Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Thomas Wissmark, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.

Vi venter på at Thomas Wissmark skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til at Jon Espen Engø avsluttet sin stilling hos Oslo kommune som avdelingsleder TiP på Kuben vgs.

Det er vedkommendes (Jon Espen Engø) korrespondanse med overordnede i sakens anledning, interne notater og møtereferater som kan ha med hans avgang å gjøre. Dvs indirekte og direkte notater og dokumenter som angår hans avgang som ettersøkes og innsynshenvendelsen er om.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.».

Gjelder sak: Avslag på info om avgangen til Jon Espen Engø etter 5 dages svarfrist

Etter at mer enn 5 virkedager har gått og jeg har ennå ikke mottatt svar, da fremmer jeg klage på manglende svar etter Offentlighetsloven.
Påpeker min rett å ta opp klagen direkte med klageinstans etter fem dagers fristen er utløpt. Jeg ønsker å forsøke å ta kontakt med Oslo kommune å fremme innsyn enda en gang. Med forhåpning om snarlig reaksjon og dokumenter sendes til mimesbronn.no uten videre hinder.
Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.
Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”
Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:
”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktiskmogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”
Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:
”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”
Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).
Klage skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og deretter skal Fylkesmannen i O&A foreta en ny vurdering, og dersom det ikke gis innsyn i alle dokumenter som kan være dekket av kravet, sendes klagen sammen med alle dokumentene usladdet til klageinstans (i dette tilfellet Justis-departementet) for endelig avgjørelse om loven tolkes og brukes rett.
Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen er nå påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Kopi av klagen sendes til det departement Oslo kommunen hør under og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at dept. følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. Offl. § 32. Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Kjell Ove Hauge,

1 Attachment

Jeg viser til din epost av 17. mars til Postmottaket til byrådsavdelingene som ble videresendt til meg 3. april hvor du ber om "innsyn i alle dokumenter knyttet til at Jon Espen Engø avsluttet sin stilling hos Oslo Kommune som avdelingsleder TIP på Kuben vgs."

Vedlagt oversendes oppsigelsen fra Espen Engø og skolen bekreftelse på denne. Øvrig mulig relevant dokumentasjon i personalmappen gis det ikke innsyn da den er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd (1), jf. offentlighetsloven § 13 og §12 bokstav c. Det foreligger ingen notater om det du etterspør.

Jeg ber om at du bekrefter at denne er mottatt.

Vennlig hilsen                                                                                

Kjell Ove Hauge
rektor
+47 920 21 668

https://kuben.vgs.no

Kjell Ove Hauge,

Minner om dette:

Avslag på innsyn kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottatt avslag. Evt klage sendes til Utdanningsetaten, som vil oversende den til klageinstansen, som er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vennlig hilsen

Kjell Ove Hauge
rektor
+47 920 21 668

https://kuben.vgs.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Kjell Ove Hauge
Sendt: 5. april 2018 09:31
Til: '[Innsyns-e-postadresse #775]' <[Innsyns-e-postadresse #775]>
Kopi: Kuben Yrkesarena Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Innsynsbegjæring - avgang avdleder TIP, Kuben

Jeg viser til din epost av 17. mars til Postmottaket til byrådsavdelingene som ble videresendt til meg 3. april hvor du ber om "innsyn i alle dokumenter knyttet til at Jon Espen Engø avsluttet sin stilling hos Oslo Kommune som avdelingsleder TIP på Kuben vgs."

Vedlagt oversendes oppsigelsen fra Espen Engø og skolen bekreftelse på denne. Øvrig mulig relevant dokumentasjon i personalmappen gis det ikke innsyn da den er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd (1), jf. offentlighetsloven § 13 og §12 bokstav c. Det foreligger ingen notater om det du etterspør.

Jeg ber om at du bekrefter at denne er mottatt.

Vennlig hilsen                                                                                

Kjell Ove Hauge
rektor
+47 920 21 668

https://kuben.vgs.no

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.».

Rektor ba om bekreftet mottakelse og det gjøres her med at rektors brev om nekt av innsyn er mottatt under protest.

I svaret som kom fra rektor på Kuben er det kun henvist til min henvendeles fra den 17. marts og ikke den 29. marts der vi påkrever at klagen sendes til klageinstans. Der har rektor notert (Jeg viser til din epost av 17. mars til Postmottaket til byrådsavdelingene som ble videresendt til meg 3. april hvor du ber om "innsyn i alle dokumenter knyttet til at Jon Espen Engø avsluttet sin stilling hos Oslo Kommune som avdelingsleder TIP på Kuben vgs." )

Har byrådsavdelingens postmottak ikke videresendt min klage på manglende svar fra den 29. marts og kun henvendelsen fra 17. marts? Eller unnlater rektor på Kuben og nevne det av noen årsak?
Se skriveriet under som er sendt den 29. marts.

