersyn om lov og regler følges.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Renate Støa,

 

Det vises til din innsynsbegjæring 4.3.18, Akershus fylkeskommunes vedtak
9.3.18, din klage 16.3.18, Fylkesmannens vedtak 3.5.18, samt etterfølgende
korrespondanse mellom deg og Akershus fylkeskommune.

 

Akershus fylkeskommune har vurdert saken på nytt i etterkant av
fylkesmannens avgjørelse. Akershus fylkeskommune vil ikke etterkomme din
begjæring om innsyn i de aktuelle dokumentene. Hjemmel for unntatt
offentlighet er offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd
jf. offentleglova § 12 bokstavene a) og c), offentleglova §§ 14 , 15 annet
ledd og 18. Merinnsyn er vurdert for opplysningene som ikke omfattes av
offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13.

 

Vedtak om avslag på innsyn, kan påklages, jf. offentligloven § 32.
Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstansen er
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell klage sendes til Akershus
fylkeskommune, p.b. 1200 Sentrum, 0107 Oslo.

 

For øvrig vises det til e-post 16.5.18 der du har bedt om innsyn i referat
fra telefonsamtale mellom fylkesmannen og fylkeskommunen.  Akershus
fylkeskommune har ikke utarbeidet referat fra telefonsamtalen det vises
til.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Renate Støa

advokat

______________________________________________

Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 73

[1]www.akershus.no

 

 

References

Visible links
1. http://www.akershus.no/

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.».

Fikk som forventet svar fra Akershus fylkeskommune, og om det ikke hadde vært på den negative siden hadde vi vært svært undrende. Under er det som var ventet at skulle komme fra Akershus fylkeskommune. I sitt siste brev fra Fylkesmannen da er det påpekt at fylkeskommunen henviser ikke til noe dokument i det hele tatt som vi nektes innsyn i. Derfor var saken sendt tilbake til fylkeskommunen og som går å lese fra svaret foran da er det det samme som sist. Dvs det er kun nekt på innsyn og ikke nekt på noe spesielle dokumenter i saken. I alle fall da er det total nekt uten henvisninger til dokumenter i det hele tatt. Alt som forventet og vanlig prosess. Vi ønsker henvisninger til dokumenter som nektes innsyn i og da med arkiv nummer og andre klare henvisninger som skulle nevnes på dokumenter. Les under svar fra Akershus fylkeskommune:

"Akershus fylkeskommune har vurdert saken på nytt i etterkant av fylkesmannens avgjørelse. Akershus fylkeskommune vil ikke etterkomme din begjæring om innsyn i de aktuelle dokumentene."

Men hvilke aktuelle dokumenter er det, antall og nummer hadde vært en del og dele med seg.

Vi har ønsket oss redelig saksbehandling og det er litt sjakkskjørt prosess om det foregår kommunikasjon (per telefon) som ikke vi kan få med oss og det er underlig prosess. Under er påpekt at det har funnet sted med telefonkontakt mellom Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen og vi som har interesse i saken har ikke tilgang til denne informasjonen som foregikk der. Det er ikke å akseptere og vi stiller spørsmål om Fylkesmannen kan ha referat om samtalen som henvises til. Les under:

"For øvrig vises det til e-post 16.5.18 der du har bedt om innsyn i referat fratelefonsamtale mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Akershus fylkeskommune har ikke utarbeidet referat fra telefonsamtalen det vises til."

Vi vil gjerne påpeke at departementer sender hit til mimesbronn.no arbeidsavtaler som er ombedt etter offentlighetsloven og om det er mulighet da kan vel Akershus fylkeskommune gjøre det samme. Men om det er ikke alt på stell med det interne hos fylkeskommunen da er det som det er og vi undrer om lov og regler tolkes og følges rett opp av fylkeskommunen.

Vi stiller spørsmål om Kristin Berge Ass.rektor på fikk noen form for kompensasjon/godtgjørelse (som pålegg på sin lønn ) til å avgå fra sin stilling som leder på Strømmen vgs. Fikk Kristin Berge Ass.rektor slippe unna med å jobbe sin fratredelsetid.

Vi ba om for en good tid til bake at denne saken sendes til Fylkesmannen for videre klagebehandling men det gjøres vel ikke før en det purres på det. Som om alt i denne saken rør på seg da undrer det ikke stort. Hva er tanken bak med å ikke sende saken videre til klageinstans som vi har fremmed ønske om fra før.

Vi har stiler spørsmål om det er personlig vennskap, -kjennskap eller -kontakt mellom Kristin Berge og ansatte på Akershus fylkeskommune. Vi stiller det spørsmålet igjen og da spesielt mellom Renate Støa og Kristin Berge, eller muligens andre på sentraladministrasjonen.
Det er også på sin plass og sende denne saken i sin helhet til Kommunaldepartementet til gjennomgang av og om regler og loven følges og tolkes rett av Akershus fylkeskommune.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Johansen, Cathrine,

1 Attachment

 

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.».

Når kan det forventes svar i saken?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Jorun Bjerke,

1 Attachment

Jeg viser til din klage 9. april 2019.

 

Vedlagt følger fylkeskommunens vedtak.

 

Din klage og sakens dokumenter oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken i
dag.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jorun Bjerke

advokat

 

Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0170 Oslo

Tlf. 22055707/ 41290615

 

e-post: [1][epostadresse]

[2]www.akershus.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.akershus.no/

Jorun Bjerke,

1 Attachment

Hei.

 

Jeg har blitt kontaktet av fylkesmannen i Oslo og Viken, som har mottatt
vår oversendelse av saken.

De påpeker at du formelt ikke har klaget på denne saken etter vårt vedtak
i e-post under. For at fylkesmannen formelt skal kunne behandle en klage
må de få et dokument som viser at du påklaget vedtaket.

 

Slik jeg har tolket deg blir dette bare formalia – du ønsker å påklage
vårt delvise avslag på din innsynsbegjæring.

 

Hvis jeg har oppfattet deg riktig – du ønsker å påklage vårt vedtak i
e-post nedenfor ber jeg deg på den bakgrunn sende inn en klage på dette
vedtaket direkte til meg, og jeg vil da på nytt sende inn saken til
Fylkesmannen i Oslo og Viken.  Klagen må leveres innen tre uker fra dags
dato.

 

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jorun Bjerke

advokat

 

Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0170 Oslo

Tlf. 22055707/ 41290615

 

e-post: [1][epostadresse]

[2]www.akershus.no

 

 

Fra: Jorun Bjerke
Sendt: fredag 31. mai 2019 14:48
Til: 'Thomas Wissmark' <[Innsyns-e-postadresse #768]>
Emne: Svar på klage og orientering om oversendelse til Fylkesmannen i Oslo
og Viken

 

Jeg viser til din klage 9. april 2019.

 

Vedlagt følger fylkeskommunens vedtak.

 

Din klage og sakens dokumenter oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken i
dag.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jorun Bjerke

advokat

 

Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0170 Oslo

Tlf. 22055707/ 41290615

 

e-post: [3][epostadresse]

[4]www.akershus.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.akershus.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.akershus.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Thomas Wissmark, vennligst logg inn og gi alle beskjed.