Kan byrådsavdelingens postmottak videresende mitt skriv fra 29. marts til rektor på Kuben og be han om å ta en ny vurdering av sitt avslag med henvisning til det som fremmes i klagebrevet fra 29. marts. Klagebrevet var ment til en klageinstans og ikke til den (les rektor) som er en av de ansvarlige og gi svar innom 5 dager fra mitt første brev den 17. marts.

START
Thomas Wissmark 29. mars 2018
Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,
Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.
Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.».
Gjelder sak: Avslag på info om avgangen til Jon Espen Engø etter 5 dages svarfrist
Etter at mer enn 5 virkedager har gått og jeg har ennå ikke mottatt svar, da fremmer jeg klage på manglende svar etter Offentlighetsloven.
Påpeker min rett å ta opp klagen direkte med klageinstans etter fem dagers fristen er utløpt. Jeg ønsker å forsøke å ta kontakt med Oslo kommune å fremme innsyn enda en gang. Med forhåpning om snarlig reaksjon og dokumenter sendes til mimesbronn.no uten videre hinder.
Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.
Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”
Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:
”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktiskmogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”
Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:
”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”
Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).
Klage skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og deretter skal Fylkesmannen i O&A foreta en ny vurdering, og dersom det ikke gis innsyn i alle dokumenter som kan være dekket av kravet, sendes klagen sammen med alle dokumentene usladdet til klageinstans (i dette tilfellet Justis-departementet) for endelig avgjørelse om loven tolkes og brukes rett.
Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.
Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen er nå påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.
Kopi av klagen sendes til det departement Oslo kommunen hør under og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at dept. følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.
Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. Offl. § 32. Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.
Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...
Med vennlig hilsen,
Thomas Wissmark
THE END

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vi ønsker innsyn i personalmappen til Jon Espen Engø eks. avdelingsleder på Kuben vgs., og vi ber om at det blir gjort unntak fra teieplikt på det som har betydning i saken om hans avgang.

Vi viser til vår forespørsel om innsyn i dokumenter som har med avgangen til avdelingslederen å gjøre å videreformidler et spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikten.
Det følger direkte av loven at denne type henvendelser skal videreformidles, jf. offl. § 13 (3):

Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare.

Er forespørsel sendt om innsyn i sakens dokumenter til Jon Espen Engø om konflikt som var avgjørende for hans avgang? Konflikt som kan ha vært mellom rektor og avd.leder
Om det var sendt da ønskes det kopi av forespørselen og eventuelt svar.

Fylkesmannen i Oppland behandlet i 2011 en klage over manglende videreformidling av samtykke:Totens Blad ønsket å komme i kontakt med en part som var omtalt i en sak om skolemiljø og tilretteleggingstiltak. Ettersom navnet på vedkommende var unntatt offentlighet, ba avisen kommunen om å videreformidle en forespørsel til vedkommende om å ta kontakt med avisen. Dette tenktet kommunene med henvsning til taushetsplikten. Etter klage fastslo Fylkesmannen at kommunen hadde plikt til å videreformidle forespørselen fra avisen og begrunnelsen, etter § 13(3).

På bakgrunn av denne klare lovteksten og en klar avgjørelse som bekrefter loven, mener vi dere bryter loven ved å ikke oversende vår forespørsel. Ber derfor om at dere endrer avgjørelsen om å nekte å videreformidle, og sender over vår henvendelse uten ugrunnet opphold.

Dersom dere fastholder at henvendelsen ikke kan videreformidles, anser vi det som et avslag på krav om innsyn, og ber om at vår klage oversendes klageinstans med kopi til oss. Klagesinnstans er i dette tilfellet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jamvel om Datatilsynet har blitt brukt som klageinstans for personalmapper.

Vi ber også om en orientering hvis man likevel sender over henvendelsen i tråd med § 13(3).

Relevante uttalelser:
Avgjørelse fra FM i Oppland: http://presse.no/wp-content/uploads/2011...

Med vennlig hilsen,
Thomas Wissmark

Thomas Wissmark

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.».

Har bedt om at saken behandles av klageinstans som kan ta avgjørelse om innsyn i alle dokumenter som er av betydning i saken. Det gjelder fullt ut at klageinstans skal behandle klagen som var send til Oslo kommune for en tid tilbake.

Er klage sendt da rekker det lite med halvveis svar........i etterkant.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjell Ove Hauge,

1 Attachment

Jeg viser til din klage på avslag på innsyn i alle dokumenter knyttet til
at Jon Espen Engø avsluttet sin stilling hos Oslo Kommune som
avdelingsleder for TIP på Kuben vgs.

 

Skolen har vært i kontakt med Espen Engø som avviser i gi samtykke til å
innsyn i opplysninger og dokumenter i personalmappen som skolen har
unntatt fra innsyn av hensyn til taushetsplikten.

 

Det vises for øvrig til tidligere svar, med kopi av oppsigelsen fra Espen
Engø og skolens bekreftelse på denne. Øvrig mulig relevant dokumentasjon i
personalmappen ble det ikke gitt innsyn da den er underlagt taushetsplikt
etter forvaltningsloven § 13 første ledd (1), jf.  offentlighetsloven § 13
og §12 bokstav c. Det ble opplyst om at det ikke foreligger notater om det
du etterspør. Plikten til å til be om samtykke  ved innsyn i dokumenter
som inneholder taushetsbelagte opplysninger oppstår for øvrig bare når den
som har bedt om innsyn ber om at kravet blir lagt fram for vedkommende. Vi
har ingen generell plikt til å innhente samtykke.

 

Avslaget kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottatt avslag. Evt
klage sendes til Utdanningsetaten, som vil oversende den til
klageinstansen, som er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Jeg ber om at du bekrefter at denne er mottatt.

 

 

 

Vennlig
hilsen                                                                                

 

Kjell Ove Hauge

rektor

+47 920 21 668

 

[1]cid:image001.png@01D2E693.0FBEA8E0

 

[2]https://kuben.vgs.no

twitter: [3]@KjOHauge

 

References

Visible links
2. https://kuben.vgs.no/
3. https://twitter.com/KjOHauge

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.».

Det er underlig praksis at Rektor på Kuben håndterer denne saken og skriver så blekket spruter. Spesielt når han er en del av saken og har interesser i å fjerne denne saken fra overflaten. Derfor ber jeg om at det blir uhildet saksbehandler satt på saken og som er stasjonert hos byrådet i Oslo kommune.

Vi har bedt om at saken sendes vider til organ som tar seg av innsynklager. Er det gjort?
Om ikke hvorfor det da, følges ikke loven og faste regler i denne innsynhenvendelsen.

Vi har bedt om at Jon Espen Engø høres i saken og ønsker at brevet som var sendt til Jon Espen Engø og hans svar vises frem som bevis i saken. Det rekker kort med uttalelser fra personer som har interesser i saken som rektor på Kuben.

Vi har ønsket etter forklaring på hvorfor førsteklagebrevet i denne innsynshenvendelsen nevnes ikke i svarene som kommer fra Oslo kommune. Denne ønske er like aktuell nå som da.

Vi stiller spørsmål om Jon Espen Engø fikk noen form for kompensasjon/godtgjørelse (som pålegg på sin lønn ) til å avgå fra sin stilling som avdelingsleder på Kuben vgs.

Håper på en snarlig redegjørelse i saken og at regler i forvaltningen følges i punkt og prikk.
Det har vært litt mangler på frem til dags dato med denne saken som vi ser på det.

Det er også på sin plass og sende denne saken i sin helhet til Kommunaldepartementet til gjennomgang av om regler og loven følges og tolke rett av Oslo Kommune, byrådet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [2][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Thomas Wissmark

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.».

Som svar da kommer det en underlig klause her:
KLAGE OVER INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA
Vi viser til din henvendelse av 17.06.2018, samt til tidligere korrespondanse i saken.
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap vil presisere, som vi har gjort tidligere, at dersom avslag om innsyn påklages, skal klagen sendes den instans som behandlet begjæringen om innsyn; i denne saken Utdanningsetaten.

Med hilsen
Karin Steenstrup
Inge Haraldstad
fung. kommunaldirektør
fung. seksjonssjef

Kjære Karin Steenstrup og Inge Haraldstad

Hvordan er det mulig å misforstå henvendelser til Oslo kommune byrådet for kunnskap når vi påpeker at vi i første rekke henviser med spørsmål til Oslo kommune byrådet.

Det er Oslo kommune byrådet som sender denne saken direkte til rektor på Kuben som han sier selv i klartekst. Dessuten da kan han være inhabil i å behandle saken som vi har påpekt ett antall ganger. Utdanningsetaten i Oslo har aldri vært med denne saken som det forekommer i alle brev som kommer fra Oslo kommune byrådet og rektor på Kuben.

Det er best at sende denne saken til Kommunaldepartementet for gjennomgang med det samme. Det er veldig flott om Kommunaldepartementet bes om gjennomgang av saken i sin helhet og da spesielt med hensyn tatt til hvordan saksbehandlingen har forekommet hos Oslo kommune byrådet. Først og fremst med utdeling av saken til rektor som kan være inhabil og sen med bruk av tolkning av ulike regler og lover som gir innsynsrett for den enkelte over kommunen.

Vi forventer snarlig reaksjon og innen tidsfristen som offentlighetsloven tilsier, med svar til mimesbronn.no at der er gjort.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 908 15 339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.».

Når kan det forventes svar i saken?

Som påpekt fra før da er det ikke aktuelt at rektor på Kuben behandler saken, han er mistenkt for inhabilitet og innblanding.

Derfor er det passende at byråds avdelingen i Oslo viser upartiske og demokratiske arbeidsmetoder.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Thomas Wissmark, vennligst logg inn og gi alle beskjed